Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Tage Andersens underbara Gunillaberg

| 5 Comments

1987 besökte jag för första gången den danske blomsterkonstnären Tage Andersens butik/utställning på Adelgade i Köpenhamn. Han var min idol. Det var lika inspirerande varje gång att komma dit. Jag köpte en tavla som jag fortfarande har över byrån i hallen. Hans inspiration var avgörande för mitt beslut att öppna en inredningsbutik på Särö. Han var den förste jag träffade på som blandade rostigt järn med trä och blommor på ett så vackert sätt.

Skönhet

 

Många år senare arrenderade han Norrvikens Trädgårdar. Då bodde jag i Båstad, nära Norrviken. Jag kunde gå och njuta så ofta jag ville och det gjorde jag. Hans arbete passade så bra in i miljön på Norrviken och jag var ledsen när han flyttade därifrån. Också ledsen för Norrvikens skull. För ett tag sedan förstod jag att han 2009 hade köpt en herrgård – Gunillaberg – utanför Jönköping. Det är en gård från 1600-talet. Det är anmärkningsvärt vad han har hunnit med under den här korta tiden. Det ligger mitt i naturen med gott om plats för alla hans olika djur: hängbuksvin, höns, ankor, får, hästar, kor, vattenbufflar, kalkoner m m.

Gunillabergs huvudbyggnad

För ett par dagar sedan, på väg till Stockholm, stannade jag och åt lunch här. Han har lyckats med att perfekt blanda modernt med gammalt, det vilda med det kontrollerade. Jag fick faktiskt tårar i ögonen när jag kom fram och började gå runt. Så otroligt inspirerande och vackert. Skönhet vart än jag ser.

Kärlekssoffan

Här är själva huvudbyggnaden där nedervåningen är läckert inredd med hans intressanta möbler och konst från olika konstnärer. Tage bor själv på ovanvåningen.

Butiken

I det här huset ligger butiken. I ett annat rum finns en öppning mellan två konstverk. Innanför öppningen ligger några hängbuksvin och snarkar. Härligt att integrera djuren med allt det andra unika och vackra.

Gammalt och nytt i harmoni

Tänk så väl det riktigt gamla kan gifta sig med det verkligt moderna och nya!

Liljeängen

Vid den vackra gamla muren ligger en äng där Tage planterat tusentals olika liljor. Det är en fantastisk doftupplevelse att gå runt här.

Lusthuset

Det lilla lusthuset känner jag igen från Norrviken. Hur han lyckats få ner det till dammen är ett under. Bakom stora huset finns nämligen en ravin och nedanför ibland hallonsnår och annat vilt ligger den magiska dammen.

Dammens mystik

Till de olika djuren har han byggt vackra byggnader. Hönsen går fria och har ett gammalt härbre från 1700-talet att bo i, men också ett par häftiga fågelburar.

Hönsburarna

T o m lagården är fint utsmyckad. Här är också ett duvslag. Alla detaljer så genomtänkta och genomsyrade av skönhet. Det var dock svårt att fånga på bild. Ni får tro mig på mitt ord. :)

Duvslag i lagårn

Ett av de senaste tillskotten är ett majestätiskt orangeri. Jag blev så berörd när jag kom in här. På scenen uppträder t ex Royal Ballet Society från London och söndag 11 augusti har Lill Lindfors konsert här. Det måste vara magiskt att sitta i den här miljön och njuta av vacker musik. Till våren blir det utställning här av alla hans ljuvliga kamelior.

Orangeriet

Orangeriets scenDet har varit svårt att välja foton som verkligen kan presentera allt det intagande på ett fördelaktigt sätt. Jag kan bara säga: Åk dit! Det är lätt om man t ex åker bil mellan Skåne och Stockholm eller Göteborg och Stockholm. Det ligger på väg 40 mot Göteborg 2 mil från Jönköping. Man kan äta en lättare lunch eller fika här. Det kostar 120 kr i inträde. Tack vare alla djuren tror jag att barn också skulle uppskatta ett besök här. Här är Tages hemsida.

Skönhet i det vilda

 

 

The beautiful Gunillaberg owned by the Danish flower artist Tage Andersen

1987 I visited for the first time the Danish flower artist Tage Andersen’s shop / exhibition at Adel Gade in Copenhagen. He was my idol. It was so inspiring every time I went there. I bought a painting /photo that I still have in the hall. He inspired me on my decision to open a shop for interior decorating on Särö. He was the first person I met that mixed rusty iron with wood and flowers in the most beautiful way.

Many years later he leased Norrviken Gardens. At that time I lived in Båstad, close to Norrviken. I could go and enjoy it as often as I wanted  … and I did. His work fit so well into the landscape of Norrviken and I was sad when he left. Also sorry also for Norrviken´s sake. A while ago, I realized that he had in 2009 bought a mansion – Gunillaberg – outside Jönköping. It is originally a farm from the 1600s. It is remarkable what he has managed to achieve during this short time. It is located in the middle of nature with plenty of room for all his different animals: pigs, chickens, ducks, sheep, horses, cows, water buffalo, turkeys, etc.

A few days ago, on the way to Stockholm, I stopped and ate lunch here. He has managed to perfectly blend modern with old, the wild with the controlled. I actually got tears in my eyes when I came up and started walking around. So incredibly inspiring and beautiful. Beauty wherever I look.

Here are the main building where the downstairs is deliciously decorated with his interesting furniture and art from various artists. Tage lives upstairs.

In this house  there is a shop. In another room is an opening between two artworks. Inside the opening is a few pigs snoring. Great to integrate animals with everything else that is unique and beautiful.

Imagine how well the really old can harmonize with the truly modern and new!

This beautiful old stone wall is by a meadow where Tage planted thousands of lilies. It is an amazing scent experience to walk around here.

The small pavilion I recognize from Norrviken. How he managed to get it down to the pond is a miracle. Behind the main house there is a ravine below and among raspberry thickets and other wildlife is the magical pond.

For the different animals he has built beautiful buildings. The hens are free and have an old log cabin from the 1700s to live in, but also a couple of cool bird cages.

Even the barn is nicely decorated. This is also a pigeon house. All the details so thoughtful and imbued with beauty. It was difficult to capture on camera. You must take my word for it. :)

One of the latest additions is a majestic conservatory. I was so touched when I came in here. On stage there are different performonace eg Royal Ballet Society of London and Sunday, August 11 Lill Lindfors will have a concert here. It must be magical to sit in this environment and enjoy beautiful music/ballet. In the spring his exhibition of all his lovely camellias will be here.

It has been difficult to choose photos that can really present the enchantingness of everything here in a beneficial way. I can only say: Go there! It’s easy if you for example take the car between Skåne and Stockholm or Gothenburg and Stockholm. It is located on route 40 towards Goteborg 20 km from Jönköping. You can eat a light lunch or snack here. The entrance fee is 120 SEK. Thanks to all the animals, I think that children would also enjoy a visit here. Here is the Tages website.

 

 

 

Share

5 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco