Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Mer info om hudcancer och silver

| 0 comments

Jag är med i en sluten grupp på Facebook med fokus på information om kolloidalt silver. I morse skrev jag en kort text om att min fläck är borta. Då fick jag följande svar av Anders Sultan som kanske är den mest kunnige på kolloidalt silver i Sverige. (Det finns också användarberättelser som jag har valt att inte ta med. Men jag är inte ensam om att ha testat detta med bra resultat.) Jag lägger upp det här eftersom jag tycker att det är väldigt intressant.

Han tipsar om att använda magnesiumaskorbat i stället för askorbinsyra. Det är mindre frätande och gör alltså mindre ont. Ett mycket bra tips tycker jag! Det vet jag att t ex Holistic säljer (C-vitamin, syraneutral). Jag trodde att det var viktigt att det var frätande. Skönt att läsa att det är C-vitaminet i sig snarare än den frätande effekten som hjälper.

Jag vill också påpeka att jag inte rekommenderar detta till någon. Var och en får ta eget beslut! Det här känns i alla fall superintressant för mig! Bra att det finns forskning som stöder den här behandlingsformen.

Vid vattnet

“Effektiv behandling av hudcancer

Det finns faktiskt en fantastiskt effektiv behandling man själv kan göra på olika former av hudcancer. Detta helt utan några som helst kirurgiska ingrepp. Mest effektiv verkar behandlingen vara på basaliom, dvs basalcellscancer – men även aktinisk keratos, ett förstadie till skivepitelcancer – svarar många gånger också på behandlingen. Behandlingen går ut på att man gör en blandning av C-vitaminpulver (gärna magnesiumaskorbat som inte är så surt och frätande som askorbinsyra) och kolloidalt silver. Gör blandningen i form av en lite lösare gröt. Denna appliceras sedan flera gånger per dag på hudcancern, som på några dagar kommer skrumpna ihop och börja falla av. Man kan återfukta gröten genom att spraya lite KS på också. Till slut kan man försiktigt massera bort resterna av cancern och finner då att huden läkt ihop utan att ett enda märke finns kvar. C-vitaminet oxiderar cancern och silverjonerna hjälper till att syresätta vävnaden, samt skapar stamceller som ser till att läkningen kommer till stånd utan ärrvävnad. Cancer kan inte existera i en syrerik miljö utan vill ha en sur och syrefattig omgivning. Den ortomolekulära forskningsorganisationen Orthomolecular.org, har publicerat ett papper med forskning kring denna form av cancerbehandling:

http://orthomolecular.org/resources/omns/v03n12.shtml

Jag har personligen plockat bort två små basaliom och ett aktiniskt keratos med hjälp av blandningen av C-vitamin och KS, så jag vet att det fungerar! Det finns inte ett märke kvar då silverjonerna aktiverar stamcellsproduktionen och läkningen var i mitt fall helt ärrfri.

 

More information on skin cancer and silver

I’m in a closed group on Facebook, with focus on information about colloidal silver. This morning, I wrote a short text about the fact that my spot is gone. I got the following reply from Anders Sultan who probably is the most knowledgeable on colloidal silver in Sweden. (There are also user stories that I have chosen not to include. But they show that I am not alone in having tried this with good results.) I’m posting this because I think it’s very interesting.

He advises to use Magnesium ascorbat instead of ascorbic acid. It is less corrosive and then not so painful. A very good suggestion, I think! I know for example that Holistic sells (vitamin C, acid-neutral). I thought it was important that it was corrosive. Glad to read that it is the vitamin C in itself rather than the corrosive effect that helps.

I would also like to point out that I do not recommend this to anyone. Everyone must make their own decisions! This still feels super interesting to me! Good that there is research to support this form of treatment.

“Effective Treatment of  Skin Cancer

There is actually a fantastic effective treatment that you can do yourself on different types of skin cancer. This is completely without any surgical procedures. The type of cancer that it is most effective for seems to be the basaliom, ie basal cell cancer – but also actinic keratosis, a precursor to squamous cell carcinoma – also responds very well many times to this treatment. The treatment involves making a mixture of vitamin C powder (preferably Magnesium ascorbat (acid-neutral C-vitamin)  that is not as acidic and corrosive as ascorbic acid) and colloidal silver. Make the mixture in the form of a slightly looser porridge. This is then applied several times a day on the skin cancer, which in a few days will begin to shrivel up and fall off. You can moisturize the porridge by spraying a little colloidal silver on too. Eventually, you can gently massage away the remnants of the cancer and then find that the skin healed up without a single mark left. Vitamin C oxidizes the cancer and the silver ions help to oxygenate the tissue and create stem cells that ensure that healing comes about without scar tissue. Cancer can not exist in an oxygen-rich environment, but wants to have an acidic and oxygen-deficient environment. The ortomolecular research organization, has published a paper with research on this form of cancer treatment:

http://orthomolecular.org/resources/omns/v03n12.shtml

I have personally removed two small basal cell carcinoma and actinic keratosis with the help of the mixture of vitamin C and colloidal silver so I know that it works! There is not a mark left when the silver ions activates the stem cell production and the healing was in my case completely without any scars.

 Anders Sultan

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco