Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Några tankar om jul

| 0 comments

Vad är jul? Julen är ett skapat begrepp i sinnet. Olika minnesbilder – egna och andras – varvade med inlärda idéer och trossystem. Varken mer eller mindre. För den hängivet kristne är den kanske en djupt andlig tid för reflektion och gemenskap. För andra en tid för ledighet, familjesamvaro, vintersporter, god mat, avkoppling, spel och underhållning. För några är den stressen personifierad. För en hel del en tid av ensamhet, utanförskap, sorg, kyla, kanske hunger som upplevs ännu värre när det kombineras med vår allmänna bild av hur jul ska vara.

Var och en av oss kan medvetandegöra vår bild av julen och skapa en sådan jul som vi mår bra av. Det innebär kanske öppna förutsättningslösa samtal med de runt omkring oss om vad som är viktigt för oss just vid jul. Vad kan vi gemensamt komma fram till ska finnas med i vårt julfirande. Eller kanske valet att fira jul ensam. Vi har förstås inte kontroll över livets omständigheter. Ett val har vi dock. Valet vad vi vill fokusera på.

God jul 1 När våra tankar vill förleda oss att tro att något är fel på vår jul, på oss, på de vi är med finns alltid alternativet att bara slappna av, inte följa med i de spekulationerna, utan helt enkelt undersöka hur det är utan några som helst idéer om hur det ska vara. Just det här ögonblicket – oavsett om vi kallar det för julafton eller måndag – har alltid det vi behöver för att vara okej. Det kanske inte passar in i det vi tror vi behöver. Men utan fokus på tankarna är det som det är. Livet tar hand om oss precis där vi är eftersom vi är livet som det är, det här ögonblicket som det är.

För mig personligen har julen betytt och inneburit många olika saker. Med tiden finns det allt mindre idéer om hur den ska se ut. Livet gestaltar ofta de yttre omständigheterna. Som i år t ex. Jag firade jul i början av december med min familj. Juldagarna är jag här hemma själv. Första året efter skilsmässan när barnen skulle vara med sin pappa kändes det så jobbigt, ensamt och tråkigt. Det är många år sedan. Sedan dess har jag fått många möjligheter att upptäcka hur livet är när fokus inte är på den inre dialogen, på vad jag känner, tycker och tänker. Det är en stor befrielse.

Jag har varit i kontakt med ett äldreboende här i närheten och ska besöka några personer som bor där på julafton. Personer som inte ofta får besök och inte på jul. Jag har ingen aning om hur det blir. Bara att det är det jag vill i år. Jag får skriva mer om det efteråt. För övrigt blir det nog promenader, god mat, vila, läsning och förhoppningsvis någon bra film.

God jul!Jag önskar dig, kära läsare, en underbar jul. En jul så som du vill ha den. En God Jul – vad det nu än innbär.

 

Some thoughts about Christmas

What is Christmas? Christmas is a created concept in the mind. Different memories – our own and others – interspersed with learned ideas and belief systems. Neither more nor less . For the committed Christian is perhaps a deeply spiritual time for reflection and communion. For others, a time of vacation, family get-togethers, winter sports , good food , relaxation, games and entertainment. For some, it is stress personified. For many it is a time of loneliness , alienation , sadness, cold, maybe hunger that may be experiences even worse when combined with our general picture of how Christmas “should” be.

Each of us can become aware of our image of Christmas and create a Christmas that we feel okay with. That means perhaps open-ended conversations with those around us about what is important for us at Christmas. What we can jointly come up with should be included in our Christmas celebration. Or maybe the choice to spend Christmas alone. We have of course no control over the circumstances of life . One choice we have, however . The choice what we want to focus on.

When our thoughts would lead us to think that something is wrong with our Christmas, with us, with who we are with, there is always the option to just relax, to not keep up with the speculation , but simply examine how it is without any ideas on how it should be. This moment – whether we call it Christmas Eve or Monday – has always what we need to be okay . It might not fit in with what we think we need. But without focusing on the thoughts it is what it is. Life takes care of us right where we are because we are life as it is, this moment as it is .

For me personally, Christmas means and has meant many different things. Over time , there are less and less ideas of how it should look. Life often offers the external circumstances. As for this year , for example . I celebrated Christmas in early December with my family. I will be at home by myself over Christmas. The first year after the divorce when the children would be with their father, it felt so hard , lonely and boring . It is many years ago. Since then I have had many opportunities to discover what life is like when the focus is not on the inner dialogue , what I feel , think and sense . It is a great relief.

I have been in contact with a home for the elderly near here and will visit some people who live there on Christmas Eve. People who do not often get visits and not on Christmas. I have no idea how it will be. Just know that this is what I want to do. I’ll write more about that later. Otherwise it will be walks , good food , rest, reading and hopefully some good movie.

Merry Christmas , I wish you , dear readers , a wonderful Christmas. Just the way you want it. A Merry Christmas – whatever that means to you.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco