Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Tid för reflektion?

| 1 Comment

Så här års kan det kännas bra att reflektera över året som har gått för att sedan se framåt. Det faktum att livet är nu och att ingen annan tid finns hindrar inte att vi väljer att medvetandegöra några av de erfarenheter och insikter som har växt fram under året. Eller att vi ser framåt och klargör vad vi vill och inte vill. Snarare kan det skapa avslappning och ökad tillit till att det jag behöver alltid finns nu! Det är ju egentligen bara en idé att det är något nytt med 1 januari. Något vi har bestämt och håller oss till. Men det gör att det passar bra att just nu göra en reflektion för mig själv. Hjärtat på min ytterdörr

Frågor om året som har gått som jag ställer mig är t ex:

 • Vad har fungerat bra för mig under året professionellt och privat?
 • Vilka sammanhang har inneburit växt och utveckling? Har gett mig glädje och näring?
 • Vilka situationer/personer/omständigheter skulle jag vilja ha mer av i mitt liv?
 • Vad har jag gjort som har stöttat min hälsa?
 • Vilka sidor hos mig själv har jag utvecklat under året? Vad har jag blivit bättre på?
 • När hade jag kunnat vara mer modig? Mer hjälpsam? Mer snäll mot mig själv?
 • Vad har jag lärt mig under det gångna året? Om livet, andra, mig själv?

När jag har svar på de här frågorna är det lättare att fortsätta med att fundera lite över eller spontant skriva ner några tankar kring det kommande året.

 • Vad behöver jag fokusera på, prioritera nästa år för att det året ska bli ännu bättre?
 • Vad vill jag utveckla ännu mer nästa år?
 • Vad vill jag lära mig mer om nästa år?
 • Vad, vem skulle jag vilja ge mer utrymme, prioritera eller välja bort?
 • Vad vill jag göra för att ännu bättre ta hand om mig själv och min hälsa? Hur skapar jag balans i tillvaron 2016?
 • Vad är viktigast för mig under 2016?
 • Vilka steg ska jag ta direkt för att göra 2016 till ett kanonår.

Ja, det var några förslag på frågor som kan vara hjälpsamma. Jag menar inte med detta att vi ska sätta upp nyårslöften för oss själva – om vi inte absolut vill det. De brukar ha en tendens att bli “måsten” som leder till motstånd, dåligt samvete och inte varar så länge. (Här har jag tidigare bloggat om hur jag har förhållit mig till nyårslöften.) Att bli medveten är att kunna välja vad jag vill fokusera på snarare än att låta gamla invanda tankemönster och vanor göra dessa val. Vill jag ha förändring behöver jag göra annorlunda. Annars ändras ingenting!

Det jag fokuserar på växer. Därför är medvetna val så viktiga. Och vi gör så gott vi kan. Det finns alltid hjälp att söka om du känner att du behöver det. Det kan vara just det steg som behövs. Att erkänna för mig själv att jag behöver hjälp. Clarity of mind is kind mind ...

Själv ser jag fram emot ett mycket spännande och för mig annorlunda och nytt år. Jag skriver mer om det om några dagar. Nu nöjer jag mig med att önska dig en fin nyårsafton och ett riktigt fantastiskt närvarande och kraftfullt nytt år 2016. Låt oss göra vad vi kan för att göra det till det bästa året hittills. Ett år med inspiration, kreativitet, medkänsla, värme, omtanke, skaparkraft, framgång, utveckling, närvaro, frid i oss och fred runt oss. Ett stort tack till dig som har följt mig här på bloggen och/eller IRL. <3

 

Time for reflection?

At this time of year, it may feel good to reflect on the year that has passed and then look forward. The fact that life is now, and that no other time exists does not prevent us from choosing to become aware of the experiences and insights that have emerged during the year. Or that we look ahead and clarify what we want and do not want. Rather, it can create relaxation and increased confidence that what I need is always here now! It’s really just an idea that there is something new January 1. Something we have decided and stick to. But that makes it well suited for reflection.

Questions about the year that has passed that I ask myself is, for example:

 • What has worked well for me during the year, professionally and privately?
 • What contexts has meant the growth and development? Has given me joy and nutrition?
 • What situations / people / circumstances I would like to have more of in my life?
 • What have I done that has supported my health?
 • Which facets of myself, I have developed during the year? What have I become better at?
 • When I had been more adventurous? More helpful? More kind to myself?
 • What I have learned in the past year? About life, others, myself?

When I have the answers to these questions, it is easier to continue to ponder or spontaneously write down some thoughts on the upcoming year.

 • What do I need to focus on, give priority next year for the year will be even better?
 • What I want to develop even more next year?
 • What I want to learn more about next year?
 • What, who, I would like to give more space, prioritize or opt out?
 • What do I do to take even better care of myself and my health? How do I create balance in your life in 2016?
 • What is most important to me in 2016?
 • What steps should I take directly to make 2016 a banner year.

These are some suggestions of questions that may be helpful. I do not mean by this that we should set New Year’s resolutions for ourselves – unless we absolutely want to. They usually have a tendency to become “musts” that lead to resistance, guilty conscience and do not last long. (Here is an old post where I write about making promises for New Year and how that has worked for me.) Becoming aware is being able to choose what I want to focus on rather than letting the old habitual thought patterns and habits to make these choices. If I want change, I need to do differently. Otherwise, nothing changes!

What I focus on expands. Therefore, conscious choice so important. And we do the best we can. It can be supportive to seek help if you feel you need it.  That may be just the necessary step. To admit to myself that I need help.

For myself, I look forward to a very exciting and for me different new year. I’ll write more about that in a few days. Now I would simply like to wish you a sweet New Year’s Eve and a really amazing present and powerful new year 2016. Let us do what we can to make it the best year so far. A year of inspiration, creativity, compassion, warmth, thoughtfulness,  success, growth, peace and presence. <3 A big thank you to all that have followed me here on the blog and/or IRL.

Share

One Comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco