Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

I händelsernas mitt händer ingenting!

| 0 comments

Mitt i händelsernas mitt händer ingenting. Det låter ju inte riktigt klokt. Men det är definitivt min upplevelse. Jag reser långt och länge och allting ändras hela tiden. Nya synintryck, doftsensationer, ljudbilder. Och ändå ändras jag inte överhuvudtaget. Jag reser inte även om kropps/sinnesfunktionen verkar göra det. Allt händer i och som mig, inte skilt från denna stilla öppenhet. Livet upplevs så magiskt. Verkligen inte antingen eller utan fullständigt både och.

Spontan glädje!

Spontan glädje!

På gymmet för en liten stund sedan. Allting jag har lärt mig säger att jag lyfter handtagen som är kopplade till tyngderna och min direkta upplevelse är seende och något som jag har lärt mig att kalla olika kroppssensationer. Något rör sig hela tiden i och som denna fullständiga orörlighet. Det blir då så enkelt att låta allt vara precis som det är. Något annat är inte möjligt. För det förutsätter en person som gör. Personliga tankar och känslor kommer och går, men det finns ingen som äger dem eller har dem. Även om en tanke kommer som säger att det inte borde vara på det här sättet är det ju ändå så det är. Omöjligt att komma ifrån. Motstånd, rädsla, dömande tankar – som de är. Fria och öppna.

Kropps/sinnesfunktionen får göra det den verkar göra. Fatta beslut, interagera med andra, göra olika saker. Fullt ansvarstagande i och vetskapen om denna obegränsade stillhet som inte påverkas av något av detta.

Kamelia i CorkKan livet få vara så här enkelt? Jag är  oerhört tacksam. Bortom alla ord. Att tveklöst veta detta som är omöjligt att veta ur ett begreppsmässigt perspektiv. Omöjligt att beskriva och sätta ord på. Ändå kommer orden i en aldrig sinande ström.

Snart bär det iväg till Eneryda utanför Älmhult där jag ska träffa en grupp ikväll. Jag känner ingen i gruppen ännu. Det ska bli så roligt och inspirerande. Varje gång blir som den blir. Inte som någon annan gång. Spännande. Nästa möjlighet att vara med på ett föredrag/kvällsworkshop är 22 april i Ljungby. Här är mer information om vårens program

20 april är sista dagen att anmäla sig till Helenas och min kvinnohelg på Mundekulla: “Livet är en kärleksfull lek”. Varmt välkommen.

 

Right in the middle of what´s happening, nothing happens

Right in the middle of what´s happening, nothing happens. It sounds weird. But it is certainly my experience. I travel far and long and everything changes all the time. New sights, smell sensations , sounds, images. And yet I have not changed at all. I do not travel even if the body / mind function seems to do so. Everything happens in and as me, not separate from this peaceful openness. Life feels so magical . Certainly not either or rather both.

Spontaneous joy!

In the gym a little while ago. Everything I’ve learned tells me that I lift handles that are attached to the weights and my direct experience is seeing and something that I ‘ve learned to call different body sensations. Something is moving all the time in and as this complete immobility. It becomes so easy to let everything be just as it is . Anything else is not possible. For it assumes that there is a person who does things. Personal thoughts and feelings come and go, but there are no one who owns them or has them. Even if a thought comes that says it should not be this way  it is , after all, how it is. Impossible to get away from. Resistance , fear, judgmental thoughts – whatever they are . Free and open .

The body / mind function may do whatever it seems to do. Make decisions, interact with others, do different things. Full responsibility in and knowing this unlimited stillness that is not affected by any of this.

Can life really be this simple? I am extremely grateful. Beyond all words. To undoubtedly know what is impossible to know from a conceptual perspective. Impossible to describe and put into words. Still, the words come in a never -ending stream .

Soon off to Eneryda outside Älmhult where I’ll meet with a group tonight. I don´t know anyone in the group yet. It will be so fun and inspiring. Every time is different. Exciting . The next opportunity to come to a lecture / evening workshop is April 22 in Ljungby . Here is more information about the spring program .

April 20 is the last day to sign up for Helena’s and my women’s weekend at Mundekulla : “Life is a loving play .” Warmly welcome .

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco