Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Hur blir det om jag alltmer låter allt vara som det är, del 2

| 0 comments

2. Att agera i stället för att reagera

De flesta har automatiska reaktioner. Något händer och vi reagerar som vi alltid gjort. Det går på en sekund. Efteråt kanske vi ångrar oss och ser att det inte var det allra bästa sättet att hantera situationen på. Vi kanske ser att vår tolkning av situationen inte var helt korrekt, att vi har tagit något för givet utifrån minnen från tidigare upplevelser. Vi tolkar andras ord och handlingar personligt, som angrepp på oss.

Ofta handlar det om att det finns något vi inte vill uppleva, känslor som vi helst av allt vill undvika. Reaktionen känns bekant och sätter effektivt punkt för dessa känslor i stunden. Oftast är vi inte alls medvetna om detta.

När vi inte längre behöver undvika något eftersom vi upplevt att det inte finns något att vara rädd för i starka känslor blir det allt mindre reaktioner. I stället kan vi agera på ett sätt som öppnar upp relationen och situationen i stället för att stänga den. Det betyder inte nödvändigtvis att vi bara säger snälla saker med milda, vänliga röster. Det kan vara en mycket bestämd och tydlig handling. Men den kommer inte från en önskan att försvara och attackera utan från en öppenhet och vilja att fokusera på den lösning som alltid finns där när vi inte fokuserar på problemet. Problem är ju alltid en tanke på att något är svårt – problematiskt. När den tanken inte betonas finns så mycket mer naturlig klokhet att agera.

Glad nallebjörn!

Jag har verkligen hatat många av mina automatiska reaktioner. Jag har gjort och sagt så mycket hemska och fåniga saker i mitt liv. Jag har skämts och känt mig dum efteråt. Det har också känts som omöjligt att förändra. I många år arbetade jag på det i terapier, på kurser. Nu märker jag att de inte alls kommer på samma sätt längre. Ju mer jag är okej med alla olika känslor i mig – även mitt hat mot mig själv och mina reaktioner – desto mindre dyker de upp. Det känns befriande och vilsamt.

En annan effekt av detta är att jag faktiskt kan säga ifrån mycket bättre. När jag gör det och är avslappnad och inte i affekt blir effekterna helt annorlunda. Andra tar det jag säger på ett mycket öppnare sätt. När jag inte går i försvar startar jag inte heller ett krig. Jag kan säga nej och välja bort i stor enkelhet och tydlighet.

Indisk blomma

Livet är verkligen ett mirakel – ett mirakel att leva som ger oss så många möjligheter till ökad avslappning och en växande förmåga att njuta av livet precis som det är.

 

How is it to increasingly let everything be as it is – part 2
2. Acting instead of reacting

Most have automatic reactions. Something happens and we react as we have always done. It happens instantly. Afterwards, we feel regret it and see that it was not the best way to handle the situation. We may see that our interpretation of the situation was not entirely correct, that we have taken things for granted by memories of past experiences. We take others’ words and actions personally, as attacks on us.

Often it’s that there is something we do not want to experience, feelings that we most of all want to avoid. The reaction feels familiar and put effectively an end to these feelings in the moment. Often we are not aware of this.

When we no longer need to avoid something because we have recognized that there is nothing to be afraid of in strong emotions, there are less and less reactions. Instead, we act in a way that opens up the relationship and situation rather than to close it. It does not necessarily mean that we only say nice things with gentle, friendly voices. It can be a very firm and clear action. But it is not from a desire to defend and attack, but from an openness and willingness to focus on the solution that is always there when we do not focus on the problem. Problems are always a given that something is difficult – problematic. When the thought is not emphasized there is so much more natural wisdom to act.

I really hated many of my automatic reactions. I have said and done som many embarrassing things. I have been ashamed and felt stupid afterwards. It also felt like it was impossible to change. For many years I worked on it in therapies or courses. Now I notice that they don´t appear in the same way anymore. The more I’m okay with all the different emotions in me – even my hatred for myself and my reactions – the less they show up. It feels liberating and relaxing.

Another effect of this is that I can actually speak up much better. When I do it, and am relaxed and not affected the effects are quite different. Others take what I say in a very open way. When I do not defend I don´t start a war. I can say no and make a different choice out of great simplicity and clarity.

Life is truly a miracle – a miracle of life that gives us so many opportunities for greater relaxation and a growing ability to enjoy life just as it is.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco