Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Vatten, vatten, bara vanligt vatten …

| 0 comments

Jag älskar vatten! Jag vill dricka bra vatten! Vatten är det enda jag dricker och jag vill att det ska smaka bra och vara hälsosamt och rent. Under många år köpte jag allt vatten på flaska eftersom jag inte litade på vattnet från min brunn (grävd, 6 meter). Jag testade vattnet när jag flyttade in och då var det tjänligt. Jag ser dock att färgen på vattnet ändras under årstiderna och med vädret. Det är dyrt att testa vattnet hela tiden så jag har, för att vara säker, i stället köpt mineralvatten. Det känns varken bra ur miljöhänseende eller rent ekonomiskt. Dessutom såg jag ett program på teve om mineralvatten som visade att det inte alltid var hög kvalitet på dessa vatten heller.

Jag är så glad för mitt vattenfilter. Det är monterat under vasken och gör att jag får vatten genom filtret till en kran bredvid den vanliga kranen. Här kan jag enkelt hämta vatten att dricka eller att använda till matlagning. Vattnet är jättegott! Jag har köpt ett filter som har utökad filtrering. Det tar alltså bort både bakterier och parasiter utöver den vanliga filtreringen. I o m den här kraftiga filtreringen försvinner också en del mineraler så det får jag se till att få i mig på annat sätt. Har man inte egen brunn och misstänker problem med bakterier räcker det vanliga filtret bra.

 

Vattenfilter G2 från Naturlig vattenrening

Vattenfilter G2 från Naturlig vattenrening

I den här artikeln från SvD berättas om att man funnit alldeles för mycket uran i dricksvattnet utanför Uppsala. På just det ställe som skrivs om här uppmättes 70 mikrogram per liter uran – långt över Livsmedelsverkets rekommenderade maxdos på 15 mikrogram per liter. Sverige har naturligt bland det högsta uranhalterna i världen. Jag visste inte att radioaktivitet var ett problem i Sverige på det här sättet. Det märks inte heller i vattnet så det är lite lurigt. I artikeln hävdar man att ca 390 000 svenskar har kranvatten med för höga halter av uran.

Det här filtret tog bort 98,4 % av uranet i vattnet. Det tar också bort Cesium. Det känns bra. Även om jag inte tror att det är problem med det just där jag bor. Att veta att filtret tar bort allt sådan som är hälsovådligt är skönt att veta. Inte bara radioaktiva ämnen som uran utan också tungmetaller, pesticider, andra kemikalier, läkemedelsrester och hormoner. Kemikalier, läkemedelsrester och hormoner är nog inte heller ett problem här ute. Min tomt har varit storskog tills mitt hus byggdes för fem år sedan. Det har dock visat sig att det kan vara problem för reningsverk att rena vattnet så bra att t ex läkemedelsrester försvinner.

 

Ur den lilla kranen kommer fantastiskt rent och gott vatten!

Ur den lilla kranen kommer fantastiskt rent och gott vatten!

Vad jag är glad för vatten! Tänk vad livet hade varit trist utan vatten. Här ser du skillnaden på mitt vanliga brunnsvatten och det filtrerade vattnet. Yippeeee!!!! Definitivt mer aptitligt och lockande, eller hur?

Filtrerat vatten

Här kan du läsa mer om mitt filter (Naturlig vattenrening) här.

Water, water, simply ordinary water …

I love water! I want to drink good water! Water is the only thing I drink and I want it to taste good and be healthy and clean. For many years, I bought all the bottled water because I did not trust the water from my well (dug, 6 meters). I tested the water when I moved in and it was okay. However, I see that the color of the water changes during the seasons and the weather. It is expensive to test the water all the time so I have, to be sure, instead bought mineral water. It’s not good from an environmental or economic standpoint. In addition, I saw a program on TV about mineral water that showed that it was not always high quality of these waters either.

I’m so happy for my water filter. It is mounted under the sink and allows me to get water through the filter to a tap next to the regular tap. Here I can easily get water to drink or to use for cooking. The water is delicious! I bought a filter that has enhanced filtering. It takes away both bacteria and parasites in addition to the usual filtration. In this powerful filtering disappear also some minerals so I must make sure to add these in other ways. If your water does not come from a private well and you don´t  suspect problems with bacteria a normal filter is sufficient.

This article from Svenska Dagbladet tells about the finding of too much uranium in drinking water outside Uppsala. The water here measured 70 micrograms per liter of uranium – far above the NFA recommended maximum dose of 15 micrograms per liter. Sweden has one of the highest natural concentrations of uranium in the world. I did not know that radioactivity was a problem in Sweden in this way. You won´t notice this when you drink the water since it is taste-, odour- and colorless. The article claims that about 390 000 Swedes have tap water with high levels of uranium.

This filter removed 98.4% of the uranium in the water. It also removes cesium. It feels good. While I do not think there is a problem with it right where I live. Knowing that the filter removes all that which is harmful to health is nice to know. Not only radioactive substances like uranium, but also heavy metals, pesticides, other chemicals, drug residues and hormones. Chemicals, drug residues and hormones is probably not a problem here. My site was a large forest until my house was built five years ago. However, it has been shown that there may be a problem for cleansing plants to clean the water so well that, for example, drug residues disappear.
From the small crane will fantastically clean and plenty of water!
What I’m happy for the water! Imagine what life would have been boring without water. Here you can see the difference on my regular well water and the filtered water. Yippeeee!! Definitely more appetizing and appealing, right?

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco