Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Tankar om tankar

| 1 Comment

I morse skrev jag den här statusuppdateringen på Facebook:

”När det kommer en tanke om det här ögonblicket är det redan borta. Det som tanken verkar beskriva, analysera, har redan passerat. Det är väldigt skönt att veta.”

Den tanken är ju det ögonblicket. Vi kan aldrig vara medvetna om mer än en upplevelse i taget. Fast det går blixtrande fort så det känns som om vi lägger märke till vad vi ser, hör, tänker och känner samtidigt. Det är då livet kan upplevas så komplicerat. Livets enkelhet är dold bakom trossystemen att det är komplicerat. Egentligen lyser livets enkelhet i och som varje upplevelse. När vi börjar lägga märke till det genomsyrar den enkelheten också handlingar och aktiviteter. Det blir alltmer naturligt och självklart att leva. Alla idéer om identitet kommer och går utan att skapa några ramar som innefattar, omsluter eller begränsar.

Grå himmel

När livets enkelhet och öppenhet är mer självklar kan livet erbjuda omständigheter där detta kan få kännas igen för första gången. Omständigheter som kanske upplevs som så utmanande eller svåra att enkelheten och öppenheten för en liten stund – eller en längre stund – glöms bort. Lika lite som molnen kan få solen att sluta skina kan livets självklarhet och kärleksfullhet någonsin upphöra oavsett hur lite det känns igen. Vi kanske ser bara moln, men det är solens ljus som gör att vi överhuvudtaget kan se molnen. På samma sätt är vi alltid det vi är. Alltid detsamma i och som allt som hela tiden förändras. Det spelar absolut ingen roll om vi kommer ihåg det i stunden eller inte. Upplevelsen av stunden kan dock bli annorlunda när vi vet det bortom allt tvivel.

Ljus bakom molnen

Det kommer aldrig att komma ett ögonblick som upplevs utan den här kroppens och det här sinnets programmeringar även om de blir mer och mer subtila. Att vänta på att livet ska börja när sinnet är tomt och tyst är att lura sig själv på glädjen och lustfullheten i ett aktivt sinne som får vara som det är.

Ja, det här är några av “mina” tankar just nu. I förrgår var jag på Österlen och hälsade på en gammal vän. Jag bara älskar Österlen. Vägen ner är helt betagande. Just den dagen var vädret så växlande och dramatiskt som de här bilderna visar. Ändlöst vackert!

Moln över Ravlunda Kyrka 1

Igår hade jag sex kvinnor hemma på mat. De är alla aktiva affärskvinnor här i Markaryd och träffas regelbundet för att ge varandra stöd och inspiration. Det var så intressant. Jag hade bara träffat en av dem tidigare. Det blev en rolig och givande kväll. Vi presenterade oss alla. Jag fick utrymme att delge lite av hur jag ser på världen och livet. Ser fram emot ett fortsatt utbyte av erfarenheter och glädjeämnen. Glad och tacksam för att få vara en del av det här nätverket på hemmaplan. Det blir fint att ta en mer aktiv del i området där jag bor. Jag hade gärna på sikt också arbetat lite mer här. Nu kör jag alltid någon annanstans.

Jag önskar er alla en riktigt skön helg vad det nu innebär för just dig!

 

Thoughts on thoughts

This morning I wrote this status update on Facebook:

” When there is a thought about this moment, the moment is already gone. The experience that the thought seems to describe, analyze , has already passed. It’s very nice to know . ”

The thought is then this moment. We can never be aware of more than one experience at a time. Though it passes blazingly fast so it feels as if we notice what we see, hear , think and feel simultaneously. That’s when life can be perceived as complicated . Life’s simplicity is hidden behind the belief systems that it is complicated . Actually life’s simplicity illuminates that and every experience. When we start to notice it the simplicity permeates also actions and activities. It becomes more and more natural and obvious to be alive. Any ideas of identity come and go without creating any frames that include , enclose or limit .

When life’s simplicity and transparency is more natural life can offer circumstances where this can be recognized for the first time. Circumstances that might be perceived as challenging or difficult andthat seem to veil simplicity and transparency for a moment – or a long time. Just as the clouds cannot make the sun shine stop shining,  life obviousness and lovingness can never stop no matter how little it is recognized. We may only see the clouds, but it is the sun’s light that makes the clouds visible. Likewise , we are always what we are. Always the same in which everything is constantly changing . It does not matter if we remember it in the moment or not. The experience of the moment may be different when we know it is beyond doubt though.

There will never come a moment that is experienced without this body and this mind programming even if they become more and more subtle . Waiting for life to begin when the mind is empty and quiet is to fool oneself of the joy and enjoyment of the fullness of an active mind that can remain as it is.

Yes, these are some of  “my” thoughts right now. The day before yesterday I was at Österlen to visit an old friend. I just love Österlen . The road down is totally captivating. That day , the weather was so varied and dramatic as these pictures show . Endlessly beautiful!

Yesterday I had six women at home for dinner. They are all active business women here in Markaryd and meet regularly to provide mutual support and inspiration. It was so interesting . I had only met one of them before. It was a fun and rewarding evening . We all introduced ourselves. I got the chance to share a little of how I see the world and life . Looking forward to a continued exchange of experiences and joys. Happy and grateful to get to be part of this network close to home. It will be nice to take a more active role in the area where I live. I’d like to eventually also worked a bit more here. Now I always drive someplace else.

I wish you all a wonderful weekend whatever that means for you!

Share

One Comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco