Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Pärlor, trädgård, livet “full on” …

| 0 comments

Igår skrev jag ett blogginlägg om min relation till min mamma. Hon har varit en stor inspiration de senaste dagarna. När jag var liten var hon hemmafru, men senare i livet – när jag var tonåring – öppnade hon affär. Mina föräldrar älskade skönhet. Det är jag tacksam för. Jag är uppväxt med många vackra saker omkring mig. En av deras stora passioner var gammalt kinesiskt porslin. Därför blev det naturligt att arbeta med något som hon kunde mycket om. Affären var en guldsmedsaffär, men sålde också antikt kinesiskt porslin.

Framför allt var min mamma duktig på pärlor. I affären sålde hon högkvalitativa odlade pärlor. Hon satt på sin höga pall och trädde pärlhalsband. Pärla för pärla, knut för knut. Jag var inte så intresserad, men min bästis var, som tur var. Min mamma lärde henne hur man trär. Något som jag aldrig brydde mig om att lära mig.

Ljuvlig morgonpromenad!

Ljuvlig morgonpromenad!

För flera år sedan köpte jag olika halvädelstenar och silver i Indien för att börja trä halsband. Jag gick en dagskurs i Malmö för några år sedan, men det blev aldrig mer än ett par halsband. I helgen var min dotter hemma som är en mycket kreativ person. Hon har börjat göra egna smycken och hon påminde mig om grunderna. Sedan träffade jag min bästis från barndomen på mammas födelsedag i onsdags och då lärde hon mig det hon en gång hade lärt sig av min mamma. Hur man trär vackra halsband av riktiga pärlor. Nu är jag rustad med den kunskap jag behöver.

När min mamma dog efterlämnade hon bl a en del högkvalitativa strängar med odlade pärlor till mig och min bror. De är alltså oträdda och då går de ju inte så lätt att sälja. Nu tänkte jag trä dem och sälja dem vidare. Dessutom har jag gjort ett par halsband de senaste dagarna av allt det material som jag har samlat på mig genom åren.

Det förvånade mig så otroligt roligt jag tycker att det är. Att sitta där med en massa olikfärgade stenar och sätta ihop dem så som jag tycker att det blir fint. Helt fascinerande. Här är det första.

Knythalsband, dorje 140321

Jag är ofta 100 %. Det är något jag har fått göra genom åren. Jag satsar på något, läser på, lär mig en massa och går ”all in”. Just nu är det ”all in” när det gäller halsbandstillverkning. Om jag sedan kan sälja dem är nästa steg. Det tänker jag inte så mycket på just nu. Jag skapar av det jag har så får vi se vad det blir av det till slut. Sååååå roligt!!! Det är något så tillfredsställande att låta den naturliga kreativiteten få fullt uttryck utan tankar, idéer eller föreställningar. Ja, du vet ….

Annars har trädgården varit den plats där den här allomfattande kreativiteten har fått uttryck. I torsdags var det varmast i Sverige just här där jag bor. 16,5 grader i skuggan! Alla pelargoner som har bott i ett halvmörkt förråd åkte ut på altanen. Olivträdet och agapantusen också. Olivträdet har fått stanna ute. Agapantusen bor på en liten vagn som jag drar in i förrådet på kvällen så länge det är så här kalla nätter. Pelargonerna har fått flytta in på andra sidan av fönstret. De står på en massa pallar och idag ska jag beskära dem. Det är alltid lite smärtsamt att skära av de ljust gröna livskraftiga skotten. Några får nytt liv i småkrukor. Allt väntar på kommande glädjespridning.

Myshörnan i solen med spirande pelargoner.

Myshörnan i solen med spirande pelargoner.

Nu börjar också loppistiden. Kolla in min fina burk som jag köpte på auktion förra helgen. Den passar så bra in i mitt kök. Visst blir man glad av färgerna. Nils Johan. Jättefin inuti. Fast den är i aluminium så något ätbart får inte bo där. Kanske skulle man kunna lacka insidan om man vill förvara sådant i den. Men jag tar det säkra före det osäkra och håller mig till värmeljus m m.

Nils Johan-burk

Livet erbjuder så många spännande sysselsättningar. Nu börjar det också närma sig starten för mig på föredrag och workshops. LÄNGTAR! Det ska bli så roligt att möta, inspirera och entusiasmera. Även om trädgård och smyckestillverkning är skojiga sysselsättningar så är det trots allt verkligheten, livet, sanningen som jag verkligen brinner för! Kanske ses vi på någon av de platser där jag dyker upp i vår: Ängelholm, Båstad, Älmhult, Ljungby, Göteborg eller Mundekulla.

Önskar dig glädje, kreativitet och livet full on!!!!

 

Pearls, garden, life full on …

Yesterday I wrote a blog post about my relationship to my mother . She has been a great inspiration the last couple of days. When I was little , she was a housewife , but later in life – when I was a teenager – she opened her business, a shop. My parents loved beauty. Something I’m grateful for. I grew up with many beautiful things around me . One of their great passions were old Chinese porcelain. Therefore , it was natural to work with something that she knew a lot about. The shop was a jewelry shop, but also sold antique Chinese porcelain .

Above all, my mom was an expert when it came to pearls. At the store, she sold high-quality cultured pearls . She sat on her high stool and made pearl necklaces. Pearl for pearl, knot for knot. I was not at all interested, but my best friend was , fortunately. My mom taught her how to thread. Something that I never cared about learning .

Several years ago I bought various semi-precious stones and silver in India to start making necklaces. I took a class over a day in Malmö a few years ago , but it never amounted to much, only a couple of necklaces. This weekend my daughter was home for a visit. She is a very creative person. She has started to make your own jewelry, and she reminded me of the basics. Then I met my best friend from childhood on mother’s birthday last Wednesday and she taught me what she once had learned from my mother. How to thread a beautiful necklace of  pearls. Now I have the knowledge I need.

When my mother died , she bequeathed among other things some quality strings of cultured pearls to me and my brother. They are so far not made into necklaces and not so easy to sell thenl. Now I will thread them and sell them. I have also made a couple of necklaces the last few days of all the material I have collected over the years.

It surprised me what a lot of fun I think it is . Sitting there with a bunch of different colored stones and putting them together in a way that I like. Absolutely fascinating . Here is the first .

I am often 100%. It’s something I ‘ve been called many times over the years. I get interested in something, read about it , learn a lot and go “all in”. Right now it’s “all in” when it comes to necklaces manufacturing. If I sell them later will be the next step. I don´t focus on that at the moment. I create from what I have and we’ll see what becomes of it in the end. Sooooo much fun! There is something so satisfying to let the natural creativity get its full expression without thoughts, ideas or beliefs . Yeah, you know ….

Otherwise , the garden has been the place where this all encompassing creativity has been given its expressions. Thursday was the warmest day in  all of Sweden right here where I live. 16.5 degrees in the shade! I brought all geraniums who have lived in a semi-dark storage room out onto the patio . The olive tree and Agapanthus too. The olive tree has stayed out. The agapanthus live on a small trailer that I pull into storage at night as long as they keep on being cold. The geraniums have had to move in to the other side of the window. They stand on several stools and today I will prune them. It’s always a bit painful to cut off the bright green viable shoots. Some will find new lifes in small pots . Everything is getting ready for upcoming summer joy.

The season of flea markets also start now. Check out my nice jar that I bought on an auction last weekend. It fits so well into my kitchen. The colors sure make you happy, don´t you think. Nils Johan. Really nice inside. Though it is made ​​of aluminum so nothing edible can be kept there. Maybe you could varnish the inside if you want to keep such things in it. But I ‘ll rather be safe than sorry and stick to tea lights , etc.

Life offers so many exciting pursuits. The time for lectures and workshops are also approaching for me. Can not wait! It will be so fun to meet , inspire and enthuse . Although gardening and jewelery may be fun things to do, after all, reality, life, truth are what I am really passionate about. Maybe we’ll meet at one of those places where I will show up  this spring: Ängelholm , Båstad , Älmhult , Ljungby , Gothenburg or Mundekulla .

Wishing you happiness , creativity and life full on! !

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco