Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Vår inre jordmån är viktig!

| 0 comments

Jag har nyligen läst boken ”Anticancer – Ett nytt sätt att leva” av Dr David Servan –Schreiber. Det är en bok jag verkligen kan rekommendera. Det är en bok som motiverar och inspirerar – i alla fall mig. Författaren är professor i psykiatri och upptäckte av en tillfällighet en hjärntumör hos sig själv. Han skrev boken femton år efter att cancern upptäcktes. Under de här åren satte han in sig i all forskning kring cancer. Han dog för ett par år sedan. Boken är lättskriven och vänder sig till alla som är intresserade av vad forskningen säger om hur vi kan leva för att göra vad vi kan för att undvika cancer eller ev återfall om vi redan har cancer. Hur vi kan skapa bästa “jordmån”. För våra kroppar och för vår jord. Den ger handfasta råd och tips på hur vi kan göra små förändringar i vår vardag som stärker vår hälsa. ”Alla bär vi på cancerceller i våra kroppar, men alla kommer inte att få cancer.” Jag är medveten om att ytterst lever livet oss och det följer inga av de mallar vi satt upp med hjälp av forskning och vetenskapliga teorier. Men visst vill jag göra vad jag kan för att skapa bästa jordmånen.

Mängder av liljekonvaljer

Västerländska näringsfysiologiska undersökningar visar att 56 % av våra kalorier idag kommer från tre källor som inte existerade när våra gener utvecklades:

  1. Raffinerat socker (rör- och betssocker, glukossirap etc)
  2. Vitt mjöl (vitt bröd, pasta utan fullkorn etc)
  3. Vegetabilisk olja (soja- solros- och majsolja, transfetter)

Eftersom cancerceller livnär sig på socker (raffinerat socker och vitt mjöl) rekommenderar författaren att vi undviker dessa livsmedel. Fel sorts fett ger för mycket omega 6 som han menar har en stor del i cancerepidemin efter 2:a världskriget tillsammans med sockret.

Den andra faktorn som han menar är central är kemikalierna i vår värld. ”Det går inte att vara frisk på en sjuk planet”. Det finns en enda jordmån. Ju mer förgiftad planeten blir desto mer påverkar det vår hälsa så klart.

Han skriver också om värdet av motion, solljus, andnings- och avslappningsövningar, meditation och vikten av att göra sig av med känslor av maktlöshet. Här är en video med Dr Servan-Schreiber. Boken på svenska kan du köpa här.

Syrener

Mycket i boken är egentligen inte så nytt. Jag upplever att jag successivt tagit till mig information om vad som är nyttigt. Det går liksom inte att ta in allt på en gång – i alla fall har det inte gjort det för mig. Då blir det lite: ”Allt är farligt. Jag kan lika gärna fortsätta som innan.” Varje gång jag blivit påmind på ett inspirerande snarare än fördömande eller hotande sätt gör jag någon liten förändring. Äter mer ekologiskt. Köper bra städprodukter m m. Jag vill ju självklart det bästa för vår jord och för mig själv. Vill ta hand om mig på bästa sätt. Det är inte alltid enkelt att hitta vad det innebär, men det som känns självklart ändrar jag när det blir tydligt för mig.

Mycket av forskningen om t ex kemikalier i vår värld är gjorda på ett ämne i taget och visar då inte alltid alarmerande resultat. Men lite forskning har gjorts på den ackumulerande effekten av alla små tillsatser som kroppen utsätts för lite här och där. Den berömda ”cocktaileffekten”. Det tycker jag känns väldigt logiskt. På samma sätt kan jag ta bort någon liten sak då och då och sakta avlasta och avgifta kroppen och jorden. Här skriver Naturskyddsföreningen lite om cocktaileffekten.

Prästkragssolar

För ett år sedan gjorde jag t ex – äntligen – en noggrann genomgång av vad marknaden erbjuder i fråga om hudpreparat. Jag använde redan bara preparat som inte innehöll mineraloljor och nästan inga parabener. Men jag kunde lika gärna gå ett steg till och veta att jag bara använder sådant på huden som jag skulle vilja äta. Varför använda sådant som kroppen inte mår bra av? Jag hittade en bra lista hos företaget ClearLife med vad hudprodukter inte bör innehålla. (ClearLife är förresten ett mycket bra företag med online-försäljning. Här finns integritet, kunskap och engagemang.) Det finns många märken med bra hudprodukter idag. Glädjande nog ökar dessa produkter med att vi kunder blir mer medvetna. Jag har sedan dess använt tyska produkter från I+M Naturkosmetik. Jag älskar verkligen deras produkter. De känns sköna, luktar gott och är dryga. Tyskland har också väldigt noggrann kontroll av att produkterna innehåller det som står på innehållsförteckningen. De använder sig av certifierade ekologiska ämnen i produkterna. Men – som sagt – det finns flera bra svenska märken också.

Ändå är det vissa saker som jag vet inte är bra som jag har fortsatt med. Ett par av dem hjälpte boken mig att ändra på. T ex använde jag fortfarande vanlig tandkräm med fluor. Det har jag slutat med. Jag har också bytt ut mina stekpannor. Teflonpannor som varit med några år får små repor som läcker skadliga ämnen.  … Ett steg i taget.

Hur tänker du kring det här?

(Bilderna är från morgonpromenaden. Det är så vackert ute. För att inte tala om hur det doftar på morgonen när det regnat på natten. Jag tror jag skulle bli miljonär om jag kunde sälja den doften på flaska.)

 

Anticancer –  A New Way of Life

I recently read the book “Anticancer – A New Way of Life” by Dr. David Servan-Schreiber. It is a book I really recommend. It is a book that motivates and inspires – at least me. The author was a Professor of psychiatry and discovered by chance a brain tumor in himself. He wrote the book fifteen years after the cancer was discovered. During these years, he researched cancer thoroughly. He died a couple of years ago. The book is easy to read and addressed to all who are interested in what the research says about how we can prevent cancer or any relapse if we already have cancer. How we can create the best “soil”. For our bodies and the Earth. It provides practical advice and tips on how we can make small changes in our daily lives that will strengthen our health. “All of us have cancer cells in our bodies, but not all will get cancer.” I am aware that ultimately life lives itself and it follows none of the models we set up with the help of research and scientific theories. But yes, I would love to do what I can to create the best soil.

Western nutritional surveys show that 56% of our calories today come from three sources that did not exist when our genes evolved:

  1. Refined sugar (cane and beet sugar, glucose syrup, etc.)
  2. White flour (white bread, pasta without whole grains, etc.)
  3. Vegetable oil (soybean sunflower and corn oil, trans fats)

Because cancer cells feed on sugar (refined sugar and white flour), the author recommends that we avoid these foods. The wrong kind of fat gives too much omega 6, which he says has been a big part of the cancer epidemic after the 2nd World War, along with the sugar.

The other factor that he believes is central is the chemicals in our world. “You can not be healthy on a sick planet.” There is one single soil. The more poisoned the planet becomes, the more it affects our health, of course.

He also writes about the value of exercise, sunlight, breathing and relaxation exercises, meditation and the importance of doing away with feelings of powerlessness. Here is a video with the author.

Some of the information is not new. I feel that I gradually embrace information about what is healthy. It is a bit much to take in all at once – in all cases it has been so for me. Otherwise it can be a bit like: “Everything is dangerous. I might as well carry on as before. “Every time I have been reminded in an inspiring rather than judgmental or threatening way, I make some change. Eat more organic. Buy good cleaning products, etc. All I want is obviously the best for our planet and for myself. Want to take care of me the best way I can. It is not always easy to grasp what it means, but when it is obvious change comes easily.

Much of the research on, for example, chemicals in our world is done on one substance at a time and then the results are not always alarming. However, little research has been done on the cumulative effect of all the small additions to the body here and there. The famous “cocktail effect”. I think  it seems very logical. In the same way I can do away with one little unhealthy thing now and then slowly unload and detoxify the body and the earth.

A year ago, I did, for example – at last – a thorough research on what the market offers in terms of skin products. I already only used products that do not contain mineral oils and no parabens. But I might as well go one step further and know that I only use things on my skin that I would eat. Why use what the body does not appreciate? I found a good list at the ClearLife  site about what skin products should not contain. (Clear Life is by the way a very good company with online sales. Offers integrity, knowledge and commitment.) There are many brands with great skin products today. The sales of these are growing, we are becoming more aware. I have since been using German products from the I + M Natural Cosmetics. I really love their products. They feel nice, smells good and last long. Germany has very strict control over that the products contain what it says on the TOC. They use certified organic ingredients of the products. But – as I said – there are several good Swedish brands as well.

Still, there are certain things that I know are not good and yet I continue using them. The book inspired me to change some again. For example, I still used regular toothpaste with fluoride. Which I now have given up. I have also replaced my frying pans. Teflon pans that have been used for a few years will have small scratches that are leaking harmful substances.  … One step at a time.

How do you approach this issue?

(The pictures are from the morning walk., It is so beautiful right now. Not to mention how it smells in the morning when it rained at night. I think I would be a millionaire if I could bottle the fragrance and sell it.)

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco