Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Rapport från dagar med tarmrening

| 0 comments

Dags för en rapport om hur det går med tarmreningen som nu börjar gå mot sitt slut. Det är jag ärligt talat glad för! Idag är den sjätte dagen på tarmreningen efter fyra dagars förberedelse, totalt alltså tionde dagen.

Det har varit tysta inåtvända dagar med totalt fokus på allt som kan stötta reningsproceduren. Inte många tankar eller starka känslor. En tydlig stillhet i förgrunden. Det härliga sommarvädret har gjort det extra skönt att vara utomhus, gå promenad, ligga i hängmattan. Tacksam för sommarvärmen när kroppen är kall och lätt fryser.

Mitt HipstaFoto 978359777Morgonen börjar med att väckarklockan ringer kl 6 och fortsätter med drickandet av saltvattnet. Det har gått bra. Jag är nöjd med att jag har fått behålla vattnet och kunnat dricka två liter på 15-20 minuter. Anledningen till att man börjar dricka saltvattnet kl 6 är att tiden mellan 6 och 8 är tjocktarmens mest aktiva tid – en tid för rensning. Om jag inte missminner mig. Det ska drickas under kort tid för att få förväntad effekt.

Därefter gäller det att dricka två liter vanligt vatten också ganska snabbt. Det har gått enkelt och smakat så gott efter saltvattnet. Det är intressant att märka när effekten av saltvattnet försvinner, när plötsligt vattnet slutar att komma ut genom tarmen och i stället går via urinvägarna. Det brukar hända mellan 8 och halv nio. Under tiden från halv sju till strax efter åtta blir det många vändor in på toaletten. Ibland är det lika bra att stanna en stund. Sedan fortsätter dagen med lera och fastedrycker fyra gånger om dagen.

De senaste tre kvällarna har jag också gjort en lever- och gallrensning. Det går till så att när jag är helt färdig att lägga mig sitter jag på sängkanten och dricker en blandning av juicen från en halv grapefrukt, en halv citron och ½ dl ananasjuice blandat med olivolja. Första kvällen ½ dl, andra 1 dl och igår kväll 2 dl olivolja. Det smakar gott tack vare juicen. Det var först igår kväll som det var lite svårare att få i mig blandningen.

Sedan lägger jag mig ner direkt, på höger sida. Jag ligger stilla så länge som möjligt, minst en halvtimme i alla fall. För mig har det blivit längre. Det här har gjort att det har varit mycket mindre sömn de tre senaste nätterna. Det har helt enkelt varit svårt att somna och jag också vaknat någon/några gånger mellan 1 och 3 som är den tid då levern är som mest aktiv. Igår kväll mådde jag dessutom illa några timmar efter drickandet av oljan. Mycket hände i kroppen.

VackertDet är framför allt idag som det är tydligt att lever- och gallrensningen har fungerat. Stora gröna (1 – 1,5 cm i diameter) och mindre vita klumpar har kommit ut. Det är gallstenar/kolesterolklumpar och man menar att en sådan här utrensning sänker kolesterolvärdet och hjälper systemet att arbeta bättre. Intressant för en person som mig som har haft mycket problem med högt kolesterol innan jag började med 5:2-dieten.

Så här skriver Sanna Ehdin om leverrensning:

 ”Levern har en mängd små gallgångar som utsöndrar galla till den stora levergallgången, vilken i sin tur mynnar ur i tarmen. En frisk lever producerar 0,5-1,5 liter galla varje dag och gallblåsan, som sitter fäst vid levergallgången, fungerar som en reservoar för gallan. En måltid med fett eller protein stimulerar gallblåsan att tömma sitt innehåll efter cirka 20 minuter.
Om balansen mellan lösliga substanser i gallan rubbas kan partiklar fällas ut. Gallstenar bildas när kolesterol binder in till partiklarna, och man kan ha från hundra till mer är tusen små gallstenar i levern. Vi får fler gallstenar ju äldre vi blir och ibland kan kroppen göra av med dessa den naturliga vägen. Ibland kan de dock ställa till problem i ett gallstensanfall. …
Det finns flera olika sorters gallstenar, och de kan vara svarta, rödvita, gröna eller gyllenbruna. Allt eftersom fler gallstenar bildas skapas ett undertryck i levern, vilket gör att en mindre mängd galla produceras och detta kan skapa en negativ spiral. Dessutom försämras kroppens förmåga att göra sig av med kolesterol, vilket kan leda till ökad kolesterolhalt i blodet. Givetvis sätts leverns förmåga ner och det är inte bra eftersom levern är kroppens “dirigent”.

En första leverrening kan avlägsna från ett par tiotal till flera hundra gallstenar. Detta kan leda till sänkta kolesterolvärden i blodet och en avsevärt förbättrad matsmältning, vilket främjar det allmänna välbefinnandet och energinivån. Det finns de som rapporterat att de blivit av med allergier och smärtor i skuldror, överarmarna och övre ryggen.” Från Sannas sida. Här är hela inlägget  med tips på hur man gör. Om man inte gör det i samband med en hawaiiansk tarmrening dricker man också Epsomsalt.

Mer himmelDet känns så skönt att jag inte ska göra det ikväll. Bara gå och lägga mig, ligga hur jag vill och förhoppningsvis sova hela natten.

Jag känner mig fortfarande trött och har inte fått det där energipåslaget som jag fick när jag gjorde detta förut. Får se om det kommer. Det är som det är med det. Jag var ju frisk när jag gjorde det de andra två gångerna. Imorgon är sista dagen med leran och fastedryckerna. Fredag morgon sista tarmsköljningen.

Igår fick jag zonterapi, en mjuk, helt smärtfri form av zonterapi. Mina minnen från zonterapi är att det gjorde fruktansvärt ont. Den här zonterapeuten kombinerade zonterapi med quantum touch. Bra tycker jag. Less is more. Har en känsla att kroppen annars kämpar emot. Det var otroligt skönt att bara ligga där och flyta bort, bli omhändertagen. Det verkar som om det har hjälpt lite för det var först idag som jag fick ut en massa gallstenar.

Det blir spännande att se hur kroppen mår när jag är klar. Jag skannade mig också kvällen innan jag började och gör en ny skanning på fredag för att se om jag kan se några förändringar. Glad för skannern som ger mig en möjlighet att följa upp olika insatser jag gör för att stärka kroppen.

 

Report from days with colon cleansing

Time for a report on how it goes with colon cleansing which is now coming to an end soon. I’m honestly happy for that! Today is the sixth day of the colon cleansing after four days of preparation, thus totally the tenth day.

It’s been some quiet introspective days with a total focus on everything that can support the purification procedure. Not many thoughts or strong feelings. A clear stillness in the foreground. The glorious summer weather has made it extra nice to be outdoors, walk, lie in the hammock. Grateful for the summer warmth when the body feels cold from the fasting.

The morning begins with the alarm clock ringing at 6 am and continue with the drinking of salt water. It’s gone well. I am pleased that I have been able to retain the water and drink the two liters in 15-20 minutes. The reason to start drinking salt water at 6 am is that the time between 6 and 8 is the colon´s most active time – a time for cleansing. If I’m not mistaken. The salt water should be drunk within a short time to get the expected effect.

Then you have to drink two liters of plain water, also quite fast. It’s been easy and has tasted so good after the salt water. It is interesting to notice when the effect of the salt water disappears, when suddenly the water stops coming out of the intestine and instead passes through the urinary tract. It usually happens between 8 and half past eight. Meanwhile, from half past six to shortly after eight there are many trips to the bathroom. Sometimes it’s just as good to stay a while. Then the day continues with the mud (bentonite) and fasting drinks four times a day.

The past three nights I have also done a liver and gallbladder cleansing. This is how that goes down. When I am fully ready to go to bed I sit on the bed and drink a mixture of the juice from half a grapefruit, half a lemon and ½ dl pineapple juice mixed with olive oil. The first evening ½ dl, 1 dl the second and last night 2 dl olive oil. It tastes okay, thanks to the juice. It was only last night that it was a little harder to drink the mix.

Then I lie down directly, on the right side. I lie still as long as possible, at least a half hour. For me it has been longer than that. This has meant that there has been much less sleep the last three nights. It has simply been hard to fall asleep and I also woke up one / or a few times between 1 and 3 which is the time when the liver is most active. Last night I also felt nauseous a few hours after drinking the oil. Much happened in the body.

It is clear today that the liver and gallbladder cleansing has worked. Big green (1 to 1.5 cm in diameter) and small white lumps have come out. They are gallstones / cholesterol lumps and it is said that this type of cleansing lowers the cholesterol and helps the system to work better. Interesting for a person like me who has had a lot of problems with high cholesterol before I started with the 5: 2-diet.

This is what Sanna Ehdin has written about liver cleansing:

“The liver has a multitude of small bile ducts that secrete bile into the big levergallbladder tract, which in turn empties into the intestines. A healthy liver produces 0.5-1.5 liter of bile every day, and the gall bladder, which is attached to the lever gallbladder tract, acts as a reservoir for bile. A meal with fat or protein stimulates the gallbladder to empty its contents after about 20 minutes.
If the balance between soluble substances in the bile dislodged particles may be precipitated. Gallstones form when cholesterol binds to the particles, and one can have from one hundred to more than a thousand small gallstones in the liver. We get more gallstones the older we get and sometimes the body can do with these the natural way. Sometimes they can cause problems in a gallstone attack. …

There are several different types of gallstones, and they may be black, red and white, green or golden brown. As more gallstones are formed a vacuum is created in the liver, allowing a small amount of bile tp be produced and this can create a negative spiral. It additionally deteriorates the body’s ability to dispose of cholesterol, which can lead to increased blood cholesterol. Naturally put down the liver’s ability and it is not good because the liver is the body’s “conductor”.

A first liver purification can remove from a few dozen to several hundred gallstones. This can lead to lower blood cholesterol levels and significantly improved digestion, which promotes general well-being and energy level. There are those who reported that they got rid of allergies and pain in the shoulders, upper arms and upper back.” From Sanna’s side. Here is the full post with tips on how to do it. If you do not do it in conjunction with a Hawaiian colon cleansing you also drink Epsom salts.

It  feels so good that I will not do it tonight. Just go to bed, lie any way I want and hopefully sleep through the night.

I still feel tired and have not got that energy´boost that I got when I did this before. We’ll see if it comes. It is as it is. I was not sick when I did it the other two times. Tomorrow is the last day with the mud and the drinks. Friday morning is the last colon cleansing.

Yesterday I had a session of reflexology, a soft, painless form of reflexology. My memories of reflexology is it was very painful. This therapist combined reflexology with quantum touch. Good, I think. Less is more. I have a feeling that the body resists when it is too painful. It was incredibly nice to just lie there and float away, be pampered. It seems like it has helped a little, it was only today that I got out a lot of gallstones.

It will be exciting to see how the body feels when I’m done. I also scanned me the night before I started and will do a scan on Friday to see if I can see some changes. Happy for the scanner that gives me an opportunity to follow up the various efforts I make to strengthen the body.

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco