Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Bröllop

| 6 Comments

Det var verkligen roligt att gå på promenad idag. Det hände så mycket överallt! Jag gick ut mitt på dagen för ovanlighetens skull. Vi är lediga och det kändes som ett trevligt avbrott i min dag som annars är helt absorberad av att lyssna, undersöka och lyssna lite till. Vi har nu bara en undersökning kvar med Dolano imorgon. Vi har haft tre dagar utan möten där vi i stället ägnat oss åt ett lyssnarmaraton. Vi gör om alla undersökningarna i lugn och ro hemma. Roligt! På söndag börjar ”Frågor och svar”. Då har alla som avslutat Intensive Satsang samt vi deltagare och våra assistenter möjlighet att ställa alla frågor vi kan tänkas ha. Det har inte varit tillfälle alls till det under den här månaden som bara innehållit rena undersökningar. Det här delen kan vara tre-fem dagar och efter det är det slut.

Redan tidigt på min promenad hörde jag hög musik. Indier har en förkärlek för musik där förstärkarna och högtalarna är på maxvolym. Det kommer jag ihåg från när jag ett par år var på retreat mitt ute på landsbygden. Inte så långt ifrån låg en liten, mycket enkel indisk by. Varje helgkväll spelade man musik på absolut högsta möjliga nivå. Det dånade långt omkring. Idag hörde jag musiken tre kvarter bort.

Det visade sig vara ett hinduiskt bröllop, Radhika och Vijay. (Ursäkta bilden! Tagen på långt håll.) Jag  inser att jag nog trott att dans à la Bollywood bara var något man gjorde på film. Nu kan jag av egen erfarenhet säga att så inte är fallet. Det var så underbart att se det här gänget skaka loss, gamla och unga, män och kvinnor. Det var uppenbart att de hade mycket roligt! Männen i sina smala byxor och tjusiga långa kurtas och kvinnorna i skinande, färgsprakande saris. Jag var helt fascinerad.

Hinduiskt bröllop

Jag insåg lite senare under promenaden att bröllop tydligen är vanliga på Alla Hjärtans Dag här i Indien. Jag såg nämligen fyra olika under min promenad. Jag älskar att man tydligen inte lärt sig ordet ”lagom” här. Det är verkligen ”over the top” hela tiden och det är härligt att se för en jämlik, ibland lite utslätad, grå och  svensk utan ytterligheter. Utanför en privatvilla hade man gjort om entrén så här. Det går ju liksom inte att ta fel på att här är det FEST!

Bröllopsentré

Om mannen inte kommer ridandes på en elefant  – som jag sett på en av mina tidigare resor – kan han åka i den här tjusiga bilen med sin nyblivna brud! En grå metallic bil, som man ofta ser i Sverige, Indian Style.

Bröllopsbil

Idag skulle man också öppna ett nytt German Bakery, där bombattentatet ägde rum 2010. Det var fullt av vakter, poliser och militärer överallt. Kanske inte bara av den anledningen. Tydligen skulle det också komma en framstående politiker till det här området idag. Det var trafikstockningar och fullt av folk  och bilar överallt.  På flera ställen i Koregaon Park hade det pyntats med långa tygstycken uppsatta mellan resta stockar. Festligt. Lite förplägnad går att handla överallt. Om du är sugen på vindruvor går det suget lätt att tillfredsställa.

Vindruvsförsäljare

När jag på vägen hem inhandlade mina vita gladiolus kostade de helt plötsligt 50 % mer. Det berodde på Alla Hjärtans Dag berättade försäljaren glatt. I vissa avseenden är allt detsamma här och i Sverige.

Jag önskar er alla en härlig Alla Hjärtans Dag – och alla andra dagar också förresten. Kärlek är alltid det vi är oavsett vilka tankar, känslor eller omständigheter som är här för stunden. Det kan vara en bra påminnelse en dag som denna. För många är det en dag med närhet och festligheter. För andra en dag fylld av ensamhet och utanförsskap.

Weddings

It was really fun to go for a walk today. So much happened everywhere! I went out at noon today for once. We are off today and it felt like a nice break in my day that is otherwise completely absorbed in listening, investigating and listening some more. We now have only one investigation meeting left with Dolano tomorrow. We have had three days without meetings where we instead devoted ourselves a listening marathon. We do all the investigations in the quiet of your home. Fun! “Questions and Answers” starts on Sunday. Then everyone who has completed Intensive Satsang and we the participants and our assistants have the opportunity to ask any questions we might have. It has not been an opportunity at all during this month that only contained pure research. This part can be three to five days, and after it’s over.

Early on my walk, I heard loud music. Indians have a love for music where the speakers are at maximum volume. I remember from when I was in India a couple of years for retreats in the middle of the countryside. Not far away was a small, very simple Indian village. Every weekend evening they played music at the highest possible level. It was so loud. Today I heard the music three blocks away.

It proved to be a Hindu wedding, Radhika and Vijay. (Excuse the picture! Taken from a distance.)  realize that I thought that dance a la Bollywood was just something you did on film. Now I can say from personal experience that this is not the case. It was so wonderful to see these guys shake loose, old and young, men and women. It was obvious that they had a lot of fun! The men in their narrow pants and fancy long kurtas and women in bright, colorful saris. I was absolutely fascinated.

I realized a little later during the walk that weddings are apparently common on Valentine’s Day here in India. I spotted four different during my walk. I love that you obviously have not learned the Swedish word “lagom” here. It’s really “over the top” all the time and it is great to see for an equal, gray Swede without extremes. Outside a private villa they had decorated the entrance like this. It is impossible to miss that this is a PARTY!

If the husband will not be riding on an elephant – which I’ve seen in one of my previous trips – he can go in this fancy car with his new bride! A common Swedish gray metallic car Indian Style.

Today they were also to open the new German Bakery, where the bombing took place in 2010. It was full of guards, policemen and soldiers everywhere. Maybe not just for that reason. Apparently, it would also be a prominent politician in this area today. There were traffic jams and packed with people and cars everywhere. In several places in Koregaon Park they had decorateds with long pieces of fabric set between performances logs. Festive.

When I on the way home bought my white gladiolus the cost was suddelyn 50% more. It was due to Valentine’s Day the salesman said cheerfully. In some ways, it is all the same here and in Sweden.

I wish you all a lovely Valentine’s Day – and every other day too by the way. Love is always what we are no matter what thoughts, feelings or circumstances that are here for the moment. It can be a good reminder on a day like this. For many it is a day of intimacy and festivities. For others, a day of solitude and feeling like an outsider.

Share

6 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco