Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Glädje

| 0 comments

 

Flicka i rosa LLivet är så rikt! Rikt på upplevelser, rikt på möjligheter. Rikt i och av sig självt. Jag är verkligen så glad över att leva. Över att få vara här nu. Det finns så mycket att glädja sig över. Stort som smått. Om vi sitter likhetstecken mellan glädje och välbefinnande är glädje grunden i tillvaron. Alltid här. Ibland som en dov underton till andra upplevelser. Ibland vibrerar den nuvarande upplevelsen av glädje. När vi är fullt engagerade i aktiva teoretiska tankar kan vi uppleva det som om ett moln lägger sig framför solens glädjestrålar. Då glömmer vi lätt bort att solen alltid är här. Är det som gör att vi kan uppleva molnen.

Idag verkar det som om livet har blivit ett ständigt sökande efter glädjefyllda upplevelser och omständigheter för många. Som det har varit för mig också. Det är ju oerhört frustrerande eftersom det inte är möjligt. Inga upplevelser stannar. Varken sorgen eller de upplevelser som jag kallar för glädje. Men just nu – utan fokus på en tanke – är inte en stilla glädje, ett välbefinnande, här? Mer och mer blir det tydligt och det gör livet så mycket enklare och roligare.

Gunga LSedan finns det förstås massor av saker som triggar glädjen. Inte som ger glädje/välbefinnande. Men som påminner mig om den. Som får mig att känna igen den om och om igen.

Igår fick jag t ex en video från min kusin, Micke. Han är 11 år yngre än jag och jag älskade att passa honom när jag var liten. Det var väldigt länge sedan. :) För ett par år sedan slutade han på sitt jobb som ekonomichef på ett stort internationellt företag, sålde det mesta han hade, utbildade sig mer inom något som han alltid älskat, segling, och rustade upp sin båt. På videon strålar han av glädje när han berättar att han seglat – ensam – från Kanarieöarna till Amerika, Bahamas. Det tog två veckor. Wow. Modigt och inspirerande. Perfekt för honom. Tydligen. Eftersom det är det han har gjort. Jag är så glad för hans skull.

Gul blomma vid poolkanten L

Blommor är fantastiska glädjepåminnare.

 

Igår kväll var vi några stycken på bio här i Poona. I en stor shopping mall finns också en bio med många salonger. Där satt vi bekvämt i fåtöljer som gick att göra om till liggfåtöljer genom att byta tyngdpunkt. Det var spännande. Efter lite reklam reste plötsligt alla på sig. En gigantisk indisk flagga vajade på filmduken och den indiska nationalsången sjöngs. Filmen vi såg var “The Theory of Everything” som handlar om Stephen Hawkings liv. En vacker och stark film. Om en man som inte lät sig knäckas av tron på att omständigheter ska se ut på ett visst sätt för ett bra liv. I 52 år har han levt ett – som det verkar på filmduken i alla fall – rikt och givande liv trots att han inte kan röra sig eller prata. Samtidigt har han berikat allas våra liv genom sin visdom och kunskap kring universum och tillvaron. Mycket inspirerande.

Önskar dig igenkännande av den glädje och det välbefinnande som alltid är här nu!

I morse blev jag så glad  påmindes jag om min alltid närvarande glädje – när jag såg den här 11-årige killen rocka loss på piano.

 

Joy

Life is so rich! Rich in experiences, rich in possibilities. Rich in and of itself. I am really so happy to be alive. To be here now. There is so much to be joyous about. Big and small. If we equate joy/happiness with well-being, joy is the foundation of existence. Always here. Sometimes as a dull undertone to other experiences. Sometimes the current experience vibrates with joy. When we are fully engaged in active theoretical thoughts, it can feel as if a cloud settles in front of the sun’s joyful rays. Then we so easily forget that the sun is always here. Is what allows us to experience the clouds.

Today it seems that life has become a constant search for joyful experiences and circumstances for many. As it has been for me too. It’s extremely frustrating because it’s not possible. No experience stays. Neither the sadness nor the experiences that we call joy. But right now – without focus on a thought – is not a quiet joy, well-being, here? More and more it becomes clear and it makes life so much easier and more enjoyable.

Then of course, there are lots of things that trigger joy. They do not bring joy / well-being. But reminds me of it. Allows me to recognize it again and again.

Yesterday I got eg a video from my cousin, Micke. He is 11 years younger than me and I loved to play with him when I was little. It was a long time ago. :) A couple of years ago, he quit his job as CFO of a large international company, sold most of what he had, studied more in something that he always loved, sailing, and equipped his boat. In the video he beams with joy when he talks about how he has sailed from the Canary Islands to America, Bahamas all by himself. It took two weeks. Wow. Courageous and inspiring. Perfect for him. Apparently. Because it is what he has done. I am so happy for him.

Flowers are amazing reminders/triggers of joy.

Last night, some of us went to one of  the cinemas here in Poona. In a large shopping mall there is also a cinema with many salons. We sat comfortably in chairs that you could make into sleeping armchairs by changing your center of gravity. It was exciting. After some advertising suddenly everyone got up. A gigantic Indian flag was waving on the screen and the Indian national anthem was sung. The movie we saw was “The Theory of Everything” about Stephen Hawking’s life. A beautiful and strong film. About a man that does not let himself be broken by the belief that circumstances should look a certain way for a good life. In 52 years he has lived – as it appears on the screen anyway – a rich and rewarding life even though he can not move or talk. At the same time, he has enriched all our lives through his wisdom and knowledge of the universe and existence. Very inspiring.

Wishing you recognition of the joy and well-being that is always here now!

This morning, I was so happy when reminded of my ever-present joy – when I saw this 11-year-old kid rock out on the piano.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco