Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Hjärtat, empati, kärlek och Jörgen Tranberg

| 1 Comment

Det var verkligen härligt att vara med på dagen med Jörgen Tranberg. Han utstrålar värme, passion, kärlek och har så mycket kunskap. Jag förstår vad han menade när han bjöd in mig och sa att han har samma budskap fast från ett annat håll. Det finns så många fönster att titta på verkligheten genom. Och då handlar det förstås alltid om den relativa verkligheten. Det jag är går inte att titta på. Det finns inget fönster och ingen som tittar in. Men han klargjorde på ett så vackert sätt alltings samhörighet och odelbarhet ur ett relativt perspektiv.

Allting har en mittlinje och ett elektromagnetiskt fält som utgår från den mittlinjen. Jorden, människan, cellen. De ser likadana ut. På samma sätt som mitten i en storm är stilla är centrum i mittlinjen stillhet, tomt rum. Han började med att visa hur det inte är en slump vilken spermie som befruktar ägget. Det handlar inte om vilken spermie som hinner först. Utan det finns en kommunikation för att säkerställa allra bästa förutsättningar. (Bara 18-22 % av befruktade ägg leder till foster som föds.) Det betyder i min tolkning att ingen av oss är ett misstag. Alla är perfekta precis som vi är! Vi har inte fått de förutsättningar vi har slumpmässigt utan de är en del av livets mirakel. Det var så vackert och berörande att se bilderna som tydliggör detta. Så tacksam att ”min” spermie och ”mitt” ägg kommunicerade så bra. Glad att vara jag!

Morgonens utsikt från mitt vardagsrum

Morgonens utsikt från mitt vardagsrum

Sedan embryot skapat bildas snart ett primärt hjärta. Redan dag 12 finns detta primära hjärta med egna pulsationer som svarar på hur mamman mår (0,8 – 1 mm i storlek). Det är det enda som inte bildas inuti fostret utan skapas utanför av mammans blod. Min tolkning är att det framför allt är genom hjärtat som individens samhörighet med allt och alla finns. Från början är hjärtat ett rör; hjärta och blodomlopp är ett. Sedan formas mittlinjen. Filmen som visade detta var fantastisk. Man såg ett ljus flytta sig och bilda en linje. Denna linje är nödvändig för att hjärtröret ska böjas i fyra delar och skapa hjärtat med dess fyra kammare. Nu pratar vi typ dag 17 då embryot är ca 2 mm. Hjärnan är inte ens påtänkt än. Mittlinjen finns kvar i oss som vår ryggrad.

Så småningom växer armarna ut och omfamnar det stora hjärtat som ligger framför embryot. Forskning visar att det elektromagnetiska fältet stärks kraftigt av kramar! Vi har börjat våra liv omfamnandes oss själva och vårt hjärta. Vilken vacker bild!

Jag har trott att hjärtat pumpar blodet runt. Blodomloppet är ca 16 mil långt. Det verkar ju lite otroligt det förstår jag. Jörgen visade hur hjärta och blodomlopp är ett, omöjliga att separera. Att blodomloppet själv påverkar cirkulationen, inte bara hjärtat. Som jag tolkar det finns alltså hjärtat i hela kroppen.

En av de få gångerna då Jörgen inte skrattar eller ler. Ser lite pillimarisk ut.

En av de få gångerna då Jörgen inte skrattar eller ler. Ser lite pillimarisk ut.

Hjärtat har ett eget elektromagnetiskt fält precis som kroppen har. Det stärks av empati och kärlek och tvärtom. Hjärtat har en förmåga att öka sitt elektriska fält upp till mellan 60-100 ggr mer än något annat organ inklusive hjärnan och det innebär att det magnetiska fält då i sin tur kan öka upp till 5000 ggr mer än något annat organ inkl hjärnan. Forskning visar att allt börjar i hjärtat för att senare nå hjärnan. Det är alltså inte som vi tidigare har trott att hjärnan styr. Det är hjärtat, kärlek och empati som är i förarsätet på den mänskliga organismen.

De 80 000 tankar som dyker upp varje dygn är omöjliga att kontrollera. (Så klart!) De ger upphov till 8,96 miljoner biokemiska reaktioner/dygn. De tankar som fokuseras på skapar spår i hjärnan och gör att de lättare dyker upp igen. När vi väljer att slappna av i stället för att fokusera på tankarna och andas långsamt ökar det elektromagnetiska fältet i hjärtat och med det empati och kärlek. Här knyts gårdagen samman med andningsinstruktörsutbildningen jag gick för ett par helger sedan. Värdet av en medveten naturlig andning poängteras. Att det kraftfullaste vi kan göra för att må bra inte är att ha hela vår uppmärksamhet i våra tankar är självklart för mig. Bättre att bara låta allt vara som det är. Jörgen skulle nog ha lagt till att fokusera på andningen och hjärtat – tror jag – och kanske också olika sätt att förändra.

Haga

Haga

Vi gjorde ett litet experiment under dagen. En kvinna satt i ett annat rum i huset med en forskare och EEG-utrustning på kroppen. Hon visste att vi skulle fokusera på henne vid ett av tre tillfällen, men inte vilket. Vilket visste bara Jörgen. Jörgen guidade oss alla 700 i en kort andningsmeditation där vi fokuserade på ett ljus runt hjärtat och sedan tänkte oss att det ljuset gick vidare till kvinnan. Vid slutet på dagen fick vi se hur det gick. Kvinnan bröt helt samman och  storgrät just då vi tänkte på henne. Hon berättade att det var så otroligt starkt och att hon fylldes av en enorm tacksamhet. Sammanställningen av hjärnans reaktion var inte klar när vi slutade, men forskaren menade att det  kluster som representerade meditation och stillhet aktiverades. Inget nytt, men alltid roligt med bekräftelser. Som gammal healer har jag sett detta så många gånger. Kanske är det just det som healing är mer än något annat ur ett fysiologiskt perspektiv. Healern ökar hjärtats elektromagnetiska fält och då vidgas även den andra personens fält. Här ligger alltings förmåga till återhämtning och läkande. Jag vet att när jag gav healing blev min andning mycket, mycket långsam och efter en stund brukade den andra personens andning och puls synkas.

Några anekdoter som Jörgen berättade under dagen var t ex hur jordens elektromagnetiska fält förändrades kraftigt vid 9/11. Det höll i sig i en dag. Forskning från Princeton visar detta och slutsatsen är att det beror på ett kraftigt ökande av empati i världen. Många enskilda människor som kramade om sina anhöriga ökade sina hjärtans elektromagnetiska fält och påverkade därigenom världen. Efter tsunamin såg man samma sak med jordens fält. Skillnaden här var att det varade i tre veckor den gången. Med statistik kunde man se att det var så länge människor donerade pengar som stöd till de drabbade människorna. Ännu ett utslag av empati och kärlek. Intressant!

Göteborg

Jörgen berättade också om musklerna vid sidan av ögonen mot hårfästet. När vi ler och skrattar utifrån en äkta känsla aktiveras de här musklerna. Om vi ler utan att egentligen vara glada gör de inte det. Man upptäckte att en grupp småbarn i Kalifornien verkade mer deprimerade och drog slutsatsen att det delvis kunde bero på botox och plastikoperationer hos mammorna som slätat ut de här musklerna. Spädbarn läser alltså av detta automatiskt!

Dagen gick ut på att visa vikten av att vi var och en prioriterar empati och kärlek för vår egen skull och andras. Eftersom dagen visat hur vi inte är separerade utan alltid är i direkt kontakt med allt och alla innebär det att vi varje gång också ger en gåva till världen – något som verkligen behövs just nu. Forskning visar t ex att lönsamheten i företag ökar och sjukskrivningar minskar när ledarna är empatiska.

Det var verkligen inspirerande att få konkreta förklaringar till mycket av det vi naturligt vet. Vilken viktig dag Jörgen gav oss! Jag vill poängtera att tolkningar och återgivandet av Jörgens ord har gått igenom mig, mitt minne och mitt sätt att se världen. Jag kan alltså inte garantera att uppgifterna är exakt korrekta. Men så här uppfattade jag det Jörgen berättade. Jag blev djupt berörd och känner stor tacksamhet till Jörgen och hans bror för det arbete de gör och för alla andra som gjorde dagen möjlig! Dagen kostade bara 100 kr för deltagarna tack vare allas generösa bidrag.

Tycker ni att detta har varit intressant så kommer Jörgen att ha två dagar i mars där han fortsätter att utveckla sina tankar kring hjärtat och empati. Här är bröderna Tranbergs hemsida. Dessutom kommer hans lärare, Howard Martin från Heart Math, till Göteborg 15-16 november.

 

Heart, compassion, love and Jörgen Tranberg

It was really great to be part of the day with Jorgen Tranberg . He exudes warmth , passion , love and has so much knowledge . I understand what he meant when he invited me and said he has the same message but from a different angle. There are so many windows to look at reality through . And it is of course always the relative reality. What I am can not see. There is no window and no one who looks through it . But he made clear in the most beautiful way of everything belonging and unity from a relative perspective.

Everything has a center and an electromagnetic field emanating from the midline. Earth, man the cell. They all look the same. In the same way as the middle of a storm is still, the center of the midline calm, emptyspace . He began by showing how there it is not by chance that  this sperm fertilizes that egg. It’s not about the fastest sperm. Rather there is a communication to ensure the best conditions . (Only 18-22% of fertilized eggs lead to the fetus being born. ) That, in my understanding, shows that none of us is a mistake. All are perfect just as we are! We don´t have the  conditions we have randomly but they are part of the miracle of life . It was so beautiful and touching to see the pictures that clarified this. (Still one with the mother though so her decisions are part of the perfection.) So grateful that ” my” sperm and ” my ” eggs communicated so well. Happy to be me !

After the embryo was created a primary heart was soon formed. As early as day 12 there is a primary heart with its own pulsations that answers to how the mother is feeling (0,8 – 1 mm in size). It’s the only thing that is not formed inside the fetus but is created outside, of the mother’s blood . My interpretation is that it is primarily through the heart that the individual has connection with everything and everyone. From the beginning, the heart is a tube; the cardiovascular system is one. Then the midline is created. The film that showed this was awesome. There was a light that moved and form a line . This line is necessary for the cardiac tube to bend into four parts and create the heart with its four chambers. Now we at around day 17 when the embryo is about 2 mm. The brain is not created yet. The midline is left in us as our backbone .

Eventually arms grow out and embrace the great heart in the front of the embryo. Research shows that the electromagnetic field is strengthened considerably by hugs ! We have started our lives embracing ourselves and our heart. What a beautiful picture! What we give to ourselves we give to others.

I have believed that the heart pumps blood. The bloodstream is about 160 km long. It seems unbelievable that the heart should be able to pump all that way on its own, I understand. Jorgen showed how the heart and circulatory system, the blood vessels are one, inseparable . The circulatory system itself affects the circulation , not just the heart . As I understand it, the heart is all throughout the body.

The heart has its own electromagnetic field just as the body does . It is strengthened by compassion and love, and vice versa. The heart has the ability to increase its electric field up to between 60 to 100 times more than any other part of the body including the brain and that means that the magnetic field can then in turn increase up to 5000 times more than any other part of the body including the brain.Research shows that it all starts in the heart and then moves to the brain. It is not as we may have believed that the brain is in control . It is the heart , love and compassion,  that is in the driver’s seat in the human organism.

The 80,000 thoughts that pop up every day are impossible to control. (Of course !) They give rise to 8,960,000 biochemical reactions / day . The thoughts that are focused on create grooves in the brain (glia cells) and make it more prone to pop up again . When we choose to relax instead of focusing on the thoughts and breathe slowly we increase the electromagnetic field of the heart and with that compassion and love. This is when yesterday was tied together with the breathing instructor training I took a couple of weekends ago. The value of a conscious natural breathing is emphasized. That the most powerful we can do to feel good is not to have all our attention in our minds is obvious to me. Better to just let everything be as it is . Jörgen probably would have added to focus on the breath and the heart – I think – and maybe other things to change.

We did a small experiment during the day. A woman sat in another room in the house with a scientist and EEG equipment on the body. She knew that we would focus on her at one of the three occasions, but not which one. Which one only Jörgen knew. Jörgen guided us all 700 in a short breathing meditation where we focused on a light around the heart and then imagined that the light went on to the woman. At the end of the day we got to see how it went. The woman broke down completely crying just when we thought of her . She told us that it was so incredibly strong and that she was filled with an immense gratitude. The compilation of the brain’s reaction was not ready when we ended the day, but the researcher said that the cluster representing meditation and stillness was activated . Nothing new, but always fun with confirmations. As an old healer , I have seen this so many times . Maybe it’s just this that healing is more than anything else from a fysiology perspective. The healer increases cardiac electromagnetic fields and then the other person’s field gets bigger as well. Here lies everything’s resilience and healing . I know that when “I” gave my healings my breathing got very, very slow and after a while the other person’s breathing and pulse synced.

Some anecdotes Jörgen told during the day were, for example, how the earth’s electromagnetic field changed dramatically on 9/11. It lasted one day. Research from Princeton shows this and the conclusion is that it is due to a sharp increase of compassion in the world. Many individuals that hugged their relatives increased their heart’s electromagnetic field and thus affected the world. After the tsunami, they saw the same thing with the Earth’s field . The difference here was that it lasted for three weeks this time. With statistics, you could see that it was as long as people donated money to support the affected people . Another manifestation of compassion and love. Interesting!

Jörgen also talked about the muscles at the side of the eyes towards the hairline . When we smile and laugh from a genuine sense these muscles are activated. If we smile without really being happy they don´t . It was discovered that a group of young children in California seemed more depressed and it was concluded that it could be partly due to the botox and plastic surgery in mothers with flattened these muscles. Infants reads thus this automatically!

The day was to show the importance of each of us prioritizing compassion and love for ourselves and others . Since the data shown during the day show that we are not separated but are always in direct contact with everyone and everything , it means that every time we do this we also give a gift to the world – something that is really needed right now. Research shows , for example, that the profitability of the business increases and sickness rates decrease when the leaders are compassionate.

It was really inspiring to get concrete explanations for much of what we naturally know . What an important day Jörgen gave us ! I want to point out that the interpretation and representation of Jörgen’s words have gone through my mind , my memory and my way of seeing the world. I also can not guarantee that the information is exactly correct. But this is how I perceived what Jörgen said . I was deeply moved and am very grateful to Jorgen and his brother for the work they do and for everyone else who made ​​the day possible! The cost for the participants was only 100 SEK each thanks to everyone´s generosity.

If you have found this interesting  Jörgen will have two days in March where he continues to develop his thoughts on the heart and compassion. Here are the brothers Tranberg’s website. Moreover, his teacher, Howard Martin from Heart Math , to Gothenburg 15 to 16 November .

Share

One Comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco