Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Periodisk fasta & indiska fåglar

| 0 comments

Tygförsäljarassistent (2) LNu var det länge sedan jag skrev om min periodiska fasta som jag har hållit på med i ett år och åtta månader. I början körde jag 5:2, men nu jag gått över till 6:1. För mig betyder det att jag har en fastedag i veckan, oftast måndagar. Den här veckan blev det i tisdags. Jag tycker att det känns skönt, vilsamt och renande att ta en dag då jag tar det lätt med maten. Jag kom däremot till en punkt där jag tyckte att det blev trist med två dagar i veckan. Att göra det en dag i veckan upplever jag som perfekt för mig – just nu i alla fall.  Numera dricker jag bara under min delfastedag.  Börjar vid 11 med en grön drink (se Powder of Life). En timme senare blir det en proteindrink med lite chiapsyll (bl a chia- och psylliumfrön). Samma proteindrink vid 18.30. Massor av vatten däremellan och mina vanliga kostillskott. På det här sättet får magen vila, jag håller mig mätt och håller också vikten.

Papegoja LDet funkar bra att ta de här fastedagarna även här i Indien.  Hemma äter jag enligt LCHF. Här blir det lite mer kolhydrater och lite mindre fett och protein även om jag i grunden kör samma kost här.

Utöver 6:1 kör jag också fortfarande 16:8. D v s jag äter inte före min gröna drink kl 11, frukost kl 12 och inget alls efter kl 19.00. Så har jag nu ätit väldigt länge och mig passar det superbra. Jag tycker att det är skönt att inte äta på kvällarna. Sover gott av det. Det var också lättare att äta sådant som jag helst inte vill äta på kvällarna. Nu tänker jag inte på det. Jag inbillar mig att det är bra för kroppen att få de här 16 timmarnas vila från matsmältning. Att kroppen lättare kan ägna sig åt utrensning, uppbyggnad och återhämtning. Det har ju faktiskt också undersökningar visat. Speciellt eftersom min kropp tydligen kämpar med någon form av infektion.

Ännu en fågel LMitt kolesterol fortsätter att ligga på en acceptabel nivå, vilket det inte gjorde innan jag började med den periodiska fastan. Då ville läkaren att jag skulle börja äta statiner. Vilket är ungefär det sista jag skulle göra. Det är så mycket prat och skriverier om olika dieter idag att man ibland blir alldeles matt. Var och en får hitta den kost som passar bäst just nu. Jag har verkligen testat mycket och idag känns det som om jag äter på ett bra sätt för mig. Det handlar inte bara om den periodiska fastan utan kanske framför allt om vad jag äter under de dagar jag inte fastar. Livet har blivit mycket lättare sedan jag slutade med socker och andra snabba kolhydrater, gluten, handlar så mycket ekologiskt som möjligt och undviker processad mat, tillsatser och färgämnen. Jag mår helt enkelt bättre. Många mår mycket bättre av att även sluta med mjölkprodukter. Jag upplever att jag kan äta lite fet ost och vispgrädde utan att det stör. Just nu i alla fall. Det här är alltså absolut inga pekpinnar, bara en redogörelse för hur jag tänker kring detta idag. :)

Rovfågel LIdag blev det några bilder på fåglar i bloggen. Det finns så många vackra överallt. De delar generöst med sig av sin förtjusande sång som blandas med biltutor och alla andra ljud till en väldigt speciell Indien-cocktail som jag verkligen gillar. Rovfågeln ovan kallade de glatt för “eagle”, men jag tycker att den ser väldigt lik ut vår glada. Speciellt när den flyger eftersom den har den specilla stjärtfena som är så typisk för gladan. Det här var ungefär allt jag kan om fåglar. Men det fina i kråksången är att man inte behöver kunna så mycket för att njuta av dem. Det är väldigt bra.

 

Intermittent fasting and Indian birds

It has been a long time since I last wrote about the intermittent fasting that I have been doing for a year and eight months. In the beginning, I went for 5: 2, but now I have switched to 6: 1. For me it means that I have one day of fasting a week, usually on Mondays. This week, it was Tuesday. It feels good, restful and purifying to take one day a week when I take it easy with food. I came to a point where I thought it was boring to do it two days a week. To do it only one day a week, feels perfect for me – right now, anyway. Nowadays I only drink during my fasting day. I start at 11 with a green drink (see Powder of Life). An hour later I drink a protein drink with a little chiapsyll (made from chia- and psyllium). The same protein drink at 18:30. Lots of water in between and my usual supplements. In this way, the stomach gets rest, I don´t feel any hunger and keep my weight.

It works fine to take these days also here in India. At home I eat according to LCHF. Here it seems to be a bit more carbs and a little less fat and protein even though I basically stick to the same diet here.

In addition to 6: 1, I also still keep to 16: 8. Ie I do not eat before my green drink at 11 am, breakfast at 12 and nothing at all after 19.00. I have now eaten like this for a long time and it fits me great. I think it’s nice not to eat in the evenings. It improves sleeping. It was also in the evening that I had the tendency to eat things I would rather stay off. I don´t think of it now. I just don´t eat after 7 – unless it is a special occasion. I imagine that it is good for the body to get these 16 hours of rest from digestion. That the body can more easily engage in cleansing, reconstruction and recovery. There have actually been studies that prove the value of this. Especially because my body obviously is still struggling with some kind of infection.

My cholesterol remains at an acceptable level, which it did not before I started with the intermittent fasting. At that time the doctor wanted me to start taking statins. Which is about the last thing I would do.

There is so much talk and writing about different diets today that it sometimes becomes just too much. Everyone needs to find the diet that fits best right now. I really tried a lot and today it feels as if I eat in a good way for me. It’s not just about the intermittent fasting, but perhaps above all about what I eat during the days I do not fast. Life has become much easier since I stopped with sugar and other simple carbohydrates, gluten, eat as much organic as possible and avoid processed foods, additives and colorings. I simply feel better. Many feel much better to also stop eating dairy products. I feel that I can eat some fat cheese and whipping cream without having a problem. Right now, anyway. This is therefore absolutely no pointers, just an explanation of how I think about this today.

Today the pictures in the blog are of Indian birds. There are so many beautiful birds everywhere. They so generously share their delightful vocals blended with car horns and all other sounds for a very special India-cocktail that I really like. The predator above, they cheerfully call “eagle”, but I think it looks a lot like our kite (Milvus) in Sweden. Especially when it flies because it has special tail that is so typical for the kite. This was about all I know about birds. But the beauty of it is that you do not need to know so much to enjoy them. This is great.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco