Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Trädgård, Bokashi och sinnets natur

| 0 comments

Igår var första trädgårdsdagen med traditionella vårförberedelser. Mitt i örtagården har det vuxit bergsklint (perenn blåklint). Det kommer det inte att göra i år. För igår grävde jag upp den. Den är underbar med att den är så tidig, har härlig blå färg och är en toppenperenn att ha i buketter. Men inte just där! Den har växt och brett ut sig mer och mer för varje år. I hålet som då uppstod la jag i en sats Bokashi, syrat köksavfall. Tänker att det nog blir bra där. Kryddörter gillar ju generellt ganska mager jord. Men om jag gräver ner Bokashin i mitten ligger det inte i direkt anknytning till örterna. Och ändå kommer nog näringen dem tillgodo. Det kändes i alla fall bra. Hur det blir får tiden utvisa.

Småfåglarna - inte minst domherren - älskar min lilla fontän!

Småfåglarna – inte minst domherren – älskar min lilla fontän!

Jag tror i alla fall inte att jag har flyttat perenner så här tidigt något tidigare år. Min nästa sats Bokashi blir nog perfekt klar tills det blir dags att plantera uteväxter i krukor om cirka en månad. Förra året såg jag vilket bra resultat det blev av att göra det. De krukorna som hade fått Bokashi runt fötterna mådde bra, växte och blommade rikligt.

Vacker vårdag i flödande sol

Vacker vårdag i flödande sol

Så här års känns det extra roligt med Bokashin. Nu ser jag framtida skördar framför mig med varje liten grönsaksrest som läggs ner. Jag är med och bygger hälsosamma odlingar i stället för att slänga bort det. Dessutom tjänar jag pengar på att mina sopor bara behöver hämtas varannan månad. Heja Bokashi! Här kan du läsa mer om du är intresserad.

Himmel och vatten

Nu börjar även krukväxterna längta efter lite näring. Då är Bokashi-vätskan perfekt. Så här skrev Jenny på Fb nyligen om vad man kan använda vätskan till:

Under sommaren är det bra som växtnäring inomhus och utomhus. Var lite försiktigt i början, att späda 1:100 är bra sedan kan man vara lite friare beroende på vad man har för växter. Till småplantor/frösådd är det bra med 1:1000. Träd och buskar kan man gott ge det lite starkare, kanske 1:20 eller något. Gräsmattan blir glad för lite bokashi-vätska, likaså trädgårdskompost. Ge bort en flaska till grannen om du har för mycket! Det kan vara bra att blanda lite vätska i en säck med planteringsjord ett par veckor innan man använda den, det är ett sätt att få lite mikroliv och näring i torven. På vintern är det bra att hälla vätskan i avloppet, särskilt om man bor på landet och har egen trekammarbrunn. Det blir som en mini biologiska reningsverk allt eftersom i brunnen.”

Snart är det dags för första doppet!

Snart är det dags för första doppet!

Det är intressant med det här med natur. Alltings natur är bara som det är. Eldens natur är att den är varm, lejonets natur att den äter andra djur. Inget att ifrågasätta, försöka förstå eller förändra. Bara som det är. Sinnets natur är som den är. Den kommer med ifrågasättande tankar, dömande tankar, kritiska tankar blandade med en massa andra tankar. Det är bara så sinnet fungerar. Kroppen svarar genom olika kroppssensationer, känslor. En funktion. Automatik. Det betyder varken mer eller mindre. Det är bara så kropp/sinnesfunktionen  är. Inget att engagera sig i, bry sig om, försöka ändra eller göra motstånd mot. Naturen runt omkring oss är som den är. Oavsett vad sinnet säger om det. Det kan komma tankar som säger att det borde vara snö nu, mer sol eller mindre vind. Det bryr sig naturen inte det minsta om. Det är därför naturen är så vilsam för oss. En stark påminnelse om att allt är som det är, inte alltid som tankarna säger att det borde vara.Det här är nyckeln till ett enkelt och skönt liv. Välkommen att höra mer om de här tankarna på något av vårens föredrag/workshops.

 

Garden, Bokashi and the nature of mind

Yesterday was the first garden day with traditional spring preparations. In the midst of the herbal garden a perennial cornflower has grown. Not this year though. Since I dug it up yesterday. It’s a great flower because it flowers so early, it has lovely blue color and is a top perennial to have in bouquets. But not right there! It has grown and spread more and more each year. In the hole that arose I put in a set of Bokashi, fermented kitchen waste. I think that it probably will be fine there. Herbs generally like rather poor soil. But if I bury the Bokashi in the middle it is not in direct connection with the herbs . And yet, nutrition to spread around. It felt good all the same . How it will be only time will tell .

I don´t think that I ‘ve moved perennials this early any previous year . My next batch Bokashi will probably be perfectly clear when it is time to plant flowers in pots in about a month . Last year I saw what a great result it got  by doing this. The pots that had received Bokashi around the feet were beautiful, grew and flowered abundantly .

This time of year the Bokashi is particularly gratifying. Now I see future harvests in front of me with every little vegetable residue that is put into the bin. I am involved in building healthy cultures instead of throwing the waste away. In addition, I earn money on my garbage that only needs to be piced up every other month. Hooray for Bokashi !You can read more here if you are interested.

Now it the time for the potted plants indoors to start craving some nourishment. Then Bokashi fluid is perfect. This is what Jenny wrote on Fb recently about what you can use the liquid for:

During the summer , it is good as fertilizer indoors and outdoors. Be a little cautious at first, diluting 1:100 is good then you can be a little more free depending on what you plants you have. New plants, seedlings do well with 1:1000 . It can be good to give trees and shrubs a little stronger , maybe 1:20. The  lawn will appreciate a bit of bokashi liquid , as well as the garden compost. Give away a bottle to a neighbor if you have too much. It can be good to mix some liquid in a bag of potting soil a few weeks before you use it, it is a way to get some microlife and nutrients in the peat. During winter it is good to pour the liquid down the drain , especially if you live in the country and have your own septic tank . it becomes like a mini biological sewage treatment as in the well.

It is interesting with nature. The nature of everything is as it is. The nature of fire is that it is warm. The nature of a lion is  that it eats other animals. Nothing to question, try to understand or to change. Just as it is.  The nature of mind is what it is. It comes with challenging thoughts , judgmental thoughts, critical thoughts mixed with a lot of other thoughts. This is simple how the mind works . The body responds by various bodily sensations, emotions. Bodymind – one function. Automatic . That means neither more nor less . It’s just how body / mind functions. Nothing to get involved in, care about, try to change or resist. Nature around us is as it is as well. No matter what the mind tells us. It may be a thought that says there should be snow now , more sun and less wind . Nature doesn´t care the least . That’s why nature is so restful for us. A strong reminder that all is as it is , regardless of the content of the mind. This is the key to an easy and comfortable life. Welcome to hear more about these ideas in any of this spring lectures / workshops.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco