Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Independence Day in India

| 0 comments

Flicka med flaggor 2 LIdag, 26 januari, är det Independence Day här i Indien. Redan 1930 bestämdes att 26 januari skulle firas som en påminnelse om Indiens frihet från engelskt styre. 1950 blev det officiellt en helgdag som firas över hela Indien. Den lilla flickan på bilden ovan mötte mig på min morgonpromenad med indiska flaggor i händerna. Affärerna är stängda. Många firade redan igår kväll och fortsätter idag. Här är en till bild på den betagande flickan.

Flicka med flaggor LMånga köade framför den här lilla lastbilen för att få en gratis lott för att fira dagen.

Lotteribilen LEn stor händelse på nyheterna här är förstås att President Obama är på besök. Han landade igår med sin hustru i New Delhi. Det spekuleras friskt om betydelsen av att Premiärminister Modi bröt mot protokollet och gick ut till planet och mötte Obama med en varm kram när han kom ner från trappan. Man hoppas att detta ska vara ett tecken på framtida positiva relationer till USA med allt vad det kan innebära. 40 000 soldater lär garantera paret Obamas säkerhet. Han har dock kortat ner besöket lite för att också hinna åka till Saudiarabien.

Själv var jag supertrött igår av okänd anledning. Sov flera gånger på dagen och ändå 10 timmar i natt. Idag har jag känt mig pigg och utvilad. Vi hade ett jättefint möte med Dolano. Hon är makalöst skicklig på att både känna igen var deltagarna är och säga precis det som behövs för att personen själv ska känna igen det hon pratar om. Det är fantastiskt att se. Lite avslappnat för mig och de andra assistenterna förstås som redan har gått igenom det här och vet.

Vi träffas alltså varannan dag i ett par timmar. Detta spelas in och dagen utan möte lyssnar deltagarna många gånger på de undersökningar som gjorts dagen innan. Smart upplägg. Det ger tid för integrering och avslappning. Jag är där lite före mötet och fixar blommorna (se nedan för dagens bukett, 15 kr) och efter avslutat möte följer vi med hem till Dolano när hon kopierar över filerna till allas Mp3-spelare. Det är en mysig stund med många skratt.

Dagens bukett LNu har jag precis varit uppe på takterrassen och stekt ägg som jag har ätit med grönsaker i kokosmjölk med currypasta. Smaskens!

Jag har tidigare år skrivit om Indien som kontrasternas land (här är ett av dessa blogginlägg). Jag kan bara hålla med. Det är helt otroligt vilka kontraster vardagen här ger prov på. Det pratas en hel del om ekologi och hållbarhet bland yngre och mer förmögna människor medan miljön här ger prov på det direkt motsatta. Bara kolla in den här bilden. Bakom skylten som ligger nära där jag bor i Koregaon Park ska det byggas nytt.

Kontraster LOm man går Lane 5, som jag bor på, mot centrum avslutas gatan i ett järnvägsspår. Då har man passerat många flotta, stora hus. Längst ner ser det ut så här. På tal om kontraster.

Lane 5 mot järnvägen LIdag blev det visst mest bilder. Jag får skriva mer en annan dag. Jag är så otroligt glad över att få vara här. Jag njuter av varje minut. Trots alla kontraster. Människorna jag ser och möter är glada och verkar inte gå och älta sitt livsöde. För dem verkar livet mer vara som det är. Tack och lov! Även om jag är medveten om att detta är en förenkling och generalisering.

Vill bara tillägga innan jag glömmer det att det fungerade fantastiskt bra att snabba upp mognadsprocessen på hårda omogna avocados genom att lägga dem i en plastpåse med ett äpple. Det tog bara två dagar. :)

 

Independence Day in India

Today, January 26, is Independence Day here in India. As early as 1930 it was decided that January 26th was to be celebrated as a reminder of India’s freedom from English rule. In 1950 it became officially a holiday that is celebrated all over India. The little girl in the picture above met me on my morning walk with Indian flags in her hands. The shops are closed. Many already celebrated last night and continue today. Here is another picture of the captivating girl.

Many queued in front of this little truck to get a free lottery ticket to celebrate the day.

A major event on the news here is of course that President Obama is visiting India. He landed yesterday with his wife in Delhi. There is much speculation about the importance of Prime Minister Modi breaking protocol and going out to the plane and to meet Obama with a warm hug when he came down from the stairs. It is hoped that this will be a sign of future positive relations with the US, with all that that may entail. 40,000 soldiers guarantee the couple Obama’s safety. However, he has shortened the visit a bit to also have time to go to Saudi Arabia.

I was super tired yesterday. Slept several times during the day and still 10 hours in the night. Today I have been feeling relaxed and refreshed. We had a very nice meeting with Dolano. She is incredibly skillful at both recognizing where the participants are and say exactly what is needed for the person himself to recognize what she’s talking about. It is amazing to see. Relaxed for me and the other assistants that have already gone through this and know.

We meet every other day for a few hours. This is recorded, and the day without meeting the participants (and helpers) listen many times to the investigations done the day before. Smart set up. It gives time for integration and relaxation. I’m there a little before the meeting and fix the flowers (see below for today’s bouquet, 15 SEK) and after the meeting end, we follow Dolano home when she copies the files to everyone´s Mp3 player. It’s a nice moment with lots of laughter. We then give the players to the participants.

Now I’ve just been up on the roof terrace and fried eggs that I’ve eaten with vegetables in coconut milk with curry paste. Yummy!

I have previous years written about India as a land of contrasts (this is one of those blog posts). I can only agree. It’s amazing what contrasts everyday life here showcases. It is talked a lot about ecology and sustainability among younger and more affluent people, while the environment here demonstrates the direct opposite. Just check out this picture. Behind the billboard that is located near where I live in Koregaon Park, new housing will be built.

If you walk down Lane 5, where I live, towards downtown, the street ends in a railroad track. You have then passed numerous fancyet, big houses. This is what it looke like at the end of the road. Speaking of contrasts.

Today´s blog turned out to be most about pictures. I’ll write more another day. I am so incredibly glad to be here. I’m enjoying every minute. Despite all contrasts. The people I see and meet are happy and do not seem to go and indulge their life stories. For them, life seems more be as it is. Thank goodness! Although I am aware that this is a simplification and generalization.

Just want to add before I forget that it worked fantastically well to speed up the ripening process of hard unripe avocados by placing them in a plastic bag with an apple. It took only two days. :)

 

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco