Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Nya äventyr

| 0 comments

Jag älskar att livet aldrig går att förutsäga. Vi kan planera, hoppas, drömma, försöka undvika, tro oss veta – och ändå kan vi aldrig säga något säkert om “nästa” ögonblick. Som är det enda ögonblicket just när det upplevs. Det är alltid nytt och oavsett om det är väntat eller oväntat alltid oförutsägbart! Livet är … helt enkelt.

Igår började jag ett nytt jobb. På deltid. Det hade jag inte gissat för några veckor sedan. Jag har under en tid funderat på att utbilda mig till Zencoach. Dels därför att jag upplever att det är bra med en coachutbildning på CV:t (speciellt vid offentlig upphandling) och då är detta den enda jag kan tänka mig. Men också för att det alltid är utvecklande och roligt att möta nya människor och sig själv i nya omständigheter. Kåre Landfald, som är den som startat Zen-coaching utbildningen och som har utbildat flera hundra Zen coacher i Sverige, Norge, Danmark, Sydafrika och Polen, är en gammal vän. Vi bestämde att jag ska gå utbildningen under 2016 och samtidigt vara kursvärdinna på Kärlingesunds Retreat Center, kursgården som Kåre och Åsa Kullberg driver nära Fiskebäckskil. Ett ställe som jag gärna tillbringar mer tid på.

Samtidigt som vi satt och pratade runt detta frågade Kåre plötsligt om jag skulle vilja bli administrative manager på Zen Coaching International på ca 30 % och framför allt sköta arbetet hemifrån. Det kändes så roligt och jag tackade glatt ja. Igår började jag. Nu är jag i uppstart. Mycket att sätta sig in i och det dröjer kanske innan jag kan vara till någon verklig nytta. Det är roligt att ingå i ett sammanhang igen efter att mest ha varit på egen hand efter tiden som tränare inom Balanced View som jag avslutade för 3,5 år sedan. Oj, vad tiden går.

Coaching innebär att stötta och ställa frågor till den man träffar för att personen själv ska hitta sin egen visdom. Zen innebär meditation, att vara här nu med det som är. Sätter man ihop de här två begreppen får man en enkel förklaring till vad zen-coaching är. Jag är definitivt ännu inte rätt person att beskriva det mer ingående. Här är en video med Kåre där han presenterar träningen själv.

Zen-coaching är grundad i flera olika träningar som t ex mindfulness, the teachings of Candice O´Denver (Balanced View), non-violent communication (Marshal Rosenberg) och the Diamond Approach, A H Almaas. Mycket av det här är sådant som jag redan har arbetat med i någon form (inte the Diamond Approach dock) och den grundsyn som genomsyrar träningen är helt i överensstämmelse med min egen. Det känns verkligen som om Zen-coachingen kommer att passa mig bra, berika mig och därigenom stötta mig att ha mer att dela med mig av till världen. Det känns väldigt spännande och roligt!

Parallellt fortsätter jag med det jag gjorde förut. Egna grupper och handledning, på plats och via Skype. Jag älskar verkligen att möta människor i och som det vi har gemensamt. Det vi alla är som går bortom personligheter och trossystem. Tacksam att livet tar så väl hand om mig.

 

New adventures

I love that life can never be predicted. We can plan, hope, dream, try to avoid, think we know – and yet we can not say anything certain about the “next” moment. Which is the only moment just when it is experienced. It is always new and whether it is expected or unexpected – always unpredictable! Life is … simply.

Yesterday I started a new job. Part-time. I would not have guessed this a few weeks ago. I have for some time been thinking about doing the Zen coaching training. Partly because I feel that it is good to have a coach training on my CV (especially in public procurement), and then this is the only coach training I could imagine taking part of. But also because it is always stimulating and fun to meet new people and myself in new circumstances. Kåre Landfald, who started the Zen-coaching training and has trained several hundred Zen coaches in Sweden, Norway, Denmark, South Africa and Poland, is an old friend. We decided that I should attend the program in 2016 (four modules, each comprised of five days) while being the host at Kärlingesunds Retreat Center, the conference venue that  Kåre and Åsa Kullberg own and run near Fiskebäckskil. A place that I love.

While we sat and talked around that, Kåre suddenly asks me ify I would like to become administrative manager at Zen Coaching International at about 30% and to mostly work from home. I got excited and happily said yes. Yesterday I started. Now I am in trainng. Much to learn and it  will probably be some time before I can be of any real benefit. It’s fun to be part of a context again after mostly having been on my own after quitting as a trainer in Balanced View 3,5 years ago. My, how time passes.

Coaching means to support the person in front of you and to ask questions that supports the person in finding his/her own inner wisdom and clarity. Zen means meditation, to be here now with what is. If you put together these two concepts you have a simple explanation of what Zen-coaching is. I’m definitely not yet the right person to describe it in more detail. Here is a video of Kåre, where he presents the training himself.

Zen Coaching is grounded in several trainings such as mindfulness, the teachings of Candice O’Denver (Balanced View), non-violent communication (Marshall Rosenberg) and the Diamond Approac by A H Almaas. Much of this I have already worked with in some form (not the Diamond Approach though) and the basic approach  to life that permeates the training is fully consistent with my own. It really feels like the Zen-coaching will suit me well, enrich me and thereby support me to have more to share with the world. It feels really exciting!

Beside this I continue with what I did before. My own groups and coaching, on-site and via Skype. I really love to meet people in and as what we have in common. What we all are that go beyond personalities and belief systems. Grateful to life for taking such good care of me.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco