Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Besök hos ayurvedisk läkare

| 5 Comments

 

Dagens  närbild

Dagens närbild

FörsäljareFör ett par dagar sedan berättade en vän här att hon går hos en mycket välrenommerad ayurvedisk läkare som har sin klinik bara ett par kvarter från där vi bor. Det fick mig att börja tänka på om det vore något för mig. Jag har varit på ayurvediska kliniker här i Indien och på Sri Lanka ett par gånger och tycker inte att det riktigt har passat mig, d v s att jag inte har blivit mycket bättre. Samtidigt har jag inget att förlora. Jag ska ju vara här i en hel månad till, en väl tilltagen tid för behandling.

Vi träffades vid polisstationen.

Vi träffades vid polisstationen.

Igår träffade jag den här vännen när jag nästan var hemma igen efter min morgonpromenad. Hon lät mig låna sin indiska mobil (jag lämnade min hemma i år) och jag ringde upp Dr Shirvalkar. Jag fick en tid en knapp halvtimme senare så det blev till att rusa hem, tvätta av mig, byta kläder och skynda bort till hans lilla enkla klinik. Det hade blivit något missförstånd vilket gjorde att jag fick vänta över en timme. Det gjorde ju inget. Jag skulle ändå lyssna på inspelningen från dagen innan. Om jag satt i hans minimala väntrum och gjorde det eller om jag satt på rummet spelade ingen roll.

BuddhaDr Shirvalkar var en prydlig, snygg indisk man i 35-års åldern. Han kändes seriös och förtroendegivande. Han har en 5,5 år lång läkarutbildning med fokus på ayurveda. Han började med att ta anamnes, ställde många frågor om tidigare sjukdomshistoria. Det går fort med mig eftersom jag har varit osedvanligt frisk genom livet. När han frågat om och skrivit ner mina nuvarande symtom (fr a ansträngningsfeber, 38,3, varje dag i 1 år och nio månader) säger han att spontant, utan klinisk undersökning, låter det som tuberkulos. Jag invänder försiktigt att det har vi inte i Sverige. ”Men du berättade precis att detta var ditt 17:e år i Indien” svarar han. Det kan jag ju inte förneka. Han menar att det ofta har slumrande symtom i flera år innan man t ex ser det på lungröntgen och att det är vanligt i Indien. Det känns otroligt för mig så jag fäster ingen större vikt vid det.

Sedan får jag sätta mig på en brits där han under lång tid tar olika pulsar på min vänstra handled. Jag får lägga mig ner och han knackar, lyssnar och känner på olika delar av min kropp. Jag har alla kläder på förstås. Det är ju Indien. När vi sätter oss ner igen berättar han att han vill börja med att rena mitt blod från toxiner som han upplever vara det största problemet efter att han har gjort hela sin undersökning. Tungmetaller menar han är det som belastar. Det är intressant eftersom det är precis det som jag också får med min lilla apparat. Att jag har ovanligt hög tungmetallbelastning. Det känns tillförlitligt och som något jag enkelt kan köpa. Efter 15 dagars behandling för detta vill han ta ställning till om jag behöver gå vidare med fler undersökningar på laboratorium t ex för att säkerställa att jag inte har tuberkulos.

Vid de flesta kommerciella trösklar finns de här bara fötterna med soltecknet i mitten. Soltecknet lär betyda välstånd och tecknet uppmanar besökare att ta av sig skorna.

Vid de flesta kommersiella trösklar, också Dr Shirvalkars,  finns de här bara fötterna med svastikan i mitten. Det lär betyda välstånd och är lyckobringande. Tecknet uppmanar besökare att ta av sig skorna.

Han gör en lista på datorn som han sedan skriver ut till mig med hur min diet ska se ut de närmaste 15 dagarna. Efter det försvinner han in i ett rum bakom mottagningsrummet och gör små bruna tabletter som ser ut som harlortar och även ett brunt pulver. Jag ska ta dessa två olika sorters piller och dricka det bruna pulvret utblandat i vatten två gånger om dagen tills vi ses igen om 15 dagar. Vi går igenom dietlistan tillsammans som känns hyfsat lätt att följa för mig, speciellt eftersom jag lagar maten själv och inte äter på restaurant. Besöket inklusive medicinerna kostar 140 kr. Man bugar! Jag känner mig tacksam och nöjd att jag träffade honom. Det här vill jag absolut testa under min tid här. Jag upplever också stort förtroende för Dr Shirvalkar och hans kunnande vilket är viktigt för motivationen.

På vägen hem stannar jag till på Nature´s Basket, den nyöppnade livsmedelsbutiken 100 meter från där jag bor. Här är allt supermodernt. De har AC, kassaapparater som läser EAN-koder och ett stort västerländskt sortiment. Jag inhandlar lite av det som jag nu ska äta. Dr Shivavalkar vill t ex att jag ska äta en matsked honung om dagen. Något som jag som sockerberoende aldrig annars gör. Men nu ska jag testa det i min proteindrink (som jag som tur är får fortsätta med). Jag hittar jättefin ekologisk, icke uppvärmd eller processad honung.

Hus med blåa luckorDet är viktigt med protein säger Dr Shivavalkar. Jag vill inte äta kött här i Indien och ska inte äta ägg eller paneer. Då blir det inte mycket kvar. Han säger till slut att jag kan äta halloumi. Det passar mig bra för det tycker jag är gott. De har fin ekologisk halloumi här på Nature´s Basket. Det enda kruxet är att den är dyr. En ranson för en måltid kostar 35 svenska kronor. Men, tänker jag, det är nästan det enda som kostar något. Jag äter ju inte ute. Så halloumi får det bli, i alla fall några dagar. Annars blir det för dyrt.

Det som känns svårast med dieten är att han vill att jag ska göra ett uppehåll den här månaden med MSM och silver. Han menar att det inte går ihop med den utrensning av blodet som han tänker sig. Jag köper, med visst motstånd, det och tänker att jag kan fortsätta med silvret på huden och för tänderna. Bara inte svälja den.

Koregaon ParkEfter min proteindrink till lunch tar jag mina piller och dricker den bruna sörjan. Det är tur att jag numera är van att ta alla möjliga kurer oavsett hur de smakar för den smakar rent ut sagt vämjeligt. Det är bara att hålla andan, dricka och svälja. På kvällen lagar jag till min halloumi med olika grönsaker och njuter av en god måltid. Jag blandar i en matsked pesto från den dyra glasburken som jag köpt på Nature´s basket väl medveten om att jag inte bör äta basilika. Lite kan väl inte skada tänker jag. På vägen nerför trappan från takterrassen i mörkret trillar jag och tappar kassen med mat. Jag slår sönder pestoburken och inser att det var slutet för pesto här för mig. Så kan det gå! :)

Det blir i alla fall mycket spännande att se hur det blir närmaste månaden.

Ayurveda betyder ”kunskap för livet” och är en mycket gammal hinduisk tradition. Idag är det helt fullt accepterat och integrerat i det indiska samhället och en ayurvedisk läkare får även praktisera allopatisk medicin (skolmedicin) eftersom hans långa utbildning inkluderar detta.

 

Visit to an Ayurvedic doctor

A couple of days ago a friend told me that she goes to a very reputed Ayurvedic doctor who has his clinic just a few blocks from where we live. It made me start thinking about whether this was something also for me. I have been at Ayurvedic clinics here in India and Sri Lanka a couple of times and do not think it really has suited me , that I have not gotten much better . Meanwhile, I have nothing to lose. I’m supposed to be here for a whole month , a generous time for treatment.

Yesterday I met this friend when I was almost back home again after my morning walk. She let me borrow her Indian mobile ( I left mine at home this year ) and I called up Dr. Shirvalkar . I got an appointment half an hour later so I had to rush home, wash up , change clothes and hurry away to his small, simple clinic. There had been some misunderstanding which meant I had to wait over an hour. It did not do matter. I would anyway listen to the recording from the day before. If I sat in his small waiting room and did it or if I was sitting in my room did not matter.

Dr Shirvalkar was a neat , good-looking Indian man about 35 years old. He seemed serious and trustworthy . He has 5.5 -year of medical school with a focus on Ayurveda. He started by taking medical history, asked many questions about past medical history. That goes quickly with me because I have fortunately been unusually healthy throughout life . When he asked about and wrote down my current symptoms (predominantly effort fever, 38.3, every day for 1 year and nine months) , he says spontaneously, without clinical examination , it sounds like tuberculosis. I object gently that we do not have this in Sweden . ” But you just told me that this was your 17th trip to India,” he answers. This I can not deny. He believes that it often has dormant symptoms for years before you for example see it on the chest x-ray and that it is common in India. It feels unbelievable to me so I don´t attach any great importance to it.

Then I sat on an examining bed, where he checked different pulsars on my left wrist for a long time. I then lay down and he knocked , listened and felt different parts of my body. I had all the clothes on ofcourse. This is India. When we sit down again , he says that he would first like to clean my blood from toxins which he feels to be the biggest problem after he has done his clinical investigation. He means that heavy metals is the main issue. It is interesting because that is exactly what I also get with my little device at home. I have unusually high heavy metal rates. It feels reliable and something I can easily buy. After 15 days of treatment for this , he wants to decide if I need to move on with more research in the laboratory , for example to ensure that I do not have TB.

At most commercial thresholds, like Dr Shirvalkar´s, there are these just the feet with svastika in the middle. It said to mean prosperity and to bring good luck. The sign urges visitors to take off their shoes.

He makes a list on the computer , which he then prints out to me, that shows my diet over the next 15 days. After that he disappears into a room behind the reception room and makes small brown tablets that look like hare poo and also a brown powder . I’ll take these two different kinds of pills and drink the brown powder , mixed in water twice a day until we meet again in 15 days. We go through the diet list together that feels fairly easy to follow for me, especially since I cook the food myself and do not eat at restaurants. The visit including medication costs 140 kr.! I feel grateful and happy that I met him. This I definitely want to try during my time here. I also feel great confidence in Dr. Shirvalkar and his knowledge which is important for my motivation.

On the way home I stop at Nature ‘s Basket , the newly opened grocery store 100 meters away from where I live. Here everything is super modern . They have AC , cash register that reads barcodes and a large Western-style range . I purchase some of what I now will eat. Dr. Shirvalkar wants for example me to  eat a spoonful of honey a day. This is something I, as sugaraddict, otherwise would not do. But now I will test it in my protein drink (which I luckily may continue to drink) . I find really nice organic, non heated or processed honey .

 It is  important with protein says Dr. Shirvalkar. I do not eat meat here in India and should not eat eggs or paneer . Then there will be not be much left. He says in the end that I can eat halloumi . That suits me fine because I really like that.. They have excellent organic Halloumi here at Nature ‘s Basket . The only catch is that it is expensive. A ration for a meal costs 35 Swedish kronor. But , since I don´t eat out at restaurants .. So  halloumi it will be, at least a few days. Otherwise it’s too expensive.

What feels most difficult with the diet is that he wants me to take a break this month with MSM and silver. He believes that it does not go with the cleansing of the blood that he plans. I buy , with some reluctance , that and think that I can continue with the silver on the skin and teeth. Just not swallow it.

After my protein shake for lunch , I take my pills and drink the brown goo . It is fortunate that I am now used to taking all sorts of cures , no matter what they taste like. This tastes  downright disgusting . You just have to hold your breath , drink it and swallow it. In the evening I cook  my halloumi with various vegetables and enjoy a good meal. I mix in a tablespoon of pesto from the expensive glass jar that I purchased at Nature’s basket well aware that I should not eat basil. A little will not hurt I think. On the way down the stairs from the roof terrace in the darkness I fall and drop the bag of food. The pesto jar breaks jar and realize it was the end for pesto here for me. :)

It is in any case very exciting to see what happens next month.

Ayurveda means ” knowledge of life” and is an ancient Hindu tradition. Today it is fully accepted and integrated in Indian society and an Ayurvedic doctor may also practice allopathic medicine ( conventional medicine ) because his long training includes this.

Share

5 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco