Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Konst, cykling, dricksvatten

| 0 comments


Rosa vitsippa, 140425
Igår tog jag min första cykeltur på många år. Jag köpte en ny cykel när jag flyttade till Örgryte efter min skilsmässa 1995. Men mycket snart flyttade jag ut till Solåsen Meditationsgård. Dit var det 3 km grusväg rakt upp. Det blev varken något cyklande där eller när jag bodde uppe på åsen ovanför Båstad. Här har jag inte haft någon ursäkt. Det har bara inte hänt … förrän igår. Det var roligt! Här är perfekta cykelvägar åt alla håll och kanter. Hittade ett område med söta rosa vitsippor.

Hishults Konsthall, 3Lite senare träffade jag en väninna för lunch på Hishults Konsthall. En plats som jag varmt kan rekommendera. Det är förvånande att upptäcka denna lilla pärla mitt ute på landet i lilla Hishult. Utöver intressant konst erbjuder den både en vacker inne- och utemiljö. Att kunna sitta ute i skuggan i sommarvärme och äta lunch med allt detta vackra runt omkring sig – i april – var fantastiskt. Speciellt med bästa sällskapet!

Hishults konsthall 2På  tal om vår underbara natur blev jag påmind om vikten av ett bra dricksvatten igår när jag läste en artikel med ännu ett vattenlarm. Nu handlar det om att man tror att brandskum läcker perfluorerade alkylsyror ut i dricksvattentäkterna. Alla kommuner ska utreda om detta finns i deras vattentäkter. Svar ska vara inne nu i april.

I djurförsök med djurfoder med höga halter av perfluorerade alkylsyror har man sett att ämnena bland annat kan ge leverskador, påverka immunförsvaret, fettmetabolismen och reproduktionsförmågan.

Att perfluorerade alkylsyror förekommer i dricksvatten är ingen ny kunskap. Att Livsmedelsverket agerar så kraftfullt nu beror på det senaste fyndet, i Kallinge i Ronneby kommun. Där har grundvattnet i ett område värden som är tre gånger högre än det tolerabla dagliga intaget för vuxna. För spädbarn är det 10–20 gånger högre än det dagliga tolerabla intaget. Måttet gäller regelbunden konsumtion under lång tid. …

– Vi vill inte skapa panik, men det här handlar om riktigt obehagliga saker. Det är inte ämnen som gör den som dricker vattnet akut sjuk, men de ligger där konstant och påverkar kroppens organ. Vi behöver veta mer om hur människokroppen påverkas på sikt av de här ämnena, säger Stig Orustfjord.

” Citat från DN (Här kan du läsa hela artikeln.)

Om man har enskild brunn rekommenderas man att ta kontakt med kommunen och kolla om det finns risk för kontamination just i det området.

Det är skrämmande att det hela tiden kommer nya varningar och larm. En egen riktigt bra vattenrenare känns viktigt för mig. Då vet jag att det vattnet som jag dricker är bra och jag kan njuta fullt av det.

Jag ger nu 10 % rabatt på högkvalitativa vattenrenare som du hittar här. Erbjudandet gäller t o m 140515.

Önskar dig en riktigt skön helg i det sköna sommarlika vädret!

 

Konst, bicycling, tap water

Yesterday I took my first bike ride in years. I bought a new bike when I moved to Örgryte after my divorce in 1995. But very soon, I moved out to Solåsen Retreat Cener. There were 3 km dirt road straight up. So no bike riding neither there nor when I lived on the ridge above Båstad. I have no excuses where I live now though. It just has not happened … until yesterday. It was a lot of fun ! There are perfect bike paths on all sides of where I live now. Found an area with cute pink anemones .

A little later I met a friend for lunch at Hishult Konsthall (an art gallerly). A place that I highly recommend. It is surprising to discover this little gem in the middle of the countryside in the small village of Hishult . In addition to interesting art it offers both a beautiful indoor and outdoor environment . Being able to sit outside in the shade in summer temperature and eat lunch with all this beauty surrounding us – in April – was fantastic. Especially with the best company ever!

Speaking of our wonderful nature, I was reminded of the importance of good drinking water yesterday when I read an article with another water alarm. Now it’s about a belief that fire foam leaks perfluorinated alkyl acids into the tap water. All local authorities should investigate whether they have this in their water reserves. Replies are due in April.

” In animal studies with animal feed with high levels of perfluorinated alkyl acids it has been found theses substances have caused liver damage, affected the immune system, fat metabolism and reproduction capacity.

The perfluorinated alkyl acids present in drinking water is not new knowledge. That he NFA acts as powerfully now is due to the recent discovery in Kallinge Ronneby Municipality. Levels in the groundwater in the area are three times higher than the tolerable daily intake for adults. For infants , it is 10-20 times higher than the tolerable daily intake. This applies to regular consumption over a long period . …

– We do not want to create panic, but this is about really unpleasant things . It is not substances that make people drinking  the water acutely ill , but they are there constantly and affect the body’s organs. We need to know more about how the human body is affected in term of these substances , says Stig Orust Fjord .

” Quote from DN ( You can read the full article here – in Swedish. )

If you have your own water well you are advised to contact the municipality and check if there is a risk of contamination at the site.

It’s scary that there are new warnings and alarms all the time. To have my own high quality water purifier feels important to me. Then I know that the water that I drink is good and I can fully enjoy it.

I now give 10% discount on water purifiers that you can find here. Offer applies t o m 140515.
Wish you all a nice weekend in the warm, summer like weather!

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco