Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Resa i stillhet

| 0 comments

Vilken underbar dag att bege sig ut på utflykt. Morgonens solstrålar smeker landskapet, målar det i dess allra vackraste färger! Bilen rör sig mot Stockholm. Jag är stillheten själv i och som rörelsen. Som omfattar, genomsyrar och lever världen som rusar förbi. Tidlöst orörlig i och som alla rörelser.

Tiden går så fort med Sommarpratare som sällskap. Det är fint att höra dessa olika uttryckssätt beskriva det de vill dela med sig av sina liv. Det som är gemensamt för de fyra jag lyssnat på är att alla beskriver utanförskänslor som små och kamp med nedvärderande tankar som vuxen. Starkt självkritiska trossystem. Så uppenbart något som de allra flesta har upplevt/upplever. Tänk om fler visste att man inte behöver tro på, lyssna på och låta sig styras av dessa tankar. Tänk om fler visste att det som hör och upplever de här tankarna är alldeles perfekt precis som det är. Alltid. Hur skulle världen se ut då? Hade vi haft några sommarpratare då? Vart skulle dramat ta vägen? Alla offer skulle upplösas som en klick smör i solsken. Allt bråk, konflikter, problem och lidande likaså. Kvar skulle vara tankar, känslor, upplevande precis som det är. Innerliga öppna möten med det bästa för alla som fokus.

Fina trådrullar

På vägen hämtar jag upp min dotter och hennes pojkvän. Vi gör några ärenden. Få affärer väcker mitt habegär mer än en riktigt bra plantskola. Zetas trädgård är just precis en sådan. Ett riktigt Villha-ställe. Men som tur är kan villha också tillfredsställas genom njutning i stunden. Numera i alla fall. Jag köpte faktiskt inte så mycket som en snörbit – men njöt gjorde jag i stora mått!

Zetagroda

Min dotter och hennes pojkvän flyttade förra helgen in i en ny lägenhet i Mälarhöjden. Så glad för deras skull. De flyttade från en etta till en större lägenhet med uteplats. Vilken höjdare. Gladast för uteplatsen är kanske livsnjutaren Skatten.

Skatten njuter

Vi gick en promenad och utforskade området. Helt otroligt lugnt och vackert. Bara ett par minuter ner till Mälaren med båthamn, badstränder, varma klipphällar och lummig skog. Här ligger idylliska Bellmans trädgårdar, en lummig, prunkande odlingsoas för kolonister. Vem vill inte gå in genom den här grinden och se vad som är på andra sidan?

Bellmans trädgårdar

Det oväntade slog till i form av att jag backade in i en annan bil på min dotters och hennes pojkväns parkeringsplats. Hoppsan! När det är gjort är det gjort. Väldigt trist för den andra bilägaren och också för min dotter och hennes pojkvän som precis flyttat in. Inget drama. Jag skriver en lapp och sätter på den andra bilens vindruta. Ringer Bilregistret och får ägarens namn. Ringer hans mobil och lämnar meddelande. Tar foton. Inget mer jag kan göra just nu. Öppen för nästa ögonblick. :)

Tacksam och glad för en fin dag med älskad familj. Vi avslutar med fantastisk middag ute i den varma sommarkvällen. Vilken dag. Vilket liv. Så mycket att vara tacksam för!

Dotter vid Mälaren

 

Journey in stillness

What a beautiful day to go on an excursion. The morning sun rays caresses the landscape, painting it in its most beautiful colors! The car moves toward Stockholm. I am stillness in and as the movement. That includes, permeates and lives the world rushing by. Timelessly motionless in and as all movements.
Time goes so fast with the radio program Summer as company. It’s nice to hear these different expressions describing what they want to share about their lives. What is common with  the four I listened to is that everyone describes emotions of feeling as an outsider as children small and that they struggle with negative thoughts about themself as adult. Strong self-critical beliefs. So obviously something that most people have experienced / are experiencing. Imagine if more people knew that you do not need to believe in, listen to or be guided by these thoughts. Imagine if more people knew thatwhat experiences these thoughts is absolutely perfect just the way it is. Always. What would the world look like then? Would we still have the radio program Summer? Where would the drama be going on? All victims would be dissolved as butter in sunshine. All fights, conflicts, problems and suffering as well. What would remain would be thinking, feeling, experiencing just the way it is. Heartfelt open meetings with the good of all as the focus.

On the way I pick up my daughter and her boyfriend. We ran some errands.The business that awakens my IWANT more than anything is a really good nursery. Zetas garden is precisely this. A real IWANT place. But luckily IWANT may also be satisfied by enjoying it in the moment. Nowadays, anyway. I actually did not buy as much as a piece of string – but I did enjoy it all in large measure!

My daughter and her boyfriend moved last weekend into a new apartment in Mälarhöjden. So happy for them. They moved from a one room apartment  to a three room apartment with a patio. What a treat. Happiest for the patio is perhaps the cat, Skatten.

We went for a walk and explored the area. Quite amazingly quiet and beautiful. Just a few minutes away is the lake Mälaren with marina, beaches, hot rocks and lush forest. Here lies the idyllic Bellman’s gardens, lush, green oasis for cultivation for colonists. Who does not want to go through this gate and see what’s on the other side?

The unexpected hit as I backed into another car on my daughter and her boyfriend’s car park. Oops! Once that’s done, it’s done. Very sad for the other car owner and also for my daughter and her boyfriend who just moved in. No drama. It is what it is. I write a note and put it on the second car’s windshield. Calls the DMV and get the owner’s name. Call his cell and leave a message. Take photos. Nothing more I can do right now. Open to the next moment. :)

Grateful and happy for a nice day with my beloved family. We end the day with a fantastic dinner outside in the warm summer evening. What a day. What a life. So much to be thankful for!

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco