Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Utflykt till Antikmässan i Brösarp

| 0 comments

Vilken perfekt dag för en utflykt! Solen skiner från klarblå himmel. Det gick snabbare ner till Brösarp än jag väntat mig. Det var bara drygt 10 mil. Vägen var torr och fin hela vägen. Det är något speciellt att åka på utflykt. Snabbt lämnar man vardagen och öppnar dörren för nyheter och äventyr. Så mycket äventyr blev det visserligen inte – men många nya intryck.

Brösarp kyrka

Det var mycket mer snö i Brösarp än hemma hos  mig eller längs vägen. Jag hade lite tid att se mig omrking innan Antikmässan öppnade. Det är ett rart område och all snön gav det ett helt annat utseende än när jag varit här på sommaren. Lite mer molnigt blev det efterhand.

Brösarp

Jag var en av de första utanför dörrarna. Det visade sig att de inte öppnade förrän exakt kl 13. Det var en jättelång kö bakom mig. En man kom ut och gav oss fyra längst fram i kön en möjlighet att köpa biljetter för 60 kr i stället för 100 kr. Jag förstod inte riktigt hur det hängde ihop annat än att han haft antikkurser och hade biljetter för kursdeltagare. Lite billigare blev det i alla fall.

Det var ganska tidigt klart att det här förmodligen inte var stället för kap och fynd. Det var hög kvalitet på det som såldes och priserna var därefter. Det var egentligen inte riktigt rätt mässa för mig eftersom det mesta som såldes verkligen var gammalt. Jag är nog mer intresserad av saker från 1900-talet. I oktober går Moderna här i Brösarp och det är nog mer ”my cup of tea”. Det var ändå roligt att gå runt och titta på allt vackert. Det som gjorde det så attraktivt var att man byggt upp vackra miljöer för att exponera antikviteterna. Här hade varje försäljare byggt upp en egen miljö där det som var till salu mer kom till sin rätt. Vissa gick hela vägen för att skapa en autentisk miljö. Här sålde de bl a kinesiskt grönt te från 1743 som fortfarande går att dricka. Är inte det helt otroligt? Ofattbart. Nästan trehundra år.

Carl Pether Wirsén

Det är två saker som alltid drar till sig mitt intresse – utan att jag speciellt tänker på det. Det ena är hästar. Jag har tidigare köpt flera stycken vackra små hästar, i brons, trä, jade. Inga fler ska det bli! Men tittar gör jag i alla fall. Det andra är askar, lådor och små skåp. Jag har tidigare under många år t ex samlat på gamla plåtburkar och har ganska många. Det är det också slut med. Jag köpte en litet gammalt träskrin med lite röd patina idag. Det finns alltid små saker som behöver någonstans att förvaras. :)

Interiör

Det gick oväntat fort att gå igenom mässans tre olika lokaler och innan jag visste ordet av var jag på väg hem igen. Det var så njutbart att se den vackra vitpudrade naturen och de söta husen. Jag avslutar med en söt nalle som säger hej då till er alla och önskar er en riktigt skön helg.

Antik nalle

 

 

An outing to the Antique Fair at Brösarp

What a perfect day for an outing! The sun is shining from a clear blue sky. It went quick to drive  to Brösarp, much quicker than I expected. It was just over 10 mil (60 miles). The road was dry and fine throughout. There is something special about going on an outing. You swiftly leave everyday life and open the doors to  news and adventures. It did not turn out to be so adventorous – but many new impressions.

It was a lot more snow in Brösarp  even though it is much more south – than where I live or on the road. I had a little time to look around before the Antiques Fair opened. It is a sweet area and all the snow gave it a completely different look than when I was here in the summer. A little more cloudy, it became afterwards.

I was one of the first outside the doors. It turned out that they were not opened until exactly at 13. There was a long queue behind me. A man came out and gave us four at the front of the queue a chance to buy tickets for 60 SEK, not 100 SEK. I did not really understand how it all worked, except that he had antique courses and had tickets for students. A bit less expensive all the same.

It was pretty clear early on that this probably was not the place for bargains. The good were  high quality  and the prices matched. It was not really the right show for me because most of what was sold was really old. I’m probably more interested in the stuff from the 1900s. In October, the Modern here in Brösarp is on  and it’s probably more “my cup of tea.” It was still fun to walk around and look at all the beautiful things. What made it so attractive was that they built beautiful environments to expose their antiques. Here, every dealer has built up his or her own “ambience” where what was for sale really came into its own. Some went all the way to create an authentic environment (see the picture above). Here they sold Chinese green tea from 1743 that was still okay to drink. Is that not incredible? Unbelievable. Nearly three hundred years old.

There are two things that always attract my interest – without me thinking about it. One is horses. I have previously purchased several pieces of beautiful small horses, in bronze, wood, jade. I will not buy any more! But I can always look!. Second, small boxes,tins and cabinets. I used for many years, for example, to collect old tin cans and have quite a few. No more! I bought a little old  wooden box with red patina today. There are always little things that you need to store somewhere. :)

 

It went surprisingly quickly go through the fair’s three different premises and before I knew it I was on my way home again. It was so enjoyable to see the beautiful vitpudrade nature and the cute houses. I close with a cute teddy bear that says goodbye to you all and wish you a very happy weekend.

It went surprisingly quick to walk through the tree houses of the Fair and before I knew it I was on my way home again. It was so enjoyable to watch the beautiful, white powdered nature and the quaint huses. I close with a cute teddy bear that says bye to you all and wish you a wonderful week-end.

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco