Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Minne och välbefinnande

| 0 comments

Igår läste jag en intressant artikel i DN med rubriken: ”Tugga tuggummi kan vara bra för minnet hos äldre”. Inte för att jag räknar in mig själv i den kategorin än. :) Den handlar om ett projekt som har pågått sedan 1988. 4200 slumpvis utvalda svenskar har deltagit i projekt Betula. Här kopplar man samman minnespsykologi med genetik och hjärnavbildningar. Man har bl a sökt efter tidiga symtom på demens och vilka faktorer som underlättar det ”goda åldrandet”.

Man har kommit fram till att den enskilda faktor med störst betydelse för gäller minne och kognition är utbildning. Därefter kommer hälsan. Det som jag upplever som allra mest inspirerande i studien är att den ”subjektiva” hälsan betyder mer för vårt minne än den s k ”objektiva” hälsan. D v s de som är sjuka, t ex har cancer, men känner sig friska presterar bättre på kognitiva tester än de som känner sig sämre, men kanske är friskare objektivt sätt. Slutsatsen man drar är: ”Välbefinnande är en betydelsefull känsla”.

HöströllikaSlutsatsen känns ganska självklar och det är ändå spännande att det är säkerställt i den här forskningen. Välbefinnande hör inte i första hand ihop med våra omständigheter utan om vårt förhållningssätt till våra omständigheter. Det är ju en himla tur eftersom vi inte kan påverka våra omständigheter, men det verkar som om vi har möjlighet att i varje ögonblick välja vad vi fokuserar på. Vi kan lägga vår uppmärksamhet på tankar som definierar och analyserar problem, det förflutna och framtiden. Eller vi kan slappna av just nu och låta allt vara som det är. Alla känslor och tankar får komma och gå utan varken analys eller hantering. Ska vi vara helt ärliga så finns ju även det valet bara när det finns här. Det är skönt att slippa tro på de egna begränsningarna, skuldbelägga eller döma.

Rubriken har att göra med att man sett ett samband mellan tandhälsa och minne. Fysisk aktivitet i lagom dos inverkar också positivt. Kvinnor har något bättre minne än män (10 %).

Kör försiktigt!

Kör försiktigt!

Om du vill testa ditt eget minne kan du göra det på Betulaprojektets hemsida. Jag gjorde det här enkla testet som bara tog ett par minuter. Jag kan pusta ut med att ha ett hyfsat minne. I min vardag verkar det ofta som om det inte alls stämmer. Saker och ting verkar ha en tendens att försvinna och minnet av det som “hände” för ett tag likaså. I artikeln står det  att ett tecken på om man är i riskzonen för att utveckla demens är om man har dåligt episodminne. Okej. En får tacka…. Tur att det viktigaste ändå är välbefinnandet. Ha, ha.

Älvdans

Idag fortsätter jag på liknande tema. Jag ska till Göteborg och delta i en dag med rubriken: ” Hjärnans medvetande går genom hjärtat”. En man som var med på mitt föredrag under Musikfestivalen bjöd in mig till den här dagen. Han heter Jörgen Tranberg och driver tillsammans med sin bror ett institut för forskning kring, utbildning i och behandling med kraniosakral terapi. Jag vet inte mycket mer än att det ska handla om kvantmekanik och forskning och det ska bli spännande att se vad dagen har att erbjuda. Jag skriver säkert mer här efteråt. Vi är tydligen över 700 som ska delta och det står 400 på väntelista så intressant bör det i alla fall bli!

 

Memory and well-being

Yesterday I read an interesting article in DN with the headline: ” Chewing gum can be good for the memory in the elderly .” Not that I consider myself being elderly yet. :) It is a project that has been ongoing since 1988. 4200 randomly selected Swedes have participated in projects “Betula”. This research connects memory psychology to genetics and brain images . It has, among other things looked for early symptoms of dementia and the factors that facilitate the ” successful aging” .

It was concluded that the single factor with the greatest impact on memory and cognition is education. Next comes health. What is most inspiring in the study is that the ” subjective” health means more to our memory than the so-called ‘objective’ health. Ie those who are sick , for example, have cancer, but feel healthy perform better on cognitive tests than those who feel worse, but perhaps are healthier objectively. The conclusion they make is: ” Well-being is a significant feeling .”

This conclusion feels pretty obvious and it’s still exciting that it is established in this research . Well-being does not depend on circumstances but rather our approach to them. It’s a really good thing since we can not influence our circumstances , but it seems that we are able at any moment to choose what we focus on. We can turn our attention to the thoughts that define and analyze problems , past and future . Or we can relax and let everything be as it is . All the thoughts and feelings may come and go without either analysis or management . In all honesty the option to choose is only there when it is. It’s nice to not have to believe in our own limitations, blaming or judging.

The title has to do with what seems to be a connection between dental health and memory. Physical activity in moderation also affects positively. Women have a better memory than men ( 10%).

If you want to test your own memory , you can do it on Betula Project website. I made this simple test, which only took a few minutes. It seems that my memory is okay. In my everyday life , the opposite often seems to be true. Things seem to disappear and memories of the past as well . The article states that a sign if you are at risk for developing dementia is if you have poor episodic memory. All right. Thank you very much …. Great that the most important is well-being. Ha, ha.

Today I continue on a similar theme. I’m going to Gothenburg to participate in a day with the headline: ” The brain’s consciousness goes through the heart .” A man who attended my lectures during the Music Festival invited me to this day. His name is Jörgen Tranberg and  he runs with his brother, an institute for research , training and treatment with craniosacral therapy . I do not know much more than that it will be about quantum mecanics and it will be exciting to see what the day has to offer. I’ll write more afterwards. We are apparently over 700  participatants and there are 400 on the waiting list so it should be  interesting.

If you read the blog yesterday about bicarbonate please note that I made a mistake when translating. The post is about baking soda – nothing else!

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco