Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Rapport från en trädgård

| 6 Comments

Den här tiden på året är så njutbar – speciellt om man har en trädgård/ odlingsmöjlighet. Det växer så det knakar överallt. Det räcker inte med en runda om dagen för att se vad som händer! Det innebär också lite pyssel för att ta hand om all denna växtlighet. Har jag väl flyttat in den från det vilda så får jag också ge din lite omsorg och kärlek. Krukor behöver vattnas. Rabatter mår bra av att krattas igenom så att ogräs inte får fäste. Rikblommande växter behöver bindas upp. Överblommade växter behöver klippas ner. Nästa omgång salladsblad ska sås. Smultron ska plockas och avnjutas. :)

Mogna smultron, 130625

Gräsmattan behöver klippas. När jag anlade min trädgård tänkte jag på att den skulle vara lättskött. Att klippa gräset tar precis 15 minuter. Det är perfekt tycker jag. Egentligen är jag nog inte riktigt ärlig om jag kallar den gräsmatta. Det är definitivt annat som överväger. Vi kan kalla det ogräs eller helt enkelt blommor. Vitklöver, smörblommor, fibblor och en och annan maskros. Jag har bestämt mig för att det är en sådan gräsmatta jag har tills jag kanske inte har det längre. Jag gödslar, vattnar, klipper lagom högt och ofta så att klippet kan ligga kvar. Resten rår jag inte över.

En den av idén med en lättskött trädgård är att största delen av trädgården är vild. Jag tar sly på våren och håller undan tistlar så här års. Jag sår i lite ängsblommor då och då. Den vilda delen börjar bli riktigt fin. Här växer massor av blommande lupiner, förgätmigej, akljeor och tussilago på våren. Sedan ljuva rosa malvor, gullris, renfana, prästkragar, smörblommor, gökärt,  nävor m m. I år har jag för första gången fått in kirskål under fågelbordet. Jag utgår ifrån att allt det andra tar över. Inte lätt att gräva upp kirskål med rötter mitt i allt det andra som växer så kraftfullt.

Awakening

När jag startade trädgården planterade jag inga rosor trots att jag älskar rosor. Jag ville inte komma ut och upptäcka att alla var uppätna av någon av mina vilda vänner. I vår har jag ändå planterat två. En taggig väldoftande vresros med rosa blommor ute i det vilda som kanske får fler kompisar om det går bra. Än så länge är den skyddad av nät. Jag har också planterat en klätterros – passande nog heter den Awakening – vid carportens vägg inne i köksträdgården (se bilden). Förhoppningsvis är den skyddad där längst in. Även om jag har haft gott om både älg- och rådjursspår där inne i vinter. Jag får väl sätt nät kring den på vintern. Jag är så glad att ha rosor nära igen!

Holländsk pion

I stället för rosor valde jag pioner när jag ursprungligen planerade trädgården. Älskar pioner också. En gång i tiden torkade jag hundratals pioner hängandes i nät uppe på vinden. De blir väldigt vackra torkade. Jag hade ju en gång i tiden en inredningsbutik där jag bl a gjorde många arrangemang med torkade blommor. Nu njuter jag av dem som de är! Förra våren var jag i Amsterdam och köpte då två pionrötter. Det såg inte mycket ut för värden, men nu blommor de!!!! Otroligt. Naturens mirakel. Liv ur det som verkar dött. Jag köpte också ett par Kirgislökar som också blommar så ståtligt nu. De två Agapanthuslökarna (Afrikas blå lilja) vet jag inte hur det går med. De har fint bladverk, men ännu inga blomstänglar. Det ger blomningen extra värde när man vet att man planterat en oansenlig torr bit av en rot eller lök.

Krassen i Bokashin växer något otroligt!!! Det kanske inte blir så mycket blommor. Jag vet ju att en del blommor inte ska gödslas för mycket eftersom all kraften då går till stort bladverk och inga blommor. Det är ju ofta väldigt vackert med blad också. Just här skulle jag dock gärna vilja ha långa hängen med massor av gul-organge blommor.

Köksträdgården, 130625

Det pratas mycket om ”earthing”, jordning, idag. Om vikten av att ha kontakt med jorden. Det lär vara så bra att gå och springa barfota. Det känner man ju enkelt själv när man gör det. Kanske är detta en av förklaringarna till att man ofta mår så bra efter att ha varit ute i trädgården och arbetat. Händerna djupt nere i jorden. Skönt är det i alla fall. Inget orsakssammanhang behövs för att uppleva det! Som det är!

 

Report from a garden

This time of year is so enjoyable – especially if you have a garden /cultivation opportunity. Everything is growing so fast everywhere. It is not enough to do one round a day to see what happens! It also involves some “work” to take care of all this vegetation. If I have moved it from the wild,  I also need to give it a little care and love. Pots need to be watered. Flower beds benefit from being raked through so that the weeds don´t get a foothold. Rich flowering plants need to be tied up. Plants that are done flowering need to be cut down. Next round of lettuce wants to be planted. Wild strawberries should be picked and enjoyed. :)

The lawn needs to be mowed. When I planned my garden, I wanted it to be easy to take care of. Mowing the grass takes just 15 minutes. It’s perfect, I think. Actually, I am probably not really honest if I call it a lawn. There are definitely many other things growing there. We can call it weeds or simply flowers. White clover, buttercups, fibblor and the odd dandelion. I’ve decided thatthis is the type of  lawn I have until I maybe don´t anymore. I fertilize, water, mow moderately high and often so that the clip can remain. The rest is out of my control.

One of the ideas of ​​an easy-care garden is that the largest part of the garden is wild. I cut down small trees in the spring and keep thistles at bay this time of year. I sow some meadow flowers now and then. The wild part is getting really nice. There are lots of blooming lupines, forget- me-nots, columbines and coltsfoot in the spring. Later on sweet pink mallows, goldenrods, tansies, daisies, buttercups, bitter vetch, hardy geraniums, etc. This year I got ground elder under the bird feeder for the first time. I assume that everything else takes over. Not easy to dig up the ground elder with roots in the middle of all the other things that grow so powerful.

When I started the garden I planted no roses even though I love roses. I did not want to come out and discover that all was eaten by one of my wild friends. This spring I planted two anyway. A prickly fragrant rugosa rose with pink flowers in the wild, that might get more friends if this works. So far, it is protected by nets. I’ve also planted a climbing rose – appropriately named Awakening – by the carport wall inside the kitchen garden (see picture). Hopefully it is protected there at the back. Although I’ve had plenty of both elk and deer tracks in there this winter. I guess I may have to put a net around it in the winter. I am so happy to have roses close by again!

Instead, I chose peonies when I originally planned the garden – instead of roses. Love peony as well. At one time I had hundreds of peonies hanging in nets in the attic. They get very beautiful dried. I had at that time an interior design shop where I among other things made many arrangements of dried flowers. Now, I enjoy them as they are! Last spring I was in Amsterdam and then bought two peony roots. It did not look like much, but they flower now!! Unbelievable. Nature’s miracle. Life out of that which seemed to be dead. I also bought a pair Kirgislökar /giant alliums) which also bloom so grandly now.  I do not know how it goes with the two African blue lily roots. They have nice foliage, but no flower stems. It gives flowering extra value when you know you planted a tiny dry piece of a root or onion.

Nasturtiums in Bokashi grow something incredible! It may not be many flowers. I know that some flowers can not be fertilized too much, because all the power then goes to the large foliage and no flowers. It is often very beautiful with leaves too. Right here though, I would like to have long pendants with lots of yellow-organge flowers.

There is much talk about “earthing”, grounding, today. On the importance of having contact with the soil. They say it’s so good to walk and run barefoot. You feel it the easy yourself when you go barefoot. Perhaps this is one reason that you often feel so good after being out in the garden. Hands deep in the earth. Phew it’s all the same. No causal connection needed to experience it! As it is!

Share

6 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco