Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Nystart

| 0 comments

Igår smygstartade jag hösten i Göteborg. Det kändes så roligt att börja ”arbeta” igen efter sommaruppehållet. ”Arbeta” inom citationstecken eftersom det inte känns annorlunda än allt annat roligt jag gör. Skillnaden är att jag får betalt. Tack för det! Det känns så meningsfullt att få vara en del av andras liv, att gå hand i hand med dem för att stötta dem att vara det bästa de kan vara!

I bilen upp fick jag en upplevelse som jag kommer ihåg från tidigare sommarlov innan skolstart. Ni vet den där förväntansfulla känslan innan hösten startar. Energi, kreativitet, idéer och glädje – allt samlat i en upplevelse. Tankar planerade, sinnet skickade idéer utan slut. Jag älskar sommaren och fortsätter att njuta av den. Jag blev bara påmind om livets alla möjligheter som ligger vidöppna. Redo att utforskas, upplevas, skapas. Som en anteckningsbok med oskrivna blad.

Tidigt i morse la jag ut några små programpunkter för hösten på hemsidan. Det finns mycket tomrum på den sidan nu. Mycket utrymme för roliga och givande evenemang. Det ska bli spännande att se vad den fylls med – och om den fylls. Alla enskilda möten finns ju inte med där, men grupper och föredrag ska upp där.

Första gurkan

Jag är nu redo att gå ut och möta världen igen efter en tids äggruvande. Längtar efter att få dela med mig av mig själv och mina erfarenheter. Som jag tidigare nämnt har jag gjort en enkel ny företagshemsida, www.naturligtledarskap.se. Den ska nu kläs på lite mer efterhand. Texter ska skrivas. Idéer ska ta form. Det känns roligt att ha skapat ett forum för det. Vad tycker du om den i all sin enkelhet?

Om man ser årstiderna som paralleller till livets cykler så är hösten tiden att skörda det som såtts under våren. När man ser ut i naturen och i trädgården så här års ser man mycket som blommat över, där fröställningarna börjar skymtas. Dags att skörda för nästkommande sådd. En evig cirkel som det här tidlösa ögonblicket. Varje cykel njutbar och produktiv på sitt alldeles egna sätt.

Blommor i överdåd

Fast jag ska visst leva tidlöst ett tag. Tappade min klocka på stranden i Båstad när jag var där med Vincent. Vanans makt är stor. Många, många gånger om dagen går blicken till min bara handled. Tomt. Som det är. Får se om det stannar så eller om jag gör något åt det.

Hörde precis att man nu presenterat resultatet av en längre tids studie i Schweiz av hur folks sovvanor påverkas av fullmåne. Inte förvånande tog det i snitt 5 minuter längre att somna och försökspersonerna sov i snitt 20 minuter kortare de nätter då det var fullmåne.

Fullmåne i juliJag la precis ut en dikt av Ylva Eggehorn på Facebook. Den är så fin. En bra påminnelse när allt känns tungt och mörkt.

Stå stilla i smärtan
rotad i det som är ljus i dig.
Låt svärdet gå genom dig.
Kanske det inte alls är ett svärd.
Kanske det är en stämgaffel.
Du blir en ton.
du blir den musik
du alltid längtat efter att få höra.
Du visste inte att du var en sång.
Ylva Eggehorn

Avslutar med några rader från Theodor Kallifatides Sommarprogram. Hans pappa sa alltid att det är viktigt att hålla själens öga öppet så att vi vet det vi inte förstår. Bra sagt. Tack alla Sommarpratare!!!

 

 

 New beginning

Yesterday I secretly started this  fall in Gothenburg. It felt so nice to start “working” again after the summer break. “Working” in quotes because it does not feel different than all the other fun I do. The difference is that I get paid. Thanks for that! It feels so meaningful to be a part of the lives of others, to go hand in hand with them to support them to be the best they can be!

In the car up I had an experience that I remembered from previous summers before school started. You know that excited feeling before next semester starts. Energy, creativity, ideas, and joy – all gathered in one experience. Thoughts planning, mind sending endless ideas. I love summer and will definitely continue to enjoy it. I was just reminded of the fact that  life’s possibilities are wide open. Ready to be explored, experienced, created. As a notebook with blank pages.

Early this morning I posted a few small items on the agenda for the fall on my website. There are a lot of white space on the page now. A lot of space for fun and worthwhile events. It will be exciting to see what it will be filled with – and if it fills up. Any individual meetings will of course not appear there, but groups and lectures will.

I am now ready to go out and face the world again after a period of nesting. I long to share myself and my experiences again. As I mentioned earlier, I have made a simple new business website/blog. It is available here (so far only in Swedish). It will now be dressed up a bit. Texts will be written. Ideas will take shape. It feels great to have created a forum for it. What do you think of it in its simplicity?

The seasons parallel the  life cycles so autumn is the time to reap what is sown in the spring. When you look out in the wild and in the garden this time of yearn you see a lot of flowers blossoming where you get a glimpse of their seed pods. Time to harvest for the next sowing. An eternal circle this timeless moment. Each cycle enjoyable and productive in its very own way.

It seems that I will live timelessly awhile. Lost my watch on the beach in Båstad when I was there with Vincent. The force of habit is great. Many, many times a day I look down at my wrist. Empty. As it is. We’ll see if it stays like this or if I will do something about it.

I just overheard that they had presented the results of a long term study in Switzerland of how people’s sleeping habits are affected by the full moon. Not surprisingly, it took an average of 5 minutes longer to fall asleep and subjects slept on average 20 minutes shorter the nights when the moon was full.

A short while ago I posted a poem on Facebook by the Swedish poet Ylva Eggehorn. So beautiful and inspiring.

Stand still in pain
rooted in that which is light in you.
Let the sword go through you.
Perhaps it is really not a sword.
Perhaps it is a tuning fork.
You get a tone.
you are the music
you always longed to hear.
You did not know you were a song.

I will conclude with a few lines from Theodor Kallifatides Summer program. His dad always said that it is important to keep the eye of the soul open so that we know what we do not understand. Well said. Thank you all Summer hosts!

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco