Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Tankar kring varför jag bloggar

| 0 comments

För ett par dagar sedan frågade en läsare mig om jag fick något för att jag länkar till olika verksamheter. Tack för den frågan. Jag tog för givet att alla som läser förstår att det gör jag inte. Vilket man ju inte kan veta eftersom jag inte har klarlagt det. De flesta bloggar fungerar ju precis så. Därför vill jag här förklara lite hur jag tänker kring min blogg.

När jag möter någon eller något som jag tycker om, som jag gärna stöttar och ställer mig bakom – utifrån vad jag vet om det hela – kan jag lägga in en länk dit i ett blogginlägg. Det kan vara en ekologisk butik jag har besökt eller en person som har matnyttig information att sprida vidare. Jag länkar utan baktankar eller investering. Inte av någon annan anledning. Jag har inte fått något – varken pengar, saker eller fördelar, av det jag har länkat till. Och jag kommer inte att ta emot det i framtiden heller – i alla fall inte utan att i så fall ange det.

Skalbagge, 140522Det finns några produkter som jag ställer mig 100 % bakom som jag också säljer delvis via hemsidan, såsom vattenrenare, Bokashi, Relaxator, vykort. Då är det tydligt angivet att priset är detsamma som hos leverantören, men att jag får en slant för att jag förmedlar kontakten, för att jag säljer det. De här pengarna ser jag som ett stöd för att kunna fortsätta att blogga.

Det är klart att jag också använder bloggen för att berätta om det jag gör, workshops, handledning, föredrag. Och på det sättet får jag förstås fördelar. Men inga dolda sådana. Öppet och tydligt redovisat.

Bloggen kom till när jag slutade som tränare inom Balanced View och ville dela mitt vardagliga liv bortom all klokhet som hade delat som tränare. Kände en längtan efter att leva detta fullt på alla plan som jag hade pratat om så mycket tidigare. Vara öppen och transparent. Vara enkelt öppet levande utan ramar eller referenser. Hej och hå!

Ormbunke, 140522Jag ser inget av det som finns på bloggen – varken texter eller bilder – som mitt personligen även om det kommer genom den här personligheten. Kan något av det jag delar med mig komma till glädje, vara en inspiration så är det toppen. Men jag har ingen agenda med det jag skriver. Jag varken tror eller utger mig för att veta vad som är bäst för någon annan. Det som skrivs skrivs och sedan är det borta.

Jag vill också tillägga att jag tycker att det är väldigt roligt att blogga. För det mesta kommer texterna rinnande ner på tangentbordet. Utan ansträngning eller större överväganden. Jag älskar också att fota. Det har blivit mycket mer meningsfullt sedan jag började använda dessa olika foton i bloggen.

Tusen tack för att du läser. Utan dig hade bloggen inte funnits. Älskar att ha kontakt med dig på det här sättet!

 

Thought about why I blog

A few days ago a reader asked me if I got something for linking to different businesses and activities. Thank you for that question. I took it for granted that all who read understand that I do not . Which they of course can not know because I have not made that clear. Most blogs work this way. For this reason I would like to explain a bit about  how I think around my blog.

When I encounter someone or something that I like, something that I would like to support and stand behind – from what I know about it – I may link to it here in a blog post. It may be an organic store I just visited, or a person who has useful information to spread further. I links without ulterior motives or investments. Not for any other reason. I have not received anything – neither money , things, or benefits , from what I ‘ve linked to. And I will not accept any in the future either unless I clearly state it here.

There are some products that I stand 100% behind that I also sell partially through the website, such as water purifiers , Bokashi , Relaxators, postcards. Then it is clearly stated that the price is the same as that of the supplier, but that I get something for selling it. This money I see as support in order to continue blogging.

Of course I also use the blog to write about what I do, workshops, coaching, lectures. And in that way , I get advantages. But no hidden ones. Openly and clearly reported .

The blog came about when I quit as trainer in Balanced View and wanted to share my everyday life beyond all wisdom that is shared as trainer. Felt a longing to live it fully in every aspect that I had talked about so much before. Be open and transparent . Be ordinary open living without frames or references. Hi and ho!

I do not see any of what is on the blog – either texts or photos – as mine personally even if it comes through this personality. If any of what I share with you brings joy, inspiration , it’s great . But I have no agenda with what I write . I neither believe nor claim to know what’s best for someone else. What is being written is written , and then it’s gone.

I would also like to add that I think it is great fun blogging. For the most part the texts just pour down on to the keyboard. Without effort or major considerations. I also love to take pictures . It has become much more meaningful since I started using these different photos in the blog.

Thank you for reading. Without you there would not been a blog. Love to connect with you in this way.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco