Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Fläcken på näsan är borta!

| 6 Comments

Fläcken på näsan är borta!!! Det är helt otroligt. Jag hade alltså en fläck med brun/svart oregelbunden kant på näsan som konstaterats vara Lentigo Maligna (cellförändringar som inte ännu växer). Jag valde en alternativ väg. Under tio dagar har jag satt på en pasta av askorbinsyra (C-vitamin) och kolloidalt silver. I början åtta timmar under tätt plåster med en timmes luftning. Senare under kortare och kortare intervaller.

Fredag för tolv dagar var sista dagen jag satte på pastan. Då hade redan en skorpa börjat bildas på en yta som var ungefär dubbelt så stor som själva fläcken. (Fläcken var ca 1 cm i diameter.) Jag fortsatte att duscha med silver flera gånger om dagen. Successivt lyfte skorpan från huden från kanterna. Till slut trillade den sista biten av igår. Det visade sig att huden ser helt läkt ut och har inga prickar länge. När jag tittade på skorpan med lupp ser jag att här sitter de brun/svarta fläckarna. På skorpan på bordet – inte i ansiktet längre! Kvar är bara en svag rodnad där den ursprungliga fläcken var.

HagtornDet känns nästan lite magiskt. Nu förstår jag att det gick så här bra och enkelt eftersom fläcken var ytlig och inte hade gått inåt – ännu. Något som läkaren sa att den kommer att göra så småningom. Hade jag gått till en hudläkare med pricken hade de skurit eller fryst bort den. Det känns så mycket bättre att kroppen själv har fått stöta bort den. Ett snällt sätt mot kroppen även om det bitvis gjorde rejält ont. Det ser inte ut att bli någon ärrbildning överhuvudtaget.

Dessutom gick själva läkningen så fort. Det tror jag beror på silverduscharna. Silver är ju både bakterie- och svampdödande.

Nu vet ju inte jag om det kommer tillbaka. Men jag kommer att vara ännu noggrannare med solskydd i framtiden. Inte bara ha ansiktet i skuggan eller att ha hatt. Jag vistas ju mycket i solen eftersom jag älskar trädgårdsarbete och hängmattegung på sommaren och är fem-sex veckor i Indien på vintern.

Om fläckarna fortfarande hade varit kvar hade jag tolkat det som att det var svamp och gått vidare med den sydamerikanske blodörten som hjälper kroppen att stöta bort t ex malignt melanom. Jag är tacksam att det inte var så eftersom det lär vara ännu mer smärtsamt. (Här har jag bloggat mer om detta.)

Känguruäpplen

Känguruäpplen

Jag blir lite uppbragt när jag tänker på hur många olika enkla – ofta naturliga – sätt det finns att behandla sjukdomar och obalanser på som vi aldrig får undersökta, styrkta och därigenom information om. Det verkar verkligen som att det handlar om pengar. Forskningen som behövs kostar pengar. Idag är det framför allt läkemedelsbolagen som bekostar den. Det är klart att de inte är intresserade av att lägga pengar på produkter som de inte kan ta patent på – alltså inte tjäna pengar på. Då borde det finnas andra instanser som bekostar och genomför den forskningen – och som vill satsa även på alternativa metoder.

När det gäller kolloidalt silver finns det mycket forskning som visar på dess positiva effekter. Ändå räcker det tydligen inte för den medicinska världen. Jag vet inte om forskningen inte är tillräcklig, bra nog eller om det helt enkelt handlar om att det inte spelar någon roll hur mycket forskning som görs – är det något alternativt är dörren stängd. Jag skulle i alla fall önska att det entydigt bevisades och informerades om dess positiva och ev negativa konsekvenser.

Jag lyssnade på Bi Puranens sommarprat i bilen för ett par dagar sedan. Mycket intressant och lärorikt. Vilka fantastiskt kunniga och inspirerande människor det finns. Hon berättade bl a om att hon forskat i elva år om tuberkulos, något som var tredje människa i världen bär på inaktivt i kroppen och många miljoner lider av. Med tiden har vi blivit resistenta mot många av de läkemedel som har hjälpt och den blir allt mer svårbehandlad. En forskare i Sydamerika upptäckte dock att om man placerade tuberkulosbakterier i ättika dog de efter en halvtimme! Det är nu man hoppas att ett sådant genombrott ger pengar för fortsatt forskning och framtagande av ett säkert sätt att använda ättika på. Tänk så enkelt och billigt för hela världen!!! Bara ett exempel …

För övrigt njuter jag av en härligt frisk höstmorgon. 6 grader och klarblå himmel. Jag ska ut på skanningsäventyr och det ser jag fram emot.

Ha en underbar dag!

 

The spot on my nose is gone

The spot on his nose is gone !!! It’s incredible. So I had a spot with brown / black irregular edge on the nose identified as lentigo maligna (cell changes that are not yet growing). I chose an alternative route. For ten days, I put on a paste of ascorbic acid (vitamin C) and colloidal silver. In the beginning eight hours covered with bandaids with an hour of aeration. Later in shorter and shorter intervals.

Friday, twelve days ago, was the last day I put on the pasta. When a scab had already begun to form that was about twice the size of the spot itself. (The spot was about 1 cm in diameter.) I continued to shower with silver several times a day. Gradually the scab lifted from the skin from the edges in. The last piece dropped off yesterday. The skin looks completely healed and has no spots any more. When I looked at the scab with a magnifying glass, I see that the brown / black spots are now on the inside of the scab. On the scab on the table – not in my face anymore! Remaining is only a slight redness where the original spot was.

It almost feels magical. I understand that it was this easy and simple because the spot was superficial and had not gone inward – yet. Something that the doctor said that it would do eventually. Had I gone to a dermatologist with the spot it had been cut or frozen off. It feels so much better that the body itself has repelled it. Nice for the body, even if at times it was significantly painful. It does not look as if there will be any scarring whatsoever.

In addition, the healing went so fast. I believe this is due to the silver showers. Silver’s both antibacterial and antifungal.

I do not know if it will come back. But I will be even more careful to put on sunscreen in the future. Not only have the face in the shade or wear a hat. I am quite a lot in the sun since I love gardening and hammock swinging in the summer and spend five to six weeks in India in the winter.

If the stains were still there, I had interpreted it as it was fungus and would have continuted on with the South American blood herb that helps the body to repel for instance malignant melanoma. I am grateful that it was not so because it is said to be even more painful. (I have written a blog post about it here.)

I get a little incensed when I think of how many different simple – often natural – ways there are to treat diseases and imbalances that may never be investigated, substantiated, and thus informed about. It really seems like it’s all about money. Research costs money. Today, it is mainly the drug companies who pay for it. It is clear that they are not interested in spending money on products that can not be patented – not make money. Then there should be other parties who pay for and carry out the research – and who want to invest also in alternative methods.

As for colloidal silver, there is much research showing its positive effects. Yet it is not enough, apparently, not for the medical world. I do not know if the research is not enough, good enough or if it is simply a question of that it does not matter how much research is done – if it is complementary, the door is closed. I would at least like to see it clearly proved and informed of its benefits and possible negative consequences.

I listened to Bi Puranen (a Swedish researcher) on the radio in the car a couple of days ago. Very interesting and educational. What fantastic knowledgeable and inspiring people there are. She talked about – among other things – that she researched tubercolosis for eleven years, which every third person in the world carries  inactively in the body and many millions suffer from. Over time we have become resistant to many of the drugs that have helped and it becomes more and more difficult to treat. A researcher in South America discovered however that when he placed tuberculosis bacteria in vinegar it died after half an hour! Let´s hope that this breakthrough gets money for continued research and development of a safe way to use vinegar. Imagine how easy and inexpensive for the world !!! Just one example …

Besides, I enjoy a wonderfully fresh autumn morning. 6 degrees and clear blue skies. I’m going out on scanning adventure that I’m looking forward to.

Have a wonderful day!

Share

6 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco