Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Vad ska vi egentligen äta?

| 0 comments

Oj, vad det pratas och diskuteras om kost och dieter just nu. Eftersom min kropp fortfarande inte är riktigt frisk blir det här ännu mer intressant. Professor Stig Bengman säger att alla åkommor – fysiska och psykiska – har sitt ursprung i hur vi äter! Det låter vettigt tycker jag. Det blev uppenbart för mig för ett tag sedan att samla information om vad den senaste forskningen säger för att sedan en dag veta hur jag ska äta. Spännande inventering. Jag åt ju bara frukt ett bra tag. Till slut märkte jag att det inte var idealiskt.

Det är självklart för mig att det inte finns ett hälsosamt sätt att äta som passar alla. Det är upp till var och en av oss att hitta de bästa förutsättningarna för just oss – om vi är motiverade till det. Antingen är vi det eller så är vi det inte just nu! Pekpinnar eller käcka uppmaningar har en tendens att skapa motsatsförhållanden, skuld och borden. Det är nog det allra minst hälsosamma så låt oss göra så gott vi kan med de förutsättningar vi har. För mig just nu innebär det att inventera!

Romantisk ros

Jag började med boken ”Ett sötare blod  (om hälsoeffekterna av ett sekel med socker)” av Ann Fernholm. Hon har doktorerat i molekylär biologi och är vetenskapsjournalist. Boken är en sammanfattning av de senaste studierna kring kost och våra vanligaste åkommor. Boken är lättläst och absolut läsvärd. Jag lånade den på biblioteket.  I boken beskriver hon hur studie efter studie visar att det är sockret (de snabba kolhydraterna) som är den stora faran – inte fettet. Här är några uppgifter i boken:

 1. Nästan alla sjukdomar som är kopplade till fetma har något att göra med blodsockret och det blodsockersänkande hormonet insulin.
 2. Det är inte mättat fett som är den stora boven. Det finns ingen koppling mellan mättat fett och ökad risk för hjärtsjukdom. När en person byter 5 % av sitt energiintag i mättat fett mot snabba kolhydrater ökar risken för hjärtinfarkt med 33 %.
 3. Att äta lite kolhydrater och mer fett höjer det goda (HDL) kolesterolet vilket är det viktiga när det gäller blodfetterna.
 4. När Dr Göran Hansson och hans team tittade på åderförkalkade kärl upptäckte de till sin förvåning immunförsvarets städarceller, makrofager – en varningssignal när man stöter på kroppsfrämmande virus och bakterier. Det visade sig att åderförkalkning är en autoimmun sjukdom. Kolesterolsänkande medicinen, stattiner, är inte primärt verkningsfullt för att den sänker kolesterolet utan för att den bromsar inflammationen i ådrorna.
 5. Högt blodsocker eldar på den ovannämnda inflammationen.
 6. Kopplingen mellan Alzheimer, metabolt syndrom och diabetes 2 är att hjärncellerna är insulinresistenta. Man har hittat samband mellan grad av t ex demens och grad av insulinresistens. När man tittar på Alzheimerplack (beläggning i ådrorna) är den glaserad av socker.
 7. Högt blodsocker har i flera studier visat sig ha värre prognos vid cancer. Socker är en viktig energikälla för cancer.
 8. Vid jämförelse visar ägg sig vara mer vitaminrikt än ett äpple eller en apelsin. Idag vet man att kroppen själv reglerar kolesterolhalten i kroppen så vi behöver inte längre vara rädda för att äta ägg. Äter vi mycket kolesterol tillverkar kroppen mindre.
 9. Om vi vill leva längre bör vi balansera vårt blodsocker är hennes slutsats.
Ekologisk odling

Sommarens ekologiska odling

Nästa bok på min läslista är boken “Anticancer (Ett nytt sätt att leva)” av Dr David Serban-Schreiber som jag precis har börjat läsa. Den ger tips inte bara för de personer som har cancer utan för alla som vill leva på ett sätt som ger de bästa förutsättningarna för att inte få cancer. Här måste jag dock tillägga att ingen av oss har kontrollen och det vore naivt att tro att vi på något sätt kan vaccinera oss mot livets olika omständigheter. Däremot kan det kanske kännas skönt att göra vad man kan för att optimera hälsosamma förutsättningar för kroppen.

Det verkar bli alltmer accepterat att socker är ett gift får våra kroppar. Den här videon från Efter tio med Malou von Sivers handlar om ett annat vitt gift – vetemjöl. En mycket intressant video. Vår tarmflora är oerhört viktig och vetemjöl gör inte att goda tarmbakterier växer och frodas. Personligen tycker jag att just vetemjöl tillhör det lättaste att avstå ifrån. Kanske för att jag inte har ätit det på länge. Mjölkprodukter känns absolut svårare.

Dr Bengman som är med på i den ovannämnda videon har utarbetat 10 kostråd. Du hittar dem längst ner.  Här är hans hemsida.

Det blir väldigt spännande att se hur det här slutar. Än så länge visar allt jag läst att socker och snabba kolhydrater är ett gift som vi helst bör undvika helt.  Vi är olika känsliga. Personer i kulturer som inte historiskt är vana vid socker reagerar snabbare negativt. T ex indier. Här ökar diabetes 2 lavinartat.

Njut av din dag! Njut av det du väljer att äta! Låt dig inte skrämmas utan i stället inspireras! Glädje till dig!!!

A 10-step guide for a better health:
 1. Minimizing intake of insulinogenic foods such as refined carbohydrates; cereals, bread, sweats, cookies, rice, pasta, cooked tubers incl. potatoes, foods, which are absorbed high in the small intestine and of minimal benefit to microbiota.
 2. Keeping a daily intake of fructose below 25 gram a day.
 3. Minimizing their intake of dairy products especially butter, cheese and milk powder, rich in saturated fats, hormones and growth factors such as IGF1, and to reduce meat intake, especially inflammation-inducing processed and cured meat such as bacon and sausages, this far though only fat demonstrated to being detrimental to microbiota.
 4. Dramatically increasing the intake of fresh and raw greens, fresh spices and vegetables, rich in antioxidants, fibers, minerals and nutrients, but also inflammation-controlling factors such as curcumin, resveratrol – some of  which most likely are of great importance for diversity, replication, growth and functions of the microbiota and for immune development and immune functions of the body.
 5. Minimizing intake of foods, which are heated above 100o C known to be rich in the inflammation-inducing molecules AGEs and ALEs, foods heated above 130 Co,  which with increase in temperature becomes increasingly rich in pro-inflammatory and carcinogenic substances such acrylamide and heterocyclic amines. This means avoiding fried and grilled foods but also toasted and high-temperature baked breads.
 6. Minimizing exposure to microbe-derived highly inflammation-inducing endotoxin, especially rich in meat hung for several days, hard cheeses, pork and ice-creams.
 7. Eliminating/minimizing intake of foods rich in proteotoxins such as casein, gluten and zein.
 8. Seeking out and consuming ancient anti-oxidant-rich, high fiber, low-calorie containing grains such as buckwheat, amaranth, chia, lupin, millet, quinoa, sorghum, taro, teff etc, and also increasing the intake of beans, peas, chickpeas, lentils, nuts and almonds – all extraordinary rich in nutrients and minerals – all prepared for eating by low-temperature cooking – all most likely of importance for maintenance of a rich microbiota.
 9. Restricting intake of chemicals including pharmaceutical drugs to only what is absolutely nessessary as most likely most chemicals are detrimental to microbiota.
 10. Supplement of large doses of vitamin D and omega fatty acids, both important in control of inflammation and for function of microbiota.

 

What shall we eat?

There is so much talk and discussion about nutrition and diets right now. Because my body is still not really healthy, this becomes even more interesting. Professor Stig Bengman says that all ailments – physical and psychological – originates in how we eat! That makes sense, I think. It became apparent to me a while ago to gather information on what the latest research says, and then one day know how to eat. Exciting inventory. I used to only eat fruit for a while. Eventually I noticed that it was not ideal.

It is obvious to me that there is not a healthy way to eat for everyone. It is up to each of us to find the best conditions for just us – ifr we are motivated to do so. Either we are or not right now! Pointers or chipper calls have a tendency to create opposites, guilt and shoulds. It’s probably the least healthy so let’s do the best we can with the conditions we have. For me right now, it means that inventory!

I started with the book “A sweeter blood (on the health effects of a century of sugar)” by Ann Fernholm. She has a doctorate in molecular biology and is a science journalist. The book is a summary of the most recent studies on diet and our most common ailments. The book is easy to read and definitely worth reading. I borrowed it from the library. In the book she describes how study after study shows that it is the sugar (the fast carbohydrates) which is the great danger – not fat. Here are some details of the book:

 1. Almost all the diseases associated with obesity have something to do with blood sugar and the blood sugar-lowering hormone insulin.
 2. It is not the saturated fat that is the culprit. There is no link between saturated fat and increased risk of heart disease. When a person changes 5% of their energy intake of saturated fat to fast carbohydrates it increases the risk of heart attack by 33%.
 3. Eating low carbs and more fat raises good (HDL) cholesterol, which is important for blood lipids.
 4. When Dr. Goran Hansson and his team looked at the atherosclerotic vessel, they discovered to their surprise, the immune system cleans cells, macrophages – a warning signal when the body encounters  foreign viruses and bacteria. It was shown that atherosclerosis is an autoimmune disease. Cholesterol-lowering medication, stattiner, is not primarily effective because it lowers cholesterol but because it slows the inflammation in the arteries.
 5. High blood sugar increases the above mentioned inflammation.
 6. The connection between Alzheimer, metabolic syndrome and diabetes 2 is that brain cells are insulin resistant. They have found a correlation between the degree of dementia and degree of insulin resistance. When you look at Alzheimer’s plaque (occupancy in the arteries) it is  glazed with sugar.
 7. High blood sugar has in several studies shown to have worse prognosis in cancer. Sugar is an important energy source for cancer cells.
 8. A comparison shows the eggs to be more vitamin-rich than an apple or an orange. Today we know that the body itself regulates cholesterol levels in the body so we do not have to be afraid to eat eggs. If we eat much cholesterol the body produces less.
 9. If we want to live longer, we should balance our blood sugar is her conclusion.

The next book on my reading list is the book “Anticancer (A New Life)” by Dr. David Serban-Schreiber that I have just started reading. It gives tips not only for those who have cancer but for all who want to live in a way that gives the best chance of not getting cancer. Here I must add, however, that none of us are  in control and it would be naive to think that we somehow could immunize ourselves against life’s circumstances. However, it might feel good to do what you can to optimize healthy conditions for the body.

It seems to be increasingly accepted that sugar is a poison for our bodies. This video from Ten with Malou von Sivers is about another white poison – wheat flour. A very interesting video. Our gut flora is extremely important and wheat flour does not make good bowel bacteria grow and thrive. Personally I think that wheatflour would be the easiest to renounce. Maybe because I haven´t eaten any for a long time. Dairy would absolutely be more difficult.

Dr. Bengman which is on in the above video has come up with 10 diet advice. You can find them at the bottom. Here is his website.

It will be very interesting to see how this ends. And, so far everything I’ve read shows that sugar and simple carbs is a poison that we ideally should avoid altogether. We are sensitive to different degrees. People in cultures that are not historically accustomed to eating sugar reacts negatively quickly. For example, Indians. It increases diabetes 2 exponentially.

Enjoy your day! Enjoy what you choose to eat! Do not be intimidated, but rather inspired! Joy to you!

 

A 10-step guide for a better health:
 1. Minimizing intake of insulinogenic foods such as refined carbohydrates; cereals, bread, sweats, cookies, rice, pasta, cooked tubers incl. potatoes, foods, which are absorbed high in the small intestine and of minimal benefit to microbiota.
 2. Keeping a daily intake of fructose below 25 gram a day.
 3. Minimizing their intake of dairy products especially butter, cheese and milk powder, rich in saturated fats, hormones and growth factors such as IGF1, and to reduce meat intake, especially inflammation-inducing processed and cured meat such as bacon and sausages, this far though only fat demonstrated to being detrimental to microbiota.
 4. Dramatically increasing the intake of fresh and raw greens, fresh spices and vegetables, rich in antioxidants, fibers, minerals and nutrients, but also inflammation-controlling factors such as curcumin, resveratrol – some of  which most likely are of great importance for diversity, replication, growth and functions of the microbiota and for immune development and immune functions of the body.
 5. Minimizing intake of foods, which are heated above 100o C known to be rich in the inflammation-inducing molecules AGEs and ALEs, foods heated above 130 Co,  which with increase in temperature becomes increasingly rich in pro-inflammatory and carcinogenic substances such acrylamide and heterocyclic amines. This means avoiding fried and grilled foods but also toasted and high-temperature baked breads.
 6. Minimizing exposure to microbe-derived highly inflammation-inducing endotoxin, especially rich in meat hung for several days, hard cheeses, pork and ice-creams.
 7. Eliminating/minimizing intake of foods rich in proteotoxins such as casein, gluten and zein.
 8. Seeking out and consuming ancient anti-oxidant-rich, high fiber, low-calorie containing grains such as buckwheat, amaranth, chia, lupin, millet, quinoa, sorghum, taro, teff etc, and also increasing the intake of beans, peas, chickpeas, lentils, nuts and almonds – all extraordinary rich in nutrients and minerals – all prepared for eating by low-temperature cooking – all most likely of importance for maintenance of a rich microbiota.
 9. Restricting intake of chemicals including pharmaceutical drugs to only what is absolutely nessessary as most likely most chemicals are detrimental to microbiota.
 10. Supplement of large doses of vitamin D and omega fatty acids, both important in control of inflammation and for function of microbiota.

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco