Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Det blev inget sockerfritt år!

| 0 comments

27 april bestämde jag mig för att ta ett år utan socker. Jag hade under flera år tidigare varit sockerfri i tre-fyra månaders intervall med en vecka med socker insprängd här och där. Jag ville se hur det blev om jag avstod i ett helt år. (Här är blogginlägget där jag beskrev bakgrunden till mitt beslut.)

Nu blev det inte så. Det blev drygt fyra månader också den här gången. Plötsligt en dag när jag var ute och körde och var hungrig valde jag en bit mörk choklad på en bensinstation. Som sedan följdes av mörk choklad varje dag i flera veckor. Det som var annorlunda var att det inte trappades upp som det brukar göra. Mörk choklad brukar vara en ingångsport till allt möjligt annat sött och gott. Som om jag med den första biten gav mig själv tillåtelse att “go wild” i sockerträsket. Den här gången fortsatte jag med mörk choklad. Länge.

Till slut bestämde jag mig för en helg då allt var tillåtet för då brukar jag må så dåligt på söndagskvällen att det är lätt att sluta igen på måndagen. När jag kom in i affären på lördagen upplevde jag något för mig ovanligt. Jag ville inte ha godis. Hittade inget som lockade. Det blev glass och päron. På måndagen mådde jag jättedåligt. Jag skulle arbeta på kvällen och hittade några rutor “kvarglömd” choklad i kylen och så var jag igång igen. I en vecka till. Den helgen visste jag att jag absolut ville sluta. Jag mår ju inte alls bra av sockret, även om det “bara” är mörk choklad. Jag kände dock att det hade varit fint med stöd i att komma igång i bra ätande igen. Jag hade dessutom gått upp 4 kilo på månaden med socker.

Jag “råkade” se en inbjudan till att vara med i en Facebook-grupp och få menyplaner, inköpslistor och recept på lågkolhydratmat med inslag av 5:2 och 16:8 i två veckor. Det passade mig perfekt. Det är ju så jag normalt äter. Men över tid har min variationsrikedom totalt stagnerat och jag äter i princip samma sak varje dag. Jag gick med i den gruppen och det var ett så bra beslut. Ulrika Davidsson som har de här grupperna (min kallas Turbo) löpande är en erfaren kock i lågkolhydratkostsammanhang. Hon har skrivit kokböcker m m. Här är Ulrikas hemsida.Svampar 1 L

Recepten är verkligen supergoda. Enkla att följa och helt i linje med hur jag vill äta. Gluten- och sockerfritt (även fritt från sockerersättningar och frukt). Det har varit två veckor med varierande och smakrika måltider som jag verkligen har njutit av. Jag har haft gäster vid ett par tillfällen som också har uppskattat maten.

Nu är jag på banan igen. Inget sug. Inga mellanmål. Ingen mat före lunch. (Fast jag tar just nu min gröna drink på morgonen för att kunna ta min antibiotika.) Ingen mat efter sju. Två dagar i veckan med mat som inte innehåller mer än 500 kalorier. När jag har haft mina delfastedagar tidigare har jag ätit keso och bär och kanske en proteindryck. Inte så inspirerande. Nu har jag t ex ätit hemgjord ljuvligt god tomatsoppa med stekta halloumitärningar till lunch och sallad med räkor och kokt ägg till kvällen. Det har inte känts det minsta som att jag har avstått från något. Gott och mättande. Och ändå under 500 kalorier. Det handlar här i programmet mest om att få igång ämnesomsättningen. Alla andra fördelar med 5:2 har jag skrivit om vid flera tillfällen här på bloggen. Vill du läsa mer om det väljer du 5:2-dieten under Kategorier till höger.

Jag känner mig så glad att jag har fått ny inspiration till att laga god mat till mig själv igen! Och många bra recept som jag kommer att fortsätta att använda.  Dessutom gick jag ner 5,5 kg på de två veckorna. Det var skönt att bli av med de extra kilon som sockerfrossan tidigare hade lagt till. Jag ser i Fb-gruppen att de allra flesta har gått ner mellan 4-6 kilo. Ett bra sätt att starta med rejäl viktminskning för att boosta motivationen (om det nu är att gå ner i vikt som man vill göra) och att samtidigt komma igång med ett sätt att äta som främjar metabolisk hälsa, minskar risk för diabetes m m. Fröställning 1 L

För framtiden blir det inga nya mål om sockerfria år. Inte just nu i alla fall. Kanske det bara gör det ännu svårare. Bidrar till kamp- och förbudskänsla. Det är ju inte katastrof att ta en veckas sockerkonsumtion då och då. Jag ser det faktiskt inte som ett misslyckande att inte ha klarat av det här året. Snarare som en insikt. Det har gått allt bättre över tid med att leva i balans med sockerberoendet. Bara det att det stannade vid mörk choklad och att jag inte kände sug efter godis pekar på att en förändring pågår. Hoppas och tror jag i alla fall. Om det inte är ett problem är det kanske bättre att vara snällare mot sig själv och ta det varsamt. Eftersom jag kan sluta igen relativt enkelt. Nu har jag dessutom ett bra “slutamedsockerpaket” att ta till. Allt händer för mig. Det är jag tacksam för.

Nu är jag bl a tacksam för:

 • mer energi och kraft
 • inget sug – känner mig nöjd och tillfredsställd
 • somnar direkt på kvällen och sover gott hela natten
 • god och näringsrik mat
 • känner mig lättare. Kläderna sitter skönare.
 • lugnare sinne

De här sista tre veckorna har jag visserligen också ätit antibiotika för min borrelia. En del av de positiva effekterna kan också ha detta som bas. Jag är glad oavsett orsak. Det finns ju ändå aldrig en orsak till någonting. :)

 

The sugarfree year did not happen!

On April 27, I decided to take a year without sugar. I had been sugar-free the last years in three to four month intervals with a week of sugar interspersed here and there. I wanted to see how it was to abstain for a full year. (Here’s the blog post where I described the background to my decision.)

Well, it didn´t happen that way. It was just over four months this time too. Suddenly one day when I was out driving and was hungry, I bought a piece of dark chocolate at a gas station. Which was then followed by dark chocolate every day for several weeks. What was different this time was that the sugar craving did not increase as it usually does. Dark chocolate tends to be a gateway to everything else yummy and sweet. As if I with the first bite gave myself permission to “go wild” in the sugar swamp. This time, I continued with dark chocolate. For a long time.

In the end I decided on a weekend when everything was allowed because that usually makes me feel so bad that it is easy to stop and get back on track on Monday. When I came into the store on Saturday, I felt something rare for me. I did not want any candy. I found nothing that appealed. So I got some ice cream and a couple of pears. On Monday, I felt really sick. I was gonna work in the evening and found part of a chocolate bar in the fridge and started again. For another week. That weekend I knew that I definitely wanted to stop. I really do not at all feel well when I eat sugar, even though it is “only” dark chocolate. However, I felt really motivated to quit the sugar again. I had also gained four kilos from the month with sugar.

I “happened” to see an invitation to join a Facebook group and get menu plans, shopping lists and recipes based on low carbs and also 5: 2 and 16: 8 for two weeks. It suited me perfectly. That’s how I normally eat. But over time, my diversity totally stagnated and I eat basically the same thing every day. I joined the group and it was such a good decision. Ulrika Davidsson who has these groups (mine was called Turbo) is an experienced chef in low carb circumastances. She has written cookbooks, etc.

The recipes are really super tasty. Simple to follow and completely in line with how I want to eat. Gluten- and sugar-free (also free from sugar substitutes and fruit). It has been two weeks with varied and tasty meals which I really enjoyed. I have had guests on a couple of occasions which also have appreciated the food.

Now I am back on track. No cravingsn. No snacks. No food before lunch. (Though I take right now my green drink in the morning together with my antibiotics.) No food after seven. Two days a week with food that does not contain more than 500 calories. When I had my fasting days before I used to eat cottage cheese and berries and maybe a protein drink. Not so inspiring. Now I, for example, have homemade delicious tomato soup with fried pieces of halloumi cheese for lunch and salad with shrimps and a boiled eggs for dinner. It has not at all felt like abstaining from anything. Delicious and filling. And yet under 500 calories. The protocol is all about supporting the metabolism.  All the other benefits with intermittent fasting, I have written about several times here on the blog. If you want to read more about it, simply choose “5: 2 dieten” among the categories to the right.

I feel so happy that I have got new inspiration to cook wholesom, yummy food for myself again! And many great recipes that I will continue to use. In addition, I lost 5.5 kg during the first two weeks. It was nice to get rid of those extra pounds as the sugar previously added. I see in the FB group that most have lost between 4-6 kilos. A good way to start with a hefty weight loss to boost motivation (if losing weight is what you want to do) and to simultaneously get started with a way of eating that promotes metabolic health, reduce the risk of diabetes etc.

For the future, there will be no new cases of sugar-free years. Not right now, anyway. Maybe it just makes it harder. Contributes to feelings of struggle and prohibitions. It is not a disaster to take a week’s consumption of sugar once in a while. I actually don´t consider it a failure not to have made it this year. Rather as an insight. It has been increasingly better over time to live in balance with sugar addiction. Just the fact that it stopped at dark chocolate and I did not feel cravings for candy indicate that a change is under way. I hope and believe so anyway. If there is a problem, it is perhaps better to be kinder to yourself and take it peacefully. Because I can stop again relatively easily. Now I have a good “stopwith sugarprotocol”. Everything happens for me. Which I am truly grateful for.

Now I am among other things grateful for:

 • more energy and power
 • no cravings – I’m happy and satisfied
 • go right to sleep at night and sleep well all night
 • tasty and nutritious food
 • feel lighter. Clothes are more comfortable.
 • calmer mind

These last three weeks I have admittedly also eaten antibiotics for my Lyme disease. Some of the positive effects can supposedly also be credited to this. I’m happy – regardless of reason. There’s still never a one reason for anything. :)

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco