Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Vikten av att andas med näsan

| 1 Comment

Det är underbart vårigt väder här idag. Gick en ljuvlig promenad ner till Hannabadssjön och njöt verkligen av allt det vackra naturen har att erbjuda. Jag är så tacksam att jag har naturen inpå knutarna. Alltid närvarande. En sådan bra påminnelse om det naturliga, självklara, okontrollerbara i tillvaron. Skönheten i det enkla, lilla. Just nu.

Hannabadssjön LFortfarande upptäcker jag ibland att jag andas med munnen när jag gör något som är ansträngande. Skillnaden är att det händer mer sällan och framför allt att jag märker när jag gör det och då kan trappa ner på takten samtidigt som jag stänger munnen.

Anders  Olsson, mannen bakom bl a min andningsinstruktörsutbildning och Relaxatorn, gjorde ett test för en tid sedan. Han var ute på Djurgården och räknade hur många som promenerade med öppen mun. Han räknade bort de som hade anledning att ha öppen mun, t ex de som skrattade eller pratade. 80 av 100 hade öppen mun.

Det finns många fördelar med att alltid andas med näsan. Här är några:

 • Näsan är ett självrengörande filter och värmeväxlare. Luften får alltså en chans att värmas upp innan den når lungorna. Dessutom renas på vägen in genom att det finns flimmerhår i näsan som inte finns i munnen. Det blir alltså renare luft, mindre bakterier, som når lungorna.
 • När vi andas ut genom munnen förlorar vi 43 % mer vatten än genom näsan. Om man är torr i munnen när man vaknar har man med all säkerhet andats genom munnen.
 • Kvävemonoxid tillverkas i bihålorna och följer med ner till lungorna. Det är det som ger effekten i cigaretterna. Det vidgar luftvägar och blodkärl i lungorna. Kvävemonoxid, NO, är också bakteriedödande. Nobelforskning 1998 kring NO ledde fram till Viagra. Tänkt att vidga hjärtkärl tills man upptäckte ”bieffekt”. Vid munandning inget NO.
 • Att andas genom näsan under natten ger bättre sömn. Man blir mindre lättstörd. Ett sätt att testa detta är att sova med tejpad mun ett tag. Det är bara människan som sover med öppen mun. All munandning i vila innebär hyperventilering, vilket ger syrebrist. Detta leder till minskad djupsömn och sämre förmåga att läka och reparera kroppen.
 • Stärker tandhälsan och ger jämnare tandställningar.
 • Ger bättre resultat vid träning bl a på grund av minskad utsöndring av mjölksyra.

Kungsljus LHär hittar du en intressant artikel som handlar om George Catlin som levde på 1800-talet (född 1796) och om hans livsuppgift att måla och dokumentera indianerna och deras kultur och historia. (En stor del av informationen här kommer från den här artikeln.) Indianerna hade exceptionellt god hälsa trots att de saknade mycket av de moderna bekvämligheter vi har tillgång till.

Catlin noterade att alla de indianstammar som han dokumenterade (150 st) i princip inte hade någon spädbarnsdödlighet, missbildningar eller barn som dog i sjukdomar till skillnad från Europa på den tiden är ungefär vart fjärde barn dog redan vid födelsen. Endast en av fyra blev äldre än 25 år.

Han upptäckte också att hos alla indianstammarna hade man vanan att ha munnen stängd och andas genom näsan både dag och natt medan människorna i Europa framför allt andades genom munnen.

Jag är manad att tro, och känner mig auktoriserad att hävda, att en stor del av de sjukdomar som förkortar våra liv, såväl som ger upphov till mentala och fysiska handikapp, och förstör tänderna, orsakas av det övergrepp som sker mot lungorna genom felaktig andning under sömnen: och också, att denna skadliga vana, etablerad i spädbarnsåldern eller barndomen, eller i vuxen ålder, generellt kan rättas till genom att vara handfast och uthållig, och övertygad om dess ödesdigra negativa konsekvenser.

Lavar och mossor LHan blev själv frisk när han började andas genom munnen och skrev 1980 boken ”Stäng munnen och rädda ditt liv”. Han menade att det var inlärda beteenden främst under de första 5-6 åren av vårt liv som har störst påverkan på vår hälsa. Det gäller att lära barnen tidigt att andas med stängd mun. Det ger vackrare ansikten eftersom bettet blir naturligt menar han.

Jag har sett tusentals indiankvinnor amma sina barn och inte en enda gång upplevt mamman ta bort barnets mun från bröstvårtan utan att föra ihop barnets läppar med sina fingrar. Av kvinnorna och medicinmännen fick jag veta att denna sedvänja var avsedd att säkerställa att barnet utvecklade ett vackert ansikte och fick ett långt liv. Det är till modern, och definitivt inte till läkaren eller mediciner, som vi måste rikta vår uppmärksamhet för att hitta lösningen på ovanan att munandas, och därmed förbättringen av människans fysiska hälsa och förlängningen av hennes liv.” (Citat och bild från Anders Olssons artikel, www.medvetenandning.se)

conscious-breathing-george-catlin-painting3

Det räcker långt att bli medveten om när munnen är öppen och då helt enkelt stänga den. När vi tränar eller anstränger oss kan det också betyda att vi – till en början – får dämpa tempot lite. Så småningom behöver inte det.

 

The value of breathing through your nose

It’s wonderful springy weather here today. Went for a lovely walk down to Hannabadssjön and really enjoyed all the beauty nature has to offer. I am so grateful that I have nature at my doorstep. Always present. Such a good reminder of the natural, obvious, uncontrollable in existence. The beauty of the simple. Right now.

I still find sometimes that I breathe with my mouth when I do something that is exhausting. The difference is that it happens less often and above all that I notice when I do it and can then take it more easy while shutting my mouth.

Anders Olsson, the man behind among other things, my breathing instructor training and the Relaxator, did a test a while ago. He was out on Djurgården and counted how many people walked with their mouths open. He did not count those who had reason to have their mouths open, such as those who laughed or talked. 80 out of 100 had an open mouth.

There are many advantages to always breathe through the nose. Here are a few:

 • The nose is a self-cleaning filter and also a heat exchanger. The air then gets a chance to warm up before it reaches the lungs. Furthermore it gets purified on the way down by the cilia in the nose. The air thus becomes cleaner, less bacteria, that reach the lungs.
 • When we breathe out through the mouth, we lose 43% more water than through the nose. If you have a dry mouth when you wake up you have most likely breathed through the mouth.
  Nitric oxide is produced in the sinuses and follows down to the lungs. It is what gives cigarettes its effect. It dilates blood vessels and airways in the lungs. Nitric oxide, NO, is also bactericidal. Nobel Research 1998 on the NO led to Viagra. Meant to widen the cardiovascular until its “side effect” was discovered. When you breathe through the nose you don´t get any NE.
 • To breathe through the nose during the night gives better sleep. You become less easily disturbed. One way to test this is to sleep with taped mouth for a while. It is only man who sleeps with his mouth open. All mouth breathing at rest means hyperventilation, giving oxygen. This leads to less deep sleep and less ability to heal and repair the body.
 • Strengthens dental health, and deliver smoother braces.
 • Gives better results when training partly due to decreased excretion of lactic acid.

Here you will find an interesting article (in Swedish) about George Catlin, who lived in the 1800s (born in 1796), and his mission in life to paint and document the Indians and their culture and history. (Much of the information here comes from this article.) The Indians had exceptionally good health even though they lacked much of the modern conveniences we have access to.

Catlin noted that all the Indian tribes which he documented (150) basically had no infant mortality, birth defects or child who died from diseases unlike Europe at that time where approximately one in four children died at birth. Only one of four got to be older than 25 years.

He also discovered that of all the Indian tribes had the habit of having their mouths closed and to breathe through their nose, day and night, while people in Europe above all breathed through their mouths.

“I am compelled to believe, and feel authorized to assert, that a large proportion of the diseases that shorten our lives, as well as causing mental and physical disabilities, and destroys teeth, caused by the abuse taking place against the lungs through incorrect breathing during sleep: and also, that this harmful habit, established in infancy or childhood, or adulthood, can generally be corrected by being firm and durable, and convinced of its fatal adverse consequences. ”

He himself got his health back when he began to breathe through his mouth and wrote book “Close your mouth and save your life” in 1880. He argued that it was learned behaviors mainly during the first 5-6 years of our life that have the greatest impact on our health. It’s important to teach children early to breathe with your mouth closed. It provides beautiful faces because the bite becomes natural he says.

“I’ve seen thousands of Indian women breastfeed their children and not once did the mother take the child’s mouth from the nipple without bringing together the child’s lips with her fingers. Of women and medicine men, I learned that this practice was intended to ensure that the child developed a pretty face and received a long life. It is to the mother, and certainly not to the doctor or medications, which we must turn our attention to in order to find the solution to the bad habit of mouth breathing and thus the improvement of human physical health and the extension of her life. “(Quote and image from Anders Olsson Article , www.medvetenandning.se)

It goes a long way to become aware of when the mouth is open and then simply close it. When we exercise or effort, it can also mean that – initially – we may need to cut down on the speed a bit. Eventually this is not needed.

Share

One Comment

 1. Pingback: Andas genom näsan – High hopes, steep slopes & something in between

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco