Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Om min helg på Mundekulla

| 8 Comments

Vägen till Mundekulla var precis så vacker som jag trodde. För att inte tala om naturen kring Mundekulla. Det ligger verkligen så vackert i öppen grönskande Smålandsnatur. Framför stora huset ligger en hjärtformad sjö. Överallt finns röda, gamla hus med olika användningsområden. Allt är vackert, omgjort med känsla, omtanke och fokus på ekologi och hälsa. Detta är en retreat- och kursgård jag verkligen kan rekommendera. Man blir så väl omhändertagen! Jag uppskattade omsorgen i det stora såväl som det lilla. Älskade att sängen, täcket och kudden var sköna t ex. För att inte tala om maten!

Caféet på Mundekulla

Programmet under Kvinnofestivalen hade vila och stillhet som fokus i år. Det passar mig som hand i handske. Det var så fint att tillbringa helgen med drygt 50 öppna, vackra kvinnor. Vi möttes i tystnad, sång, dans, beröring och samtal. Rikt och levande.

Utsikt från mitt fönster

Utsikt över den hjärtformade sjön från mitt fönster

Jag hade inga direkta förväntningar och är oerhört glad och tacksam att jag fick så mycket mer än jag hade kunna tänka mig! Det blev som en nystart för mig som inspiratör.Det var ju första gången jag pratade inför en större grupp igen efter att jag lämnat Balanced View för 18 månader sedan. När jag först slutade ville jag inte prata inför andra. Jag ville verkligen bara leva min sanning, det här ögonblicket i vardagen i ett stilla utforskande och upplevande utan beskrivningar och referensramar. Nu är den tiden tydligen slut.

Helena hade dekorerat rummet vi var i så fint!

Helena hade dekorerat rummet vi var i så fint!

För ett par månader sedan började jag känna att det var dags igen. Att jag ville se vad jag skulle kunna göra som kunde vara till nytta för andra. Hur min erfarenhet och vetskap skulle kunna inspirera andra. Då hade jag redan sedan en tid tillbaka tackat ja till att vara med på Mundekullas Kvinnofestival utan att egentligen veta hur det skulle bli.

Jag var ute och gick och fick ett namn till det nya som ledde till att jag gjorde en enkel hemsida och nya visitkort. Allt är alltså klart för ett stort kliv ut i världen igen. Därför är jag så tacksam att jag fick möjligheten att prata om min passion och mitt engagemang inför de här underbara kvinnorna. Jag är också så tacksam för den positiva feed-back jag fick! Det bekräftar att det är dags. Jag tyckte att det var så enkelt och roligt! Älskar att möta ögon där jag ser respons, ett igenkännande av det som alltid varit och som alla faktiskt vet. Det är redan klart att jag ska komma till Kalmar i höst och hålla ett föredrag. Kul, kul, kul!

Butik, galleri - Mundekulla

De andra workshopledarna var inspirerande, kloka och passionerade kvinnor som jag är så glad att ha träffat! Så mycket gemensamt även om våra vägar kan verka skiljas åt. Det är som en hand. Alla fingrarna har samma handflata som sin bas och grund. Sedan kan det uttryckas på många olika sätt. Anne ledde oss all varsamt genom programmet.

Himmel över Mundekulla

På morgonen gjorde vi Gudinneyoga. En yogaform som jag bara älskade! Njutningsfullt inkännande, varsamt utforskande, kärleksfullt omhändertagande. Tack, Ninna, för den! Underbart sätt att vakna på.

Vedeldad bastu med bad i tjärnen

På lördag kvällen invigde Helena och jag den vedeldade bastun. Så härligt. Det blev fyra dopp i den lilla tjärnen utanför. Fin samvaro med många kvinnor. Uppfriskande och livgivande. Det kändes verkligen i hela kroppen efteråt. Det var så roligt att få tillbringa tid med Helena! Hon höll ett så berörande föredrag där vi var många som hade tårar i ögonen. Det är Helena så bra på  – att  beröra. Vi har faktiskt bestämt oss för att ha en helg tillsammans på Mundekulla, Helena och jag. Vi kompletterar varandra bra. Tror att det skulle bli en kraftfull och fin helg. Förhoppningsvis blir det i höst. Återkommer med mer info om den. Det blir också en helg bara för kvinnor!

Helena och Eva

Det var också mycket musik, sång och dans som jag älskar. Eva Cederblad sjöng och spelade gitarr. Hennes röst berör på djupet och är så innerlig. Älskade verkligen att höra henne sjunga. Vi sjöng också en del mantran som jag tycker så mycket om.

Fattar ni? En helg helt i min smak. Så tacksam och glad. Tack till Anne och Mundekulla som arrangerade så  perfekt. Tack till Helena och de andra workhopledarna. Tack till alla härliga kvinnor som var med och gjorde helgen så full och givande. Tack för att jag fick vara med! Åh, detta rika liv – ögonblick för ögonblick!

 

My weekend at Mundekulla Retreat Center

The road to Mundekulla was just as beautiful as I thought. Not to mention the nature surrounding Mundekulla. It is really so beautiful in the open lush green nature of Småland. In front of the main house is a heart-shaped lake. Everywhere there are red, old houses with different uses. Everything is beautiful, remodeled with attention, consideration and focus on ecology and health. This is a retreat and conference center, I can really recommend. You are so well looked after! I appreciated the care in both large and small ways. Loved that the bed, duvet and pillow were so comfortable for example. Not to mention the food!

The Festival Program had rest and tranquility as its the focus this year. It fits me like a glove. It was so nice to spend the weekend with more than 50 open, beautiful women. We met in silence, song, dance, touch and talk. Rich and vibrant.

I had no direct expectations and am extremely happy and grateful that I got so much more than I could ever imagine! It was like a new start for me as inspiratör (someone that inspires others). It was the first time I talked to a wider audience again after I left Balanced View 18 months ago. When I first quit, I did not want talk to others. I really just wanted to live my truth, this moment in everyday life in a still exploring and experiencing without descriptions and frames of reference. That time has apparently  ended.

A couple of months ago I started to feel that it was time again. That I wanted to see what I could do that could be of use to others. How my experience and knowing could inspire others. By then I had already for some time been asked and accepted to attend the Mundekullas Women´s Festival without really knowing how it would be.

I was out walking and got a name for the new venture that led to me making a simple website and new business cards. Everything is clear, therefore, for a leap into the world again.  I am so grateful that I had the opportunity to talk about my passion and my commitment to these wonderful women. I am also so grateful for the positive feedback I got! It confirms that it is time. I thought it was so easy and fun! Love to meet eyes where I see response, a recognition of what has always been and that everyone actually knows. It is already clear that I’ll get to Kalmar in the fall and give a talk. So much fun, fun, fun!

The other workshop leaders were inspiring, wise and passionate women and I am so happy to have met them all! So much in common even though our paths may seem different. It’s like a hand. All fingers have the same palm as its base and foundation. Since it can be expressed in many different ways. Anne led us all gently through the the quite intense program.

In the morning we had Goddess yoga. A form of yoga that I just loved! Enjoyably sensitivity, gentle touch, loving care. Thanks, Ninna, for that! Wonderful way to wake up.

On Saturday evening Helena and I were the first in the  wood-fired sauna. So beautiful. We had four swim in the small lake outside. Nice being with many women. Refreshing and invigorating. It really felt throughout the body afterwards. It was so fun to spend time with Helena! She gave such a touching lecture where we were many with tears in our eyes. Helena is so good at that – touching people. We have decided to have a weekend together at Mundekulla, Helena and me. We complement each other well. Think it would be a powerful and nice weekend. Hopefully it will be this fall. Will be back with more info about it.It will also be a weekend just for women!

There was also a lot of music, song and dance that I love. Eva Cederblad sang and played guitar. Her voice touches deep and is so heartfelt. Really loved to hear her sing. We also sang some mantras that I love so much. Anne also contributed with her sweet music.

Get it? A weekend entirely to my taste. So grateful and happy. Thanks to Anne and Mundekulla for arranging it so perfectly. Thanks to Helena and the other workhop leaders. Thanks to all the beautiful women who attended and made the weekend so full and rewarding. Thanks for letting me join! Oh, this rich life – moment to moment!

Share

8 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco