Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Resan hem

| 0 comments

Flicka i skoluniformDet är alltid lika roligt att resa. Inget som behöver göras. Tid att bara vara, uppleva olika kulturer och människor på resande fot. På Istanbuls flygplats finns väldigt få sittplatser. Jag hittade en stol nära en gate. Många av resenärerna vid den här gaten var män som hade två vita större frottéhanddukar virade kring sig och plastsandaler på fötterna. Det var en ovanlig syn. De kom i små grupper och stod i kön tillsammans med andra som hade mer vanliga gångkläder. Totalt var det säkert minst femtio män i vita handdukar. En del hade kvinnligt sällskap. Kvinnorna bar oftast traditionella kläder med slöja. Några kvinnor hade också vita kläder. Jag förstod att det nog handlade om pilgrimer.

Till slut frågade jag en man som satt bredvid mig. Han berättade att det stämde. De var pilgrimer. Planet som de köade för att gå ombord på skulle till Jeddah i Saudiarabien. Jeddah är en hamnstad som ligger 75 km från Mecka och är den närmaste flygplatsen om man vill till Mecka. Han berättade också att till Saudiarabien kan man inte komma som turist. De har bara affärsvisum eller visum som avser andliga resor. De har så gott om pengar, menade han, att de inte behöver turismen.

GudabilderMannen jag pratade med var turkisk och muslim. Han hade också bott i Saudiarabien i fyra år och hade gjort den här pilgrimsresan själv många gånger. Vilken tur att jag frågade just honom. Vi diskuterade religion lite. Jag berättade kort om varför jag hade varit i Indien. Han såg lite skeptisk ut, men sa inget när jag beskrev hur jag såg världsreligionerna som fingrarna runt en och samma handflata. 

Han berättade också att mitt under flygresan till Jeddah annonseras i högtalarna att det är dags att byta om till pilgrimsklädsel om man inte redan har gjort det. Man ska ha två vita frottéhanddukar virade kring sig – inget annat. Väl framme i Jeddah väntar bussar som för pilgrimerna vidare direkt till Mecka. In i Mecka kommer du inte om du inte är muslim. Det är framför allt under juni och juli som de traditionella pilgrimsresorna äger rum. Då är det extremt varmt och många väljer att åka vid andra tillfällen på året.Trädgårdsmagi

Det berörde mig mycket att se de här människorna som säkert länge har drömt om och planerat för den pilgrimsresan. Flera var gamla och hade svårt att gå. En kvinna gick dubbelvikt, som en fällkniv som inte var helt uppfälld. Jag kan bara ana vad det betyder att komma dit för de här människorna.

Underbara bougainvilleaResan hem tog 27 timmar för mig. Den var vilsam, behaglig och intressant. Det kändes skönt att komma hem också trots att jag gärna hade stannat längre. Att komma till ren luft, rent vatten, ett helt annat lugn är alltid behagligt. Fast färglöst. Jag satt en timme på stationen i Hässleholm och vart jag än såg var det mest grått och svart. De allra flesta, oavsett ålder, hade kläder i de nyanserna. Det är väldigt annorlunda mot hur det är i Indien där man ser hela färgpaletten hela tiden! Jag har ofta känslan att jag skulle vilja slänga in hela resväskan och mig själv i tvättmaskinen på 100 grader när jag kommer hem. Det känns tydligt som vår här i södra Sverige. Flera gånger om dagen har jag gått ut på altanen bara för att andas in den friska luften. Det luktar verkligen vår!

Jag skannade om mig med min lilla Frequency Analyser igår och såg att även om jag känner mig bättre så har inte nivån av tungmetaller sjunkit. Det är bara att fortsätta med de ayurvediska preparaten och med Powder of Life som innehåller en ishavsalg som rensar tungmetaller. Jag träffade en deltagare i Indien som också har många gånger för höga halter av bl a bly. Han gör något som heter kelering en gång i månaden. Det innebär att man tillför EDTA intravenöst. Det är en behandling som görs över hela världen bl a för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. I Sverige är det dock förbjudet eftersom det anses gå emot ” vetenskap och beprövad erfarenhet”. Dr Öckerman har bytt ut EDTA mot zeolit och hävdar att det har minst lika bra effekt. Bra att veta att det finns alternativ att ta till om inget av det jag nu gör räcker till. 

 

The trip home

It is always fun to travel. Nothing needs to be done . Time to just be, to experience different cultures and people on the move. At the Istanbul airport there are very few seats. I found a chair near a gate. Many passengers at this gate were men who had two white larger terrycloth towels wrapped around them and plastic sandals on their feet. It was a rare sight . They came in small groups, and stood in the queue along with others who had more regular street clothes . In total there were certainly at least fifty men in white towels. Some had female company . The women usually wore traditional clothing with a headscarf. Some women also had white clothes. I realized that they probably were pilgrims.

Finally I asked a man sitting next to me . He told me that it was true . They were pilgrims. The plane as they stood in line to board  was headed to Jeddah in Saudi Arabia. Jeddah is a port town situated 75 km away from Mecca and is the nearest airport if one wants to visit Mecca. He also told me that you cannot get visa to Saudi Arabia as a tourist. They only have business visa or visa related to spiritual journeys . They have so much money , he said , they do not need tourism.

The man I talked to was Turkish and Muslim. He had also lived in Saudi Arabia for four years and had made ​​this pilgrimage himself many times. Good thing I asked precisely him. We discussed religion a bit. I spoke briefly about why I had been to India. He looked a little skeptical, but said nothing when I described how I saw the world religions like fingers around a single palm.

He also told me that during the flight to Jeddah it would  be announced on the loudspeakers when it was time to switch to the pilgrim attire if you had not already done so. You should have two white terry towels wrapped around yourself – nothing else. Once in Jeddah buses would be waiting for the pilgrims and proceed directly to Mecca. You will not be able to enter Mecca unless you’re a Muslim. It is mainly in June and July that the traditional pilgrim journeys take place. Then it is extremely hot and many people choose to go at other times of year.

Kaba is the holiest place in the Islamic world and stands in the open courtyard of the mosque Masjid al – Haram. The man next to me told me that the pilgrims are to walk seven times around the Kaaba, among other things. The mosque alledgedly holds 2-3 million pilgrims in this mosque. It must be a very powerful experience to pray with millions of other pilgrims .

It touched me very much to see these people who certainly have dreamed of and planned for the pilgrimage for a long time. Many were old and had difficulty walking . A woman was double folded , like a folding knife that was not fully raised. I can only imagine what it means to get there for these people.

The trip home took 27 hours for me. It was restful, pleasant and interesting. It felt good to come home too even though I would have liked to have stayed longer. Coming to clean air, pure water , a very different peace is always agreeable. Though colorless. I sat for an hour at the station in Hässleholmsvägen and everywhere I looked it was gray and black. Most people , regardless of age, had clothes in this nuances . It is very different to how it is in India where you see the whole color palette at all times! I often have the feeling that I would like to throw the whole suitcase and myself in the washing machine at 100 degrees when I get home. It is clear that it is spring here in southern Sweden . Several times a day I go out on the patio just to breathe in the fresh air. It really smells like spring!

I scanned myself with my little Frequency Analysis yesterday and saw that even though I ‘m feeling better sthe level of heavy metals have not decreased. I just have to continue with the ayurvedic medications and with the Powder of Life which contains an algea from the Nordic Sea that clears heavy metals. A friend in the Last Satsang also has too much heavy metals,too high levels of lead for instance. He does something called chelation once a month. It involves adding EDTA intravenously. It is a treatment that is done all over the world, as a prevention of cardiovascular diseases among other things. In Sweden , it is forbidden because it is considered going against ” good clinical practice ” . Dr. Öckerman have replaced EDTA with zeolite and claims that it has  as good effect. Good to know that there are options if what I am doing is not enough.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco