Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Ett steg närmare…

| 2 Comments

Idag blev fjärde dagen med juicer och en del färsk frukt. Produkterna jag behöver för att sätta igång kom inte förrän för ett par timmar sedan.  Jag ser på schemat som kom med leran och saltet att två dagars fruktfasta ingår i tarmreningen. Jag har mer tänkt på de här dagarna som förberedelser.

De här fyra dagarna har gått så bra. Lite lätt huvudvärk en timme efter att jag vaknade igår har varit det enda utrensningssymtomet. Jag har inte varit hungrig eller saknat mat. Jag är ju van vid dagar med mindre mat från det senaste året med 5:2-dieten. Dessutom var det bara i måndags som jag bara drack juicer. De senaste tre dagarna har jag också ätit färsk frukt mitt på dagen. Underbart och hemtamt för en gammal fruktarian. Kolla bara in den här läckra juicen. Supergod. 4 obesprutade äpplen (Aroma), 3 ekologiska morötter och en bit ekologisk ingefära. Mums. Så fick jag användning för mina fina vinglas som bara står i skåpet. Det gjorde juicen ännu godare. Det ska vackert också. Kanske inte lika god när den ska blandas med formula och varmt vatten, men …

Juice av morötter, äpplen och ingefäraDe senaste två dagarna har jag börjat med olika aktiviteter som stödjer utrensning. Det känns bra att använda sig av så många vägar som möjligt. Det blir visserligen mer eller mindre ett heltidsjobb, men jag har avsatt den här tiden för att ge kroppen det allra bästa. På mitt lekmannasätt har jag försökt att tänka till om vad jag kan göra för att göra det mesta av de här dagarna. Kanske inte allt är optimalt, men så här tänker jag i alla fall.

Kroppen

Kroppen har fyra utrensningsvägar: andningsvägarna, huden, mage/tarm och njurarna. De samverkar förstås. Det jag skriver här är förenklat inte minst på grund av det. Kropp/sinne är dessutom inte två saker utan en organism så att dela upp det som jag gör här är inte alls korrekt, men gör det kanske enklare att läsa. Jag utgår ifrån att de örter som har tillsatts leran har som funktion att just stödja den kroppsliga utrensningen.

Andningsorganen

Genom att det man tillför kroppen är basiskt stärker man kroppens naturliga utrensningsförmåga. I princip allt som jag stoppar i mig under de här två veckorna är basiskt och stödjer alltså avgiftningen.

Dessutom gör jag andningsövningar och andas med Relaxatorn varje dag både för att syresätta blodet och underlätta reningen.

Jag sköljer näsan morgon och kväll.

Huden

Jag har tagit varma bad med tillskott av utrensande olja. Jag kommer också att åka till Simhallen och bada bastu för att hjälpa kroppen att svettas ut en del av gifterna.

Njurarna

Birger Ledin skrev en gång i sin bok: ”Fyra vägar föra ut – frisk genom rening” (som jag hittade i min bokhylla) att det bästa sättet att höja utsöndringen genom njurarna var att öka urinmängden. Stämmer det så har jag verkligen gjort det. Inte så konstigt eftersom jag har druckit minst två liter vatten utöver juicerna och frukten. Han syftade mer på örttéer med urindrivande funktion, men det har jag hoppat över. Det verkar inte behövas i den här sortens tarmrening.

Det är förstås också viktigt att man inte tillför gifter, att det som stoppas in i kroppen är så rent som möjligt. Jag har faktiskt lyckats hitta i princip allting ekologiskt och det känns naturligtvis jättebra.

Mage/tarm

Detta kommer att bli det mest tydliga utrensningssättet de kommande dagarna. Den här specifika reningen går ut just ut på att rensa tjocktarmen från beläggningar och gifter. Det ger dessutom mycket information om tarmhälsa m m.

Under de här dagarna kommer jag också att genomföra flera lever- och gallrensningar bl a med hjälp av olivolja. Inte roligt att tänka på, men kommer att bli toppen – efteråt.

Under den här rubriken tänker jag mig också motion. Jag går bl a med stavar varje dag och det hjälper ju tarmperistaltiken. Har dock bestämt mig för att hoppa över gymmet de här dagarna. Jag ska försöka få en tid för zonterapi också.

För första gången på många år har jag också plockat fram lite av det jag en gång lärde mig när jag utbildade mig till akupressör, tryck  på speciellt utvalda punkter som stöttar rensningen.

Efterlängtat paket!

Efterlängtat paket!

Sinnet

De senaste morgnarna har jag börjat med att andas med Relaxatorn en halvtimme i sängen, därefter ett längre pass med yoga/qi gong, stretching och avslutat med andningsövningar och mantrasång (Gayatri). Allt detta stärker kroppens utrensningsförmåga och öppnar också upp för ökad närvaro i vad som ev dyker upp under den här tiden. Kropp/sinnesfunktion är ju en helhet. Jag har varit extra noga med att verkligen tillåta kroppssensationer att vara som de är och inte fokusera på tankar när känslor har dykt upp. Tänker mig att det kan bli mer av den varan framöver, känslor alltså.

Det har varit så fint att beröra kroppen kärleksfullt och omhändertagande och verkligen känna kärlek och tacksamhet för allt den gör och är! Något som jag ibland glömmer bort. Jag älskar verkligen min kropp. Helt otroligt att kunna skriva det och mena det. Det har tagit många år att komma därhän. Vilket inte betyder att det ibland inte kommer tankar om att den borde se annorlunda ut här och där.

Ja, jag tar verkligen chansen att göra det bästa av den här möljligheten att ta hand om det här systemet.

Ja, det var mycket om detta. Ser fram emot att börja kl 9 imorgon bitti med den första drinken. Fyra gånger om dagen kommer jag att dricka 1 liter fastedryck med 1 msk formula (lera). Snabbt. För det sväller.

Fortsättning följer … Jag har skapat en ny kategori som heter Hawaiiansk tarmrening. Här kommer du att hitta alla blogginläggen om detta om du ev inte har läst de tidigare och skulle vilja göra det.

 

 

One step closer …

Today was the fourth day with juice and some fresh fruit. The products I need to start the colon cleansing did not come until a few hours ago. I see on the schedule that came with the mud and salt that two days of fruit fasting is part of the cleansing protocol. I have more seen these days as preparation.

These four days have gone so well. Some light headache an hour after I woke up yesterday has been the only detox symptom. I have not been hungry or felt that I lacked food. I am used to days with less food from the past year of 5: 2-diet. Moreover, it was only on Monday that I just drank juices. The past three days I have also eaten fresh fruit in the middle of the day. Wonderful and homely for an old fruitarian. Just check out this delicious juice. Supertasty. 4 unsprayed apples (Aroma), 3 organic carrots and a piece of organic ginger. Mmmm. And I got to use my nice wine glasses that usually are just standing in the cabinet. It made the juice even tastier. It should be beautiful too. Maybe not as nice as when it is mixed with formula and warm water, but …

The past two days I have begun with various activities that support cleansing. It feels good to make use of as many ways as possible. It is certainly more or less a full time job, but I have set aside this time to give your body the best. In my amateur wayI have tried to think about what I can do to make the most of these days. Maybe not everything is optimal, but this is how I think anyway.

The Body

The body has four cleansing ways: respiratory system, skin, stomach / intestines and kidneys. They work together, of course. What I write here is simplistic, not least because of this. Body / mind is additionally not two things but one functioning so to divide it up the way I do here is not at all accurate, but makes it perhaps easier to read. I assume that the herbs have been added to the clay serving to just support the bodily cleansing.

The Respiratory system

By supplying the body alkaline additions, it strengthens the body’s natural cleansing ability. Basically everything that I eat during these two weeks are alkaline and therefore supports detoxification.

Also, I do breathing exercises and breathe with the Relaxator every day both to oxygenate the blood and facilitate purification.

I rinse the nose morning and night.

Skin

I’ve been taking hot baths with the addition of cleansing oil. I will also go to the municipal pool area to take saunas to help the body to sweat out some of the toxins.

Kidneys

Birger Ledin once wrote in his book: “Four ways leading out – healthy by purification” (which I found in my bookcase) that the best way to increase the excretion from the kidney is to increase the amount of urine. If this is true, I’ve really done it. Not so strange, because I’ve been drinking at least two liters of water in addition to juices and fruit. He was referring more to herbal teas with diuretic function, but I have skipped that. It does not seem necessary in this kind of colon cleansing.

Of course it is also important not to add new toxinss, but to keep what is put into the bodyas clean as possible. I’ve actually been able to find virtually everything organic and it’s obviously great.

Stomach / intestines

This will be the most obvious way of cleansing the next days. This specific treatment is directed specifically to clear the colon of toxins and coatings. It also provides information about digestive health, etc..

During these days, I will also do several liver and gall bladder cleansing, among others with the help of olive oil. Not fun to think about, but will be great – afterwards.

Under this heading, I will also mention exercise. I walk with sticks every day and it helps the peristalsis. However, I decided to skip the gym these days. I’ll try to get an appointment for reflexology too.

For the first time in many years, I also picked up some of what I once learned when I trained to be an acupressurist, to press specially selected spots that support the cleansing.

The mind

The last mornings, I started by breathing with the Relaxator for half an hour in bed, then a longer workout with yoga / qi gong, stretching, and finished with breathing exercises and mantra singing (Gayatri). All this strengthens the body’s cleansing ability and also opens up for increased presence with whatever arises during these days. Body / mind functioning is indeed one whole. I have been extra careful to really allow the body sensations to be as they are and not focus on thoughts when emotions have surfaced. I imagine that there could be more of that in the future, emotions I mean.

It’s been so nice to touch the body lovingly and caringly and really feel love and gratitude for all that it does and is! Something that I sometimes forget. I really love my body. Absolutely incredible to be able to write it and mean it. It has taken many years to be able to do. Which does not mean that sometimes thoughts will arise that say that it should be different.

I am really taking full advantage of this opportunity to benefit the system.

Yes, that was a lot about this. Looking forward to start at 9 am tomorrow morning with the first drink. Four times a day, I will drink 1 liter of the drink with 1 tablespoon of formula (clay). Quickly. Because it swells.

To be continued … I have created a new category called “Hawaiian colon cleansing” where you will find all posts on this subject. If you perhaps have not read the older posts and would like to do so.

 

 

 

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco