Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

CBD-olja (cannabidiol)

| 11 Comments

Under flera år har jag hört om de hälsobringande kvaliteter som cannabisolja lär ha. Sedan tio dagar tillbaka testar jag nu CBD-olja, en olja som utvinns ur industri hampa, Cannabis Sativa. Det som skiljer CBD-oljan från cannbis är att den inte innehåller THC. Den måste hållas under 0.2 % för att oljan ska vara laglig i Sverige. Det är THC som har sinnespåverkande effekt, som gör att man blir hög. Det saknar alltså CBD-oljan.

Om CBD-olja och det endocannabinoida systemet

I kroppen hos alla däggdjur finns det endocannabinoida systemet, det största neurotransmittersystemet i kroppen. Det reglerar avkoppling, ätande, sovande, minne och immunförsvar. Det består av receptorer som finns i hela kroppen, bl a hjärnan och nervsystemet. Detta system aktiveras av cannaboider, antingen kroppens egna eller t ex CBD-olja. CBD, cannabidiol – som bara är en av kroppens cannaboider – har den unika förmågan att stimulera produktionen av dessa receptorer och därigenom hela vårt cannabissystem och stärka vår hälsa. Cannaboiderna bidrar till att upprätthålla en stabil inre miljö.

Välkomnande hjärtaJag läser att endocannabinoiderna som finns naturligt i bröstmjölk är avgörande för korrekt mänsklig utveckling och har nästan identiska effekter som de cannabinoider som finns i hampaplantan.

Faktum är att man upptäckte det Endocannabinoida systemet när man nyfiket försökte förstå mekanismen bakom cannabis så sent som 1995.

Effekter av att inta CBD-olja

”Allmänt accepterat idag är att endocannabinoidsystemet har kraft att läka och balansera de andra systemen i kroppen genom att slå på eller stänga av gener. Cannabinoiderna har nyckeln som låser upp receptorer i hjärnan och immunsystemet och utlöser kraftfullt helande och smärtstillande effekter.” citat från en hemsida om cbd-olja. Bilden kommer också från den här sidan.

cannabinoler

Det finns de som menar att upptäckten av CBD-olja kan ha lika stor effekt på hälsotillståndet i världen som antibiotika än en gång hade. Det har genomförts en hel del studier på CBD-oljans effekt.

”Vetenskaplig forskning har visat att CBD kan vara terapeutiskt för många tillstånd inklusive (men inte begränsat till) kronisk smärta, cancer, ångest, diabetes, epilepsi, reumatoid artrit, posttraumatiskt stressyndrom, sömnstörningar, hjärt-kärlsjukdom, psoriasis, antibiotikaresistenta infektioner, bipolär sjukdom, schizofreni, inflammation i levern, MS  och andra neurologiska åkommor. I klinisk forskning har det visats sig hindra cancercellers tillväxt.”

Ja, ni ser. Det är i princip heltäckande. :)

Äkta kastanj

Äkta kastanj

Jag vill poängtera att jag inte är medicinskt kunnig och att jag har hittat ovanstående information på nätet. Jag var valt att testa oljan eftersom inget annat verkar fungera för mig. Det är alltså upp till var och en att informera sig och ta ställning till om det är värt att testa.

Rekommendationerna jag har fått är att försiktigt testa ut lagom dos. Oftast kan man börja trappa ner redan efter tre veckor eftersom det endocannabinoida systemet då är aktiverat. Det handlar om att skapa en balans i kroppen. Jag återkommer när jag har tagit oljan en längre tid.

Jag tycker att det är mycket spännande och märker redan att jag sover bättre och ibland upplever mer energi än tidigare. Om det läker ut den okända infektion som skapar min feber och trötthet vet jag ju inte. Men det är absolut värt att testa.

Skulle du vilja vara med i en testgrupp hör du bara av dig till mig i ett mejl.

 

CBD-oil

I have, for several years, heard about the health-giving qualities that cannabis oil is supposed to have.  Ten days ago I started testing CBD oil, an oil derived from industrial hemp, Cannabis Sativa. What separates the oil from cannbis is that it does not contain THC. It must be kept below 0.2% for the oil to be legal in Sweden. It is THC that has mind-altering effects, that makes you high. This is lacking in the CBD oil.

About  CBD oil and the endocannabinoid system

In the body of all mammals is the endocannabinoid system, the main neurotransmitter system in the body. It regulates relaxation, eating, sleeping, memory and immune system. It consists of receptors found throughout the body, including the brain and nervous system. This system is activated by cannaboider, either the body’s own or for example CBD oil. CBD, cannabidiol – which is just one of the body´s cannaboider – has the unique ability to stimulate the production of these receptors and thus our whole cannabinoid system and strengthen our health. The Cannabinoids help to maintain a stable internal environment.

I read that endocannabinoids are  found naturally in breast milk and is vital for proper human development. It  has almost identical effects as the cannabinoids found in the hemp plant.

In fact, the discovery of the endocannabinoid system happened while curiously trying to understand the mechanism behind cannabis as late as 1995.

Effects of CBD to take-oil

“It is generally accepted today that the endocannabinoid system has the power to heal and balance the other systems in the body by turning on or off genes. Cannabinoids have the key that unlocks the receptors in the brain and immunsystem and triggers powerful healing and analgesic effects. “Quote from a website about cbd oil (in Swedish). The picture is also from this page.

There are those who argue that the discovery of the CBD oil may have as great an effect on the health of the world as did finding antibiotics once. There have been a lot of studies on the effect of the CBD oil’s.

“Scientific research has shown that CBD can be therapeutic for many conditions including (but not limited to) chronic pain, cancer, anxiety, diabetes, epilepsy, rheumatoid arthritis, post-traumatic stress disorder, sleep disorders, cardiovascular disease, psoriasis, antibiotic-resistant infections, bipolar disorder , schizophrenia, inflammation of the liver, multiple sclerosis and other neurological disorders. In clinical research, it has been shown to inhibit cancer cell growth. ”

Yes, you see. It is basically complete. :)

I want to emphasize that I am not a medical professional and I have found the above information on the web. I have chosen to test the oil because nothing else seems to work for me. It is up to everyone to inform themselves and decide if it is worth testing.

The recommendations I have received is to carefully test the proper dose. Usually you can start to go down in dose after only three weeks because the endocannabinoid system is then activated. It is about creating a balance in the body. I will write more when I have taken the oil for a longer time.

I think it is very exciting and already notice that I sleep better and sometimes experience more energy than before. If it heals the unknown infection that is responsible my fever and tiredness, I of course don´t know. But it is definitely worth testing.

Would you like to be part of a test group, let me know in an email (Sweden).

Share

11 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco