Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Drömmar – natten och dagens

| 4 Comments

Ibland vill jag inte vakna. Det är som att slita sig från en riktigt bra bok. Drömmen känns lika spännande, fantasirik och intressant. Jag vill helt enkelt inte missa fortsättningen, slutet. Oundvikligt kommer ögonblicket då nattens dröm avlöses av dagens. Nattens dröm är borta. En svag förnimmelse kan kvarstå. Men efter en liten stund finns inga spår av den kvar. Ingen impuls att fortsätta med drömmens handlingar. Ingen längtan efter att agera vidare som drömpersonligheten.

På många sätt liknar nattens dröm dagens. Den känns lika verklig. Färger, smaker, dofter, känslor upplevs lika starkt. Jag upplever ett tydligt orsakssammanhang mellan det som sker. Det ena beror på det andra. Det känns som om kroppen rör sig, känner saker. Jag kan känna mig svag, som ett offer eller stark och handlingskraftig. Jag upplever att jag väljer det ena framför det andra.

Kabbeleka

Ibland kan det finnas medvetenhet om att jag drömmer. Då kan jag styra drömmen i en viss riktning. Jag kan vara mer okej i de olika drömsituationerna eftersom jag vet att det faktiskt är en dröm. Jag kan välja att vakna när drömmen inte är intressant längre.

Det känns som om det finns många olika personer i nattens dröm och ändå är det ett enda sinne som drömmer. Tänk om nattens dröm har mycket större likheter med dagens dröm än vi vanligtvis föreställer oss. Tänk om vi genom att känna vår natur som detta enda förenade ”sinne”, drömmaren, har helt andra möjligheter att njuta av dagens såväl som nattens dröm. Att leva rikt och fullt utan förlamande rädslor och begränsande trossystem och idéer om oss själva och världen.

Härlig tulpan

Tidigare tolkade jag alltid mina drömmar. Allt betydde något. Allt sa något om mig och min livssituation. På så sätt blev drömmen en del av det klister som håller ihop Eva-personligheten. Ett sätt som gjorde det svårare att se att jag är något större som kärleksfullt innefattar och omfattar Eva.

Idag tolkar jag inte drömmarna. De får vara som de är. Jag identifierar mig inte med personen i drömmen. Jag gör alltmer samma sak i dagens dröm. Jag tolkar och analyserar allt mindre. Jag refererar inte allting tillbaka till Eva. Identifierar mig inte med kroppens olika förnimmelser, historier och etiketter.  Jag låter alltmer tankar och känslor få vara! Precis som de är! Utan källa, orsak eller ägare. Sköööönt!

 

Dreams – night and day

Sometimes I don´t want to wake up. It’s like tearing yourself away from a really good book. The dream feels as exciting, imaginative and interesting. I simply do not want to miss what happens next, the end. Inevitably, there is a moment where the night dream is relieved by today. The night’s dream is gone. A slight sensation may linger. But after a while there are no traces of it. No impulse to continue with the dream actions. No desire to act as that dream personality.

The night dream is in many ways similar to the day´s dream. It feels just as real. Colors, flavors, smells, feelings are experienced as strong. I perceive a clear causal connection between what is happening. One depends on the other. It feels as if the body is moving, feeling things. I can feel myself weak, as a victim or strong and energetic. I feel that I choose one over the other.

Sometimes there can be awareness that I’m dreaming. Then I can move the dream in a certain direction. I can be more okay in the various dream situations because I know that it’s actually a dream. I can choose to wake up when the dream is not interesting anymore.

It feels like there are many different people in the night’s dream, and yet it is one mind dreaming. What if the night’s dream have a lot more similarities with today’s dream than we usually imagine. What if we, by knowing our nature as this one united “mind”, there are completely different opportunities to enjoy the day as well as night’s dream. To live rich and full without paralyzing fears and limiting beliefs and ideas about ourselves and the world.

Previously, I always interpreted my dreams. Everything mattered. Everything said something about me and my situation. In this way, the dream became a part of the glue that holds together he Eva-personality. In one way that made it more difficult to see that I am something greater that lovingly embraces and includes Eva.

Today I don´t interpret dreams. They may be what they are. I don´t identify with the person in the dream. I’m doing more and more the same thing in today’s dream. I interpret and analyze everything  much less. I am not referring everything back to Eva. Not identifying with the different body sensations, stories and labeling. I more and more let thoughts and feelings be! Just as they are! Without the source, cause or owner. Niiiice!

Share

4 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco