Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Utrensande fotbad

| 0 comments

Det finns många sätt att avgifta kroppen på. Ett sätt som jag testar just nu är AquaDetox. Man sätter fötterna i ett fotbad med saltvatten och en elektrod. I samband med den process som bildas lär kroppen avgiftas.

När jag bodde i Båstad hade jag ett sådant fotbad. En nära vän till mig har också ett sådant. Vi har båda genom åren haft väldigt positiva reaktioner tack vare fotbadet. När jag trillade och stukade foten ute i trädgården hoppade jag in och satte mig direkt i badet. Den värk, svullnad som jag var van vid att få när jag stukade den foten uteblev och jag var helt bra på ett par dagar.

Min väninna är väldigt allergisk mot getingar. När hon blev stucken sist valde hon fotbadet i stället för sprutan som hon hade i handväskan. Av den allergiska reaktionen blev det bara en liten rosa ring runt sticket.

Vi ska vara väldigt glada för bin! En fjärdedel av alla bin dog oförklarligt förra sommaren.

Vi ska vara väldigt glada för bin! En fjärdedel av alla bin dog oförklarligt förra sommaren.

En person som inte hade kunnat springa på flera år p g a värk i höften kunde springa igen efter ett par fotbad. Ja, vi har många historier som visar på att något faktiskt händer när fötterna är i fotbadet. Visst är placeboeffekten en viktig faktor att räkna med. Men jag har svårt att tro att det räcker som förklaring.

Det har varit mycket skriverier genom åren om ”bluffbadet”. Nu senast skrev Anna Bäsén, Expressen, en artikel i sin serie om alternativa bluffterapier. Jag tycker att det är intressant hur det verkar omöjligt att se de positiva kvaliteterna i det alternativa så länge man inte vill se dem. Det verkar inte vara: ”Du tror det när du ser det.” Utan snarare: ”Du ser det när du tror det.” Byggstenarna i vår s k verklighet är trossystem och inlärda tolkningar så det är egentligen inte så konstigt.

För många år sedan gick jag flera utbildningar hos en engelsk healer som heter Matthew Manning. Han hade/har fantastiska resultat som healer. Under sju år forskades det på hans förmågor både vid ett engelskt sjukhus och ett amerikanskt universitet. Man förberedde t ex två lådor med lika många cancerceller. Den ena fick stå ett par meter från Matthew och den andra blev kvar i laboratoriet. Efter att Matthew skickat healing till cancercellerna i ”sin” låda räknades cancercellerna igen. Antalet döda cancerceller var 900 % högre i Matthews låda (om jag minns rätt). Oavsett hur många experiment som gjordes som om och om igen visade på liknande resultat påverkade det inte de läkare som inte ville tro att det var möjligt. När man pratade om placebo healade han djur osv. Till slut gav han upp. Han förstod att det inte spelade någon roll vilka resultaten blev.

Bertil Wosk, Holistic, skrev ett fint öppet brev till Anna Bäsén där han bl a pekar på de två helt olika synsätten som den traditionella medicinen och alternativa medicinen har. I konventionell medicin ses människan som en maskin där någon del behöver fixas eller bytas ut medan man i komplementär medicinen ser till helheten. Något som många är överens om idag är att när vi får symtom på sjukdom har det funnits obalanser i kroppen i flera år. Det gör att man kan prata om vad en person kan göra för att balansera upp och stärka långt innan man hittar någon sjukdom i den traditionella vården. När det gäller om alternativa behandlingsmetoder kan vara skadliga och orsaka dödsfall är det intressant att relatera till att den fjärde främsta dödsorsaken i världen idag är biverkningar av medicin och medicinska behandlingar. Han berättar också i sitt brev om hur kinesiska läkare förr i tiden fick betalt när patienter höll sig friska. Idag är det precis tvärtom. Läkare och läkemedelsföretag tjänar sina pengar på att folk är sjuka. Brevet i sin helhet kan du läsa här.

AquaDetoxFör knappt två veckor sedan fick jag låna ett fotbad av en vän, Kristina Olofsson på Haga Hälsorum, Ljungby. Det lär vara speciellt bra på att rensa ut tungmetaller. Nu är det två år sedan jag fick feber varje dag. Jag fortsätter att då och då göra olika saker som kanske skulle kunna göra att den försvinner. Fotbaden är ett sådant försök. Jag har nu tagit fem bad. Det intressanta är att inget bad ser likadant ut som det andra. Det tredje badet blev t ex bara svagt gult. Jämför det med bilden ovan och du förstår vad jag menar när jag skriver att vattnet inte ser likadant ut hela tiden  Kritikerna säger ju att oavsett om det är fötter i eller inte så blir reaktionen densamma.

Det finns en lista på hur man skulle kunna tolka hur vattnet ser ut. Det svarta här skulle t ex kunna vara utrensningar från levern. Jag bryr mig inte så mycket om att försöka förstå. Jag märker hur det känns i kroppen under och efter baden. Hur det pirrar och hur det öppnar upp för bättre cirkulation ända ner i fötterna. Min bursit (slemsäcksinflammation) i armbågen har blivit nästan helt bra. En bieffekt som jag överhuvudtaget inte tänkte på. Jag ska också testa mig med skannern när jag har tagit åtta bad för att se om nivån av tungmetaller har förändrats. Jag kan inte gå i god för effektiviteten hos fotbadet. Bara berätta om mina egna erfarenheter. För mig är det definitivt värt att testa.

 

Detoxifying foot bath

There are many ways to detoxify the body . One way that I’m testing right now is AquaDetox. You put your feet in a foot bath with salt water and an electrode. In connection with the process which is created the body supposedly  is detoxified .

When I lived in Båstad, I had such a footbat. A close friend of mine also has one. We both have, over the years, had very positive reactions due to the footbath. When I fell and twisted my ankle out in the garden, I jumped in and put my feet directly in the bath. The pain, swelling that I was used to getting when I sprained this foot did not happen and I was perfectly fine in a couple of days.

My friend is very allergic to wasps. When she was stung the last time she chose the foot bath instead of the syringe that she had in her purse  Of the allergic reaction there was just a small pink ring around the sting.

We should be very happy for bees! A quarter of all the bees in Sweden died inexplicably last summer.

A person who had not been able to run in several years due to pain in the hip could run again after a couple of foot baths. Yes, we have many stories that show that something actually happens when the feet are in the foot bath. Sure, the placebo effect is an important factor to be reckoned with. But I find it hard to believe that it is sufficient as an explanation .

There has been a lot of articles over the years about “the fake bath .” Most recently Anna Bäsén, Expressen, wrote  an article in her series on the alternative therapies scam. I find it interesting how it seems impossible to see the positive qualities in the alternative as long as you do not want to see them. It seems to more be: ” You believe it when you see it. ” Rather than: “You see it when you believe it.” The building blocks of our so-called reality are belief systems and learned interpretations, so it is not really surprising .

Many years ago I attended several workshops with an English healer named Matthew Manning. He had / has great results as a healer. During seven years his  abilities were researched both at an English hospital and an American university. Two boxes were for example prepared with the same number of cancer cells. One had to stand a few feet from Matthew and the other remained in the laboratory. After Matthew sent healing to the cancer cells in “his” box they counted the cancer cells again . The number of dead cancer cells was 900% higher in Matthew´s box ( if I remember correctly) . No matter how many experiments were done that time and time again showed a similar result, it did not affect the doctors who did not want to believe that it was possible. When the argument “placebo” was used he healed animals instead etc. . Eventually he gave up . He understood that it did not matter what the results were .

Bertil Wosk , Holistic , wrote a nice open letter to Anna Bäsén where he pointed to the two completely different approaches that traditional medicine and alternative medicine have . In conventional medicine man is viewed as a machine where a part needs to be fixed or replaced while in complementary medicine they look at the whole picture . Something that many people agree on today is that when we get symptoms of illness , there have been imbalances in the body for years. It allows one to talk about what a person can do to balance and strengthen long before you find any illness in the traditional medicine. In terms of if alternative therapies can be harmful and cause death , it is interesting to relate to the fact that the fourth leading cause of death in the world today is the side effects of medication and medical treatments. He also writes in his letter about how Chinese doctors back in the days got paid when patients remained healthy. Today, it’s just the opposite. Doctors and drug companies make their money because people are sick. The letter in its entirety can be read here in Swedish.

Just two weeks ago I borrowed a footbath of a friend, Kristina Olofsson at Haga Hälsorum, Ljungby . It is said to be especially good at clearing out heavy metals. Now it hass two years since I got a fever every day. I continue to occasionally do different things that might cause it to disappear. Foot baths are such an attempt . I have now taken five baths. The interesting thing is that no bath looks the same as the other. The third bath was for example only faintly yellow. Compare that to the picture and you see a difference. Critics tell you tjat whether there are feet in the bath or not the effect on the water will be the same.

There is a list on how to interpret how the water looks. The black in the above bath could eg be purges from the liver. I do not care so much about understanding or figuring it all out. I notice how it feels in my body during and after baths . How it tingles and how it opens up for better circulation right down to the feet. My bursitis  in the elbow has almost healed after the baths. One side effect that I did not even think of . I’ll also test me with the scanner when I have taken eight bath to see if the level of heavy metals has changed. I can not vouch for the effectiveness of the footbath . Just talk about my own experiences. For me it’s definitely worth testing.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco