Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Bikarbonatkuren

| 8 Comments

Jag har varit intresserad av bikarbonat ett tag efter att ha läst några olika artiklar om dess hälsoeffekter (bl a hos Sanna Ehdin). Det vore ju underbart om något så enkelt, naturligt och billigt skulle kunna ha kraftfull positiv effekt på vår hälsa. När jag gick utbildningen till andningsinstruktör berättade Anders Olsson om hur mycket olika saker han använder bikarbonat till och han förklarade också varför det är så effektivt. Jag skriver här om bikarbonat, inte om bakpulver! (Bakpulver består till 30 % av bikarbonat, till 40 % av syra och till 30 % av något som motverkar fukt.)

MorgondaggJag bestämde mig direkt för att börja en 14 dagars kur. Som tur var fick jag tillgång till en apparat som mäter olika funktioner i kroppen dagen innan jag började min kur. Igår var kuren över och jag mätte mina värden igen för att jämföra och se om något hade förändrats. Jag ser på mina PH-stickor att min urin har blivit mer basisk. Det blir intressant att följa över tid hur länge den effekten kvarstår och om den också syns på mätningen.

När jag gjorde en scanning igen med apparaten märkte att några saker faktiskt hade förändrats. Den visade också på PH-värden som var något mer basiska. Dock fortfarande sura. Vad som också var intressant är att kuren verkar ha haft en utrensande effekt för alla värden för tungmetall- och besprutningsbelastning har minskat lite. Mängden syre i artärerna har ökat lite. Leverfettvärdena var något lägre. Nu kan jag inte vara säker på om det faktiskt var bikarbonatkuren eftersom jag t ex också har varit mycket mer noggrann med min andning. Jag gör ju andningsträningen över 28 dagar. Men det troligaste är att det är bikarbonaten för jag märkte skillnad på stickorna direkt. De visar visserligen dagsläget så det säger ju inget om hur det ser ut om en vecka. Lite roligt i alla fall. Febern var faktiskt lite lägre de första dagarna, men är nu tillbaka på samma nivå som tidigare.

ÄlvdansPersoner med långvarig hosta har t ex blivit bra av bikarbonatkuren. Här kan du läsa en kvinnas berättelse just om hur hon blev bra av kuren. Den är lätt, billig och behaglig att genomföra så det kan vara värt att testa.

Bikarbonatkuren

De första tre dagarna tar man 2 krm bikarbonat i 2 dl vätska 4 ggr om dagen. Dag 4 – 14 tar man detta bara 1 gång om dagen.

Eftersom magsäcken ska vara väldigt sur för att bäst kunna smälta maten är det bäst att ta bikarbonatblandningen mellan måltiderna. Jag märkte dock  inget obehag av kuren. Det smakar nästan ingenting.

För att förstå bikarbonatets värde behöver vi veta hur viktig koldioxid är i kroppen eftersom bikarbonat (HCO3-) innehåller stora mängder koldioxid (CO2).

Andningens uppgift är att upprätthålla en balans mellan behovet av syre och produktionen av koldioxid. Inte bara att tillföra syre och bli av med koldioxid som om koldioxiden var något negativt. Det är just balansen som är grejen.

DaggdropparNär vi överandas förlorar vi mycket koldioxid vid utandningen vilket höjer PH-halten i blodet. Sänkt koldioxidhalt gör att syret binds hårdare vid hemoglobinet när PH är högt. Detta leder till att syrebrist uppstår i vävnaderna. Rätt balans av koldioxid ger alltså bättre syresättning. Koldioxid är också bakteriedödande. Den vidgar dessutom den glatta muskulaturen och gör blodkärlen mer öppna.

I Tyskland låter man patienter bada i koldioxid. En kvinna som var i riskzonen för amputation satt i fotbad med ren koldioxid och blev bra. Vi kan själva blanda ut 1 dl bikarbonat i vattnet i ett halvfullt badkar (50-60 liter) eller 1 msk i ett fotbad om 5 l. Eftersom koldioxiden är kärlvidgande ger detta förbättrad blodcirkulation och får hjärtfrekvensen att sjunka när blodet lättare pumpas runt i kroppen. Blandar man även i lite citronsyra i vattnet bildas ännu mer koldioxid. Om du sätter dig i ett fotbad och blandar i bikarbonat märker du att värmen ökar i fötterna eftersom kärlen vidgas och förenklar blodflödet.

Det kan också verka prestationshöjande. 1 krm bikarbonat i ett glas vatten innan träning kan göra att träningen känns lättare. Det märkte jag de första dagarna!

Vi kan t ex blanda salt och bikarbonat med vatten när vi sköljer näsan. (1 krm havssalt och 1 krm bikarbonat för varje dl ljummet vatten.) Täppt näsa kan vara ett tecken på koldioxidbrist. Detta blir bättre av nässköljning med bikarbonat, men framför allt av medveten andning!

Morgonsol

En stor burk bikarbonat kostar ca 35 kr på Willys eller City Gross. Anledningen till att de positiva effekterna inte är så välkända kan vara att det inte går att tjäna pengar på bikarbonat.

Bikarbonat är ett fantastiskt miljövänligt och effektivt städ- och rengöringsmedel. Här är en länk till en bra text som ger en bra övergripande bild av vad vi kan använda bikarbonat till utöver att stärka vår hälsa. Allt ifrån tandkräm, deodorant, rensa stopp i avloppsrör m m.

Referens: Mycket av informationen i texten ovan kommer från boken “Medveten Andning – grunden för hälsa, energi och harmoni” av Anders Olsson. Den kan du köpa genom mig om du skulle vara intresserad. Bilderna är från dagens promenad!

 

Bicarbonate, baking soda

I ‘ve been interested in bicarbonate for a while after reading a few different articles about its health effects ( eg at Sanna Ehdin ) . It would be wonderful if something so simple , natural and inexpensive could have powerful positive effect on our health. When I did the training to breathing instructor, Anders Olsson told us about how he uses bicarbonate for many different things and he also explained why it is so effective . I am takling about bicarbonate, baking soda, not baking powder! ( Baking powder consists to 30% of bicarbonate, 40% acid and 30% of something which counteracts moisture. )

I decided right away to begin a 14 day treatment with bicarbonate. Luckily , I had access to a device that measures the different functions in the body the day before I started . Yesterday the 14 days were over and Imade another scanning to compare and see if something had changed. I saw on my PH strips that my urine has become more alkaline . It will be interesting to follow over time how long the effect stays and if it also appears om the scanning.

When I did the scan again I noticed that some things had indeed changed. It also showed that my body was slightly more alkaline. However, still acidious. What is also interesting is that the cure seems to have had a cleansing effect because heavy metal and pesticides has decreased a bit . The amount of oxygen in the arteries has increased a little. Liver fat values ​​were slightly lower. Now I can not be sure if it was actually because of the bicarbonate since I also have been much more careful with my breathing . I do the breathing exercise over 28 days. But it is most likely that it is the bicarbonate because I noticed the difference with the sticks directly . They indicate the present moment and fluctuate a lot. Interesting though. The fever was actually slightly lower in the first few days, but is now back at the same level as before.

People with prolonged cough for example, has become well by doing the 14 days with bicarbonate . It ‘s easy , cheap and convenient to carry ouy , so it may be worth a try .

The treatment with bicarbonate

The first three days you mix be 2 pinches of bicarbonate in 2 dl of water 4 times a day. Day 4-14 you only take it once a day.

Since the stomach should be very acidic to best be able to digest the food , it is best to take the bicarbonate between meals. However, I noticed no discomfort . It tastes almost nothing.

To understand the value of the bicarbonate we need to know how important carbon dioxide is for the  body, as bicarbonate (HCO3 – ) contain large amounts of carbon dioxide ( CO2) .

Breathing is to maintain a balance between the need for oxygen and the production of carbon dioxide. Not just to supply oxygen and get rid of carbon dioxide as if carbon dioxide is negative. It is precisely the balance that is the thing.

When we overbreathe, we lose a lot of carbon dioxide which raises the PH levels. Reduced carbon dioxide makes the oxygen bind harder to the hemoglobin when PH is high. This leads to oxygen deficiency in the tissues. The right balance of carbon dioxide thus provides better oxygenation. Carbon dioxide is also bactericidal . It also dilates the smooth muscles and makes the blood vessels more open .

In Germany they let patients bathe in carbon dioxide. A woman who was at risk for amputation sat in a foot bath with pure carbon dioxide some time and her foot healed. We can put 1 cup of bicarbonate in the water of a half-full tub (50-60 liters) or 1 tablespoon in a foot bath of 5 l.  Since carbon dioxide widens the arteries, the blood circulation improves and gets your heart rate to decrease when the blood moves more easily through the arteries. You can also mis in some citric acid in the water to make even more carbon dioxide. If you put your feet in a foot bath and mix in baking soda , you notice that your feet get warmer as the vessels dilate and facilitates blood flow.

It can also be a performance enhancer. 1 pinch of bicarbonate in a glass of water before exercise can make your workout feel easier . I noticed that the first few days !

We can , for example, mix salt and bicarbonate with water when rinsing our nose. (1 pinch of sea salt and 1 pinch of bicarbonate for each cup of lukewarm water. ) Stuffy nose can be a sign of carbon dioxide deficiency. This gets better by nasal wash with bicarbonate, but especially from conscious breathing !

A large can of bicarbonate costs about 35 kr at Willys or CityGross . The reason that the positive effects are not so well known might be that you can not make money from bicarbonate.

Bicarbonate is a great environmentally friendly and efficient cleaners and detergent. Here is a link to a good text that gives a good overall picture of what we can use bicarbonate to go beyond strengthening our health. Everything from toothpaste, deodorant, cleaning out a clogged drain pipe , etc.

Reference: Much of the information in the text above is from the book ” Conscious Breathing – the foundation of health, energy and harmony ” by Anders Olsson. This can be purchased through me if you would be interested (In Swedish) . The pictures are from today´s morning walk!

Share

8 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco