Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Tankar om förändring

| 4 Comments

Vaknar till en ännu en vacker dag att vara tacksam för. Under min morgonpromenad råder tystnad. Allting är inbäddat i gråtoner. Allting i vila. Påminner om den tystnad och vila som är min bas och kärna. Stilla faller snön. Stilla överallt. Så mjukt och omhållande.

Det är märkligt hur självklart det är att vädret förändras hela tiden, men hur mycket svårare det är att acceptera att allting annat också förändras hela tiden. Lika lite som vi har kontroll över vilket väder vi kommer att uppleva har vi över andra livsomständigheter. Ena sekunden är vi friska och nästa sekund är det inte så längre. Ena dagen har vi våra nära och kära i livet. Nästa dag kan det vara förändrat. Varje ögonblick är som ett liv. Det föds och dör samtidigt. Att behålla barnets öppenhet inför varje nytt ögonblick är en nyckel till välbefinnande och spontanitet i livet. Det enda vi kan vara säkra på är förändring.Inget stannar. Någonsin. Allt förändras. Precis som vädret.

Vår smärta hänger ihop med hur mycket vi vill styra och kontrollera det här ögonblicket. När något händer som vi inte önskar blir vi besvikna och håller fast vid en historia att det borde inte vara så. En person som jag verkligen respekterar och har lärt mig mycket av, Byron Katie, brukar säga: “You have been spared.” Kanske har vi blivit besparade något värre. Eller inte. Det viktiga är att det här ögonblicket är som det är – det kan vi inte komma ifrån. Det ska vara så eftersom det tydligen är så. Inte så att jag behöver hitta en fiktiv mening till varför det är så för att kunna låta det vara. Det har jag gjort mycket förr. Försökt hitta positiva förklaringar till det som jag upplevde negativt. Det är självklart inte heller fel. Jag ser bara att det håller mig kvar i positivt-negativt och min önskan att styra och min rädsla för det som är som det är. Många gånger har jag trott att jag inte skulle klara det här ögonblicket som det var. Då har alla mina överlevnadsstrategier som att tänka positivt hjälpt mig. Jag upplever dock att det är ännu mer kraftfullt att bara slappna av, låta historien vara, uppleva kroppssensationerna som de är och upptäcka att det inte finns något som kan rubba mig. Det finns helt enkelt inget att vara rädd för – varken i rädslan eller i någon annan upplevelse. Som så många har sagt i det förflutna: Om jag kommer ner i källaren och ser en orm blir jag rädd. Om jag tänder ljuset och ser att det bara är ett rep kan jag inte längre vara rädd. Jag ser verkligheten som den är vilket alltid är mindre smärtsam än den saga som jag fokuserar på i mina tankar.

Det finns självklart ögonblick där det här känns helt omöjligt. Då är det som det är. Allting är redan accepterat i och som det här ögonblicket. Oavsett om jag har tankar som säger att det här ögonblicket är rätt eller fel så är det som upplever båda tankarna likadant. Oförändrat. Orubbat. Opåverkat. Måste alltid vara där för att tankarna ska kunna upplevas. Utan att kunna skiljas från någon upplevelse. Inte som någon filosofi eller intellektuell kunskap. Utan helt enkelt som min direkta upplevelse varje gång jag kollar.

Ha en härlig dag hur den nu än ser ut för dig! Tack för ditt intresse.

 

Thoughts about change

I wake up to another beautiful day to be grateful for. During my morning walk there  is silence. Everything is embedded in shades of gray. Everything is at rest. Reminders of the silence and rest that is my base and core. The snow falls calmly.  Stillnes everywhere. So soft and embracing.

It is amazing how obvious it is that the weather is changing all the time, but how much more difficult it is to accept that everything else is also constantly changing. Just as we have no control over the weather we will experience, we don´t have control over other life circumstances. One minute we are healthy and the next second it is not so anymore. One day we have our loved ones alive. The next day, it can be changed. Each moment is like life. It is born and dies at the same time. Keeping the child’s openness to each new moment is a key to well-being in and enjoyment of life. The only thing we can be certain of is change. Nothing stays. Ever. Everything changes. Just like the weather.

Our suffering is related to how much we want to control and manage this moment. When something happens that we do not want we get disappointed and we stick to the story that it should not be so. One person I really respect and have learned a lot from, Byron Katie, says: “You have been spared.” Perhaps we have been spared something worse. Or not. The key is that this moment is as it is – we can not get away from. It must be so because it is apparently is so. Not that I need to find a false sense of why this is so in order to let it be. I have done a lot in the past. Tried to find positive reasons for what I experienced as negative. It is obviously not wrong to do that. I only see now that it keeps me in positive-negative and my desire to control and my fear of what is as it is. Many times I thought I would not survive this moment as it was. Then all my survival strategies – for instance to think positively – helped me. I feel that it is even more powerful to just relax, let the story be, experience bodily sensations as they are and discover that there is nothing that can upset me. There is simply nothing to be afraid of – either in fear or in any other experience. As so many have said in the past: If I went down to the basement and saw a snake, I would be afraid (maybe). If I turn on the light and sawthat it iwas only a rope, I would no longer be afraid. I see reality as it is, which is always less painful than the story that I focus on in my mind.

There are certainly moments where this feels impossible. Then it is as it is as well. Everything is already accepted in and as this moment. Whether I have thoughts that say that this moment is right or wrong, it is experiencing both thoughts equally. Unchanged. Unperturbed. Unaffected. Must always be there for thoughts tobe experienced. Indivisible from any experience. Not as any philosophy or intellectual knowledge. But simply as my direct experience every time I check.

Have a wonderful day however it is for you. Thank you for your interest.

 

 

Share

4 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco