Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Andlighet i vardagen

| 0 comments

Kvinna med sjal, 2 Kvinna med sjal, 1 När man kommer från ett så sekulariserat samhälle som Sverige blir det väldigt uppenbart hur stor plats andlighet har här i Indien. Det är något naturligt och självklart. Majoriteten är hinduer och det ser man var man går. Det är olika gudabilder överallt! Det finns många små tempel tillägnade just en speciell gud lite varstans. Under morgonen/förmiddagen är det alltid någon där. För väldigt många är det självklart att börja dagen med att gå inåt, att be till någon gud och att tacka. Många har en plats i sitt hem för detta. Ett litet altare med en staty eller bild av en gud, rökelse och blommor. Ganesha-tempelHinduismen är ju praktisk med det att varje gud representerar olika aspekter av det gudomliga. Varje gud har på så sätt sin egen funktion att fylla. Man ber till olika gudar beroende på vad man behöver hjälp med eller vad man vill tacka för. Dessutom har många sin egen guru som man söker kontakt med i hemmet. TempelPå många ställen kan man köpa blomstergirlanger som man tar med till templet för att visa sin tacksamhet och tillbedjan. Ska man köra en längre resa med bil kanske man stannar vid ett tempel, köper en girlang och lämnar samtidigt som man ber om beskydd under resan. Här en liten familj som jag mötte i morse. Pappan har tagit med sig sina två barn på motorcykeln för att besöka det lilla lokala Ganesha-templet. Ganesha är guden med elefanthuvud, son till Shiva och Parvati. Ganesha tar bort hinder i vardagen och arbetar för framgång i livet. Pappa med barn Pojke utanför tempelBegreppet andlighet är så stort och varje människa har sin egen tolkning av och förhållande till andlighet.  Här är det så integrerat i samhället oavsett vilken religion man tillhör. Det är självklart att tacka när saker går en väl och att ha ett personligt förhållande till det gudomliga. Överallt ser man människor som gör yoga och mediterar. Människor i olika åldrar och från olika livsomständigheter. För några dagar sedan träffade jag på en man, Atol, som arbetar som speciallärare för synskadade. Varje vecka leder han en morgonmeditation för skolbarn i Nala Park kl 06.30. Barnen är i alla åldrar. Han berättar om hur viktigt han tycker att det är att barn tidigt lär sig att vända sig inåt till sin egen källa för visdom och kraft. Han menar också att det är så enkelt för dem eftersom de är så oskyldiga och ännu inte har skaffat sig så många idéer om saker och ting. Den här bilden är på några av de flickor som hade varit med i meditationsgruppen den dagen.  SkolflickorVad är andlighet  för dig? För mig är det att leva fullt ut i världen som Eva med vetskap om att det jag är, är det du är, det alla är – obegränsat, vaket och existentiellt. Livet är detta ögonblicket precis som det är . Så rikt, öppet och självklart . Naturlig anknytning till och intimitet med allt och alla. Då blir livet till en sång och dans där varje ton och steg är precis som det ska utan behov av eller möjlighet att förstå eller förklara. Det är. Det räcker! Så tacksam.

Spirituality in everyday life

When coming from a secular society like Sweden, it becomes very obvious how natural spirituality is here in India. It is something so evident and obvious. The majority are Hindus and this you can see wherever you go. There are different gods everywhere! There are many small temples dedicated to one special god. During the morning there is always someone in the temple. For many it is obvious to start the day by going inward, to pray to a god, to the divine and to be grateful . Many people have a place in their home for this. A small altar with a statue or image of a god , incense and flowers.

Hinduism ‘s practical in that each god represents different aspects of the divine. Each god has its own role to play. You pray to different gods depending on what you need help with or what you ask for. In addition, many have their own guru that they are in contact with in their own home.

In many places you can buy flower garlands that you bring to the temple to show your gratitude and devotion. Should you be going a longer trip by car you might stop at a temple, buy a garland and leave it here while asking for protection for your travel. Here is a small family that I met this morning. The father has taken his two children by motorcycle to visit the small local Ganesha Temple. Ganesha is the god with the elephant head, son of Shiva and Parvati. Ganesha removes the obstacles of everyday life and works for success in life.

The concept of spirituality is so large and each person has their own interpretation of and relationship to it. Here it is so integrated into society no matter what religion you belong to. It is obvious to thank when things go smoothly and to have a personal relationship with the divine. Everywhere you see people doing yoga and meditating. People of different ages and from various life circumstances. A few days ago I met a man , Atol , who works as a special education teacher for the visually impaired . Each week , he leads a morning meditation for schoolchildren in Nala Park at 06.30 . The children are of all ages. He talks about how important he thinks it is that the child early learns to turn inward to their own source of wisdom and power. He also thinks that it is so easy for them because they are so innocent and has not yet gained so many ideas about things . This image is of some of the girls who had been in the meditation group that day.

What is spirituality in everyday life for you? For me it is to live fully in the world as Eva , knowing that what I am , is what you are , what all are – unlimited , awake and existential. Life is this moment just as it is . So rich , open and obvious . A natural connection to and intimacy with everything and everyone. Then life becomes a song and dance where every note and step is exactly as it should without the need to or possibility to understand or explain. It is. Enough! So grateful.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco