Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Vad jag gör i Indien

| 2 Comments

I augusti förra året träffade jag en vän som berättade att hon skulle åka till Indien i fem veckor för att delta i en grupp med en kvinna som heter Dolano. Jag hade aldrig hört talas om Dolano, men kände direkt en stark dragning till att åka till Indien i fem veckor och vara med i något sammanhang som handlade om att undersöka verkligheten. Senare lyssnade jag på många nedladdningar med Dolano. Jag kände fortfarande en tydlig attraktion till att åka även om jag inte direkt kände dragningen till Dolano personligen så starkt. Det var uppenbart att hon var autentisk och också befriande direkt.

DolanoJag skrev och ansökte om att få vara med i januari (månaden efter min vän som var här i december). Dolano svarade och var mycket tveksam till att säga ja. Hon tyckte att jag hade samlat på mig för mycket kunskap och var rädd att jag inte förstod att det inte handlade om det. Jag svarade och beskrev hur det var för mig, d v s att det hade blivit allt mer tydligt att jag inte vet något. Att alla begrepp och referensramar lätt blir till just det och att det blir så uppenbart att sanning inte handlar om det.  Då skrev hon att jag var välkommen!

Rosa blommande buske

Nu är jag alltså här sedan 10 dagar och deltar i det Dolano kallar Intensive Satsang. Det är väldigt fint att få vara med och jag känner stor tacksamhet för det. Dolano är rak, klar, tydlig och kompromisslös. Det gillar jag. Hon kallar sig ”radical zen master” och är noga med att vi är där som vetenskapsmän – inget annat. Det handlar inte om några teorier eller nya begrepp. Bara om att utforska vårt eget direkta vetande. Hon är absolut äkta och jag kände direkt när jag träffade henne så mycket värme och uppskattning för henne. Hon är ödmjuk och väldigt vanlig. Det är så tydligt att hon bara vill att vi ska veta sanningen. Dessutom är hon väldigt rolig. Jag har inte skrattat så här mycket på länge. Det är också så skrattretande att se hur lätt det är att göra det mest naturliga, vardagliga och självklara till något speciellt.

Vi träffar Dolano varannan dag och lyssnar på inspelningen av det mötet dagen efter ensamma för att fortsätta med den undersökning som startades dagen innan. Jag har inte pratat med någon här sedan jag kom annat än några ord före eller efter vårt möte. Det är vilsamt att bara vara! Inte för att det behöver vara så. Det har bara känts bäst hittills. Utöver dessa träffar har jag mycket tid till annat.

Jag skriver här bara om min egen upplevelse av Dolano och att vara här. Jag har ingen aning om vad som är bäst för någon annan. Just nu är det tydligt att det är här jag ska vara. Tills jag inte är det längre. Det är enkelt så!

Är du nyfiken så är här två videor med Dolano. Tillsammans är de ungefär 33 minuter.

The mind happily blown away, Part 1 and Part 2

 

What I am doing in India …

In August last year, I met a friend who told me that she would go to India for five weeks to participate in a group with a woman called Dolano. I had never heard of Dolano, but immediately felt a strong pull to go to India for five weeks and be in a context that was about investigating reality. Later I listened to many downloads with Dolano. I still felt strong attraction to go even though I did not feel a strong attraction to Dolano personally. It was obvious that she was authentic and very direct.

Dolano
I wrote and asked if I could particpate in January (the month after my friend who was here in December). Dolano answered and was very hesitant to say yes. She thought that I had gained too much knowledge and was afraid I did not understand that it was not about that. I replied and described how it was for me, that it had become increasingly clear that I do not know anything. That all concepts and frames of reference easily become just that and make it so obvious that the truth is not about that. Then she wrote that I was welcome!
Now I am here since 10 days participating in what Dolano calls Intensive Satsang. It’s very nice to be with Dolano and I am very grateful for that. Dolano is straight, clear, one-pointed and uncompromising. I like that. She calls herself “radical zen master” and wants to make sure that we are here as scientists – nothing else. It’s not about any theories or new concepts. Just about exploring our own direct knowing. She is absolutely true and I felt immediately when I met her so much warmth and appreciation for her. She is humble and very ordinary. It is so clear that she just wants us to know the truth. She is also very funny. I have not laughed this much in a long time. It is so ridiculous to see how easy it is to make the most natural, ordinary and obvious into something special.

We meet Dolano every other day and listen to the recording of this meeting the next day on our own and continue with the investigation that started the day before. I have not talked to anyone here since I got here, more than a few words before or after our meeting. It is restful to just be! Not that it needs to be like this. It just felt best so far. In addition to these meetings, I have much time for other things.
I write here only about my own experience of Dolano and to be here. I have no idea what is best for someone else. Right now it is clear that this is where I should be. Until I’m not here anymore. It’s simple like that!
If you are curious about Dolano here are two videos with her. Together, they are about 33 minutes.

The mind happily blown away Part 1 and Part 2

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco