Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Gott nytt, kära vänner!

| 2 Comments

Den första dagen på det vi kallar år. Naturligt går tankarna tillbaka till minnen av det år som har gått. Om jag ska välja ett ord för att sammanfatta 2013 så blir det tacksamhet. Så mycket att vara tacksam för!!!

Det jag allra mest minns med 2013 och det som jag också är allra mest tacksam för är hur det har varit för mig efter vistelsen hos Dolano i början av 2013. Då upphörde sökandet helt. Det försvann när det blev fullständigt, oåterkalleligt och tveklöst klart vem jag är. Att det som jag – alltmer subtilt – hade sökt efter är det som gör upplevelsen av sökande möjlig. Det finns ingen upplevelse, oavsett beskrivning, som kan förändra detta. Existerande är alltid här. Går inte att komma ifrån. Om vi stannar upp ett ögonblick ser vi med oseende ögon det vetande som känner sig själv som alla föränderliga händelser, tankar, sensationer.

Julaftonspromenad

Promenad på julafton

Jag trodde att sökandet hade upphört redan tidigare och ändå var det något som klickade hos Dolano som gjorde att livet blev superenkelt, självklart och väldigt vanligt. Det är så svårt att sätta ord på något som är lika självklart som luften vi andas. Men min livsupplevelse har blivit mycket annorlunda. Lättare, roligare, öppnare, naturligare. Och det är jag gränslöst tacksam för. Det gör i allt högre utsträckning relationer till relaterande, direkta och intima. Detta nakna nu blir till ett direkt upplevande utan bedrägliga spekulationer och fantasier. Ingen upplevelse har med det att göra. Det handlar inte om att uppleva medvetenhet, att vara medvetenhet, att känna igen medvetenhet. Ingen upplevelse överhuvudtaget. Absolut alla upplevelser. Det blir så uppenbart att det jag är, som egentligen inte går att sätta ord på, är det här ögonblicket, livet som det är. Opersonligt och otroligt intimt.

Året har varit fullt av solsken, både på in- och utsidan, fina möten med familj, vänner och okända, roliga utflykter och resor, vanlig vardag. Tankar och idéer har poppat som popcorn. Känslor har allt mer blivit nakna kroppssensationer.

I november 2012 startade jag bloggen. Genom den har jag fått möjligheter att möta andra på ett nytt sätt. Möjligheter att dela med mig av livet till dig, kära läsare. Jag är så tacksam för det! Tacksam för dig som följer. Tacksam om det jag skriver på något sätt kan fungera inspirerande, stödjande eller underhållande. Kanske påminna om livets enkelhet. Om att livet faktiskt lever oss, inte tvärtom.

Promenad på julaftonÅret som har gått har varit så fyllt av tacksamhet för de allra mest vanliga saker, som en otroligt skön säng, att få somna, att få vakna till en ny dag, en varm skön dusch, en underbar promenad i det mirakel vi kallar naturen, ett oväntat möte, att få stoppa händerna i jorden, god och hälsosam mat, vänner och familj – inte minst Vincent, mitt underbara barnbarn. Ja, den här listan kan göras hur lång som helst. Det är nog den största förändringen med 2013. En accelerande naturlig tacksamhet och enkelhet. Inget behov av att göra det här ögonblicket annorlunda, märkvärdigare, fullare än det redan är.

Det är magiskt att få vara människa. Det är en nåd att få uppleva precis den upplevelse som naturligt presenterar sig. Det är en gåva att hela tiden få nya möjligheter att upptäcka att jag är okej med livets olika skiften och situationer. Att upptäcka att jag faktiskt inte behöver vissa omständigheter för att vara balanserad, nära mig själv, i nuet eller vad jag än kallar det. Att det jag är alltid är. Innefattandes och omslutandes allt och alla. Det ”jag” är inkluderar och genomsyrar alla olika tankar, känslor och sensationer utan att ”vara” någon av dem. Märkligt, förunderligt och ofattbart. Ändå vet vi alla detta ovetande även om vi inte är medvetna om det!

NyårsljusDu är vacker och speciell precis som du är! Inget annat är möjligt. Du är individuell, odelbar. Opersonlig och  unik på en och samma gång. Du är och har allt. Kan aldrig fattas något. Även om tankarna skriker sina ”borden och borden inte”. Du är enkel och livet är enkelt även om tankarna vill komplicera, analysera och spekulera. Bara slappna av just nu. Låt alla tankar få vara som de är. Stanna upp ett ögonblick. Känn igen det som inte ändras av tankar och känslor. Det som alltid är. Det som måste vara för att något ska kunna upplevas. Bara lägg märke till vad som är här när du stannar upp ett ögonblick. Det som du då upptäcker, detta vetande bortom ord och tankar, är här även när du fokuserar på ord, tankar, känslor. Ofrånkomligt naket existerande. Alltid. Det är det du är! När du vet det utan tvivel och tvekan spelar inget annat någon roll. Då blir livet ”full on”. Hurra!!!

Några speciella löften, förväntningar, ambitioner inför 2014 har jag inte. Dit går jag inte. Inte för att det är fel. Bara för att det inte händer. Jag vet att jag är fullständigt omhändertagen i och som det här ögonblicket. Jag behöver inte gå längre än så. Enklare än enkelt. Det är nämligen här som skattkistan finns gömd. Ingen annanstans.

Tusen tack för ett fantastiskt år, kära vän! Om du vill är du välkommen att följa med in i ännu ett nytt spännande år. Det här alltid speciella ögonblicket som vi kallar det gångna året och det nya året. Det sker alltid tidlöst just nu.

Jag önskar dig det du önskar. Enklast ett öppet ögonblick. Gott nytt nu, nu och nu! Kärlek till och tacksamhet för dig! <3

 

Happy new, dear friends!

The first day of what we call a year. Naturally thoughts go back to the memories of the year that has passed. If I have to choose one word to sum up 2013  it will be gratitude. So much to be grateful for!

What I most remember of 2013 and what I am also most grateful for is how it has been for me after the intensive with Dolano in early 2013. The search stopped completely at that time. It disappeared when it became fully, irrevocably and without a doubt clear who I am. That what I – more and more subtly – had searched for is what makes the experience of searching possible. There is no experience, whatever description, that can change this . Existing is always here . Not possible to get away from . If we pause for a moment we see with unseeing eyes the knowing that knows itself as the all-changing experiences, thoughts, sensations.

I thought the search had stopped already before that and yet something that clicked with Dolano that made life super simple, obvious and very ordinary. It’s so hard to put into words something that is as natural as the air we breathe. But my life experience has been very different since then. Easier , more fun , more open , more natural. And I’m infinitely grateful. Relationships increasingly turns into relating, direct and intimate. This naked now becomes a direct-experiencing without deceiving speculations and fantasies.  No experience has anything to do with this. It is not about experiencing awareness, being awareness, recognizing awareness. No experience whatsoever. Every single experience. It becomes so obvious that what I am, that really not can be put into words, is this moment, life as it is . Impersonal and incredibly intimate.

The year has been full of sunshine, both inside and outside, great meetings with family, friends and unknown, fun excursions and trips , ordinary days. Thoughts and ideas have popped like popcorn . Emotions have increasingly become naked bodily sensations.

In November 2012 , I started this blog. Through it, I have had opportunities to meet others in a new way. Possibilities to share “my” life with you , dear readers. I am so grateful for that! Grateful for you that follow the blog. Grateful if what I write can somehow inspire, support or entertain. Perhaps a reminder of life’s simplicity. That life actually lives us, not the other way around.

The past year has been so full of gratitude for the most ordinary things , like an incredibly comfortable bed, to get to sleep, to wake up to a new day , a warm nice shower , a wonderful walk in the miracle we call nature , an unexpected meeting , hands in the soil , good and healthy food , friends and family – especially Vincent , my wonderful grandson. Yes, this list goes on and on . It’s probably the biggest change in 2013. An accelerating natural gratitude and simplicity. No need to make this moment different, more remarkable, more powerful than it already is.

It is magical to be human. It is grace to experience precisely the experience that naturally presents itself. It is a gift to constantly have new opportunities to discover that I ‘m okay with life’s various offerings and situations. To discover that I actually do not need certain conditions in order to be balanced, close to myself, in the moment or whatever I call it . That it I am always . The all-inclusive and all-encompassing of everyone and everything. The ” I ” that  includes and pervades all the different thoughts, feelings and sensations without “being” any of them . Strange, remarkable and incomprehensible . Yet we all know this unknowing although we may be not aware of it!

You are beautiful and special just as you are! Nothing else is possible. You are an individual , indivisible. Impersonal and unique at the same time . You are and have everything. Can never lack anything. Although the thoughts screamtheir ” should and shouldn´t” . You are simple and life is easy even if the thoughts may seem to complicate , analyze and speculate. Just relax right now. Let all thoughts be as they are . Stop for a moment. Recognize that which is not changed by the thoughts and emotions. What always is . What needs to be for something to be experienced . Just notice what is here when you stop for a moment . What you then discovers, this knowing beyond words and thoughts, is here even when you focus on the words , thoughts, feelings . Inevitably naked existing. Always. This’s what you are! When you know that without  doubt or hesitation nothing else mattered. Then life becomes “full on”. Hooray !

I don´t have any special promises, expectations , ambitions for 2014. I don´t go there. Not that it is wrong. It just doesn´t happen. I know that I am completely taken care of  in and as this moment. I need not go further than that. Easier than easy. It is here that the treasure chest is hidden . No where else.

Many thanks for a great year , dear friend! If you want to, you are welcome to join me in yet another exciting year . This always special moment that we call the past year and the new year. It is always timelessly right now.

I wish for you all that you wish. The simplest would be an open moment . Happy new now, now and now! Love and gratitude for you! <3

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco