Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Träning, tandkräm, naturgodis

| 0 comments

Det skrivs en hel del om träning idag. Det kommer hela tiden nya rön. Plötsligt är det högintensiv träning eller intervallträning som gäller. Personligen har jag testat båda och det blir bara inte av att jag fortsätter med någon av dem. Det verkar inte passa mig – just nu i alla fall.

Den bästa träningen är ju helt klart den som blir av. Därför måste det ju vara viktigt att hitta en träning som man tycker är rolig. I januari började jag träna på gym igen efter ett uppehåll på flera år. Det jag tyckte var tråkigast på gym var de olika cardiomaskinerna – cyklar, löpband m m. Nu upptäckte jag att jag faktiskt inte behöver stå där och trampa om jag inte vill. Jag cyklar i fem-tio minuter för att få upp pulsen sedan kör jag mina maskiner med tyngder. Jag avslutar med en stunds yoga. Jag får min konditionsträning när jag går med stavar ute i naturen. Något som jag tycker mycket bättre om än att stå inne på ett gym och gå på ett löpband. Perfekt kombo med andra ord.

Pion i knopp, 140511Nu har jag styrketränat minst två gånger i veckan i fyra månader och ser positiva effekter av det. Jag får inte ont i ryggen av trädgårdsarbetet längre. Det är enkelt att lyfta och bära en säck jord som jag förra året tyckte var tung. Skönt. Jag har nästan ingen värk i knäna heller längre. Här är säkert träningen en bidragande orsak. Jag tar MSM numera vilket jag är övertygad om också påverkar värken positivt. Jag är helt enkelt i bättre form idag. Även om jag fortfarande har feber och är trött.

När det gäller mina promenader med stavar ser jag till att andas med stängd mun. För mig känns det vilsamt och gör att jag går i lagom takt. En studie visar att det ger 11 % mindre mjölksyra att träna med stängd mun samt att man tar 22 % färre andetag jämfört med att träna med öppen mun. De som var med i studien upplevde att det var mindre ansträngande och att de kunde klara mer belastning när de tränade med stängd mun. Här kan du läsa mer om den studien. Anders Olsson, som jag har utbildat mig till andningsinstruktör för, förordar lågintensiv träning (med stängd mun). Han menar att vi ska kunna räkna till tre på inandningen. Utandningen får gärna bli längre än inandningen.

Liljekonvalj, 140510I februari i år hölls flera andningskonferenser runt vårt land. Mycket bra information förmedlades under de dagarna. Anders Olsson spelade in och kortade ner många av föredragen. Här hittar du dessa korta videor. En riktig skatt om man är intresserad av andning.

Varje dag är det ny information som kommer fram kring det vi äter utan att kanske tänka så mycket på vad vi tillför kroppen. Igår skrev Aftonbladet om de hormonstörande ämnen som finns i bl a tandkräm och solkrämer. Här är artikeln. Tacksam att sådan här information sprids så att vi kan göra medvetna val. Själv valde jag bort vanlig tandkräm för ett bra tag sedan. Jag kombinerar alternativ tandkräm (just nu Kingfisher) med att gurgla med kolloidalt silver. Min tandhygienist var imponerad.

Det är ju toppen med sajter som t ex Äkta vara (aktavara.se). Här står det att läsa nu om vad s k naturgodis innehåller. ”Aromämnen, smakförstärkare, färgämnen, jästextrakt och hydrolyserat sojaprotein är några av de tillsatser och industriella ingredienser som så kallat naturgodis innehåller.” Inte fullt så naturligt som namnet skulle kunna få oss att tro. Det är alltså bra att fortsätta att läsa innehållsförteckningarna. Just naturgodis säljs ju ofta i lösvikt och då kanske det är lättare att glömma bort att kolla.

 

Excercising, tooth paste, natural snacks

A lot is written about exercising these days. There are always new discoveries. Suddenly what is recommended is high intensity training or interval training. Personally, I have tried both and I simply do not continue with them. It does not seem to suit me – right now , anyway.

The best training is quite clearly the one that happens. Therefore, it’s important to find a workout that you enjoy. In January I started going to a gym again after a break of several years. What I find most boring gym are the various cardio machines – bicycles , treadmills , etc. Now, I discovered that I actually do not have to stand there and trample if I do not want. I bike for five – ten minutes to get my up my heart beat then I do my machines with weights. I end with some yoga. I get my cardio when I walk with sticks out in nature. Something that I like much more than standing inside of a gym, walking on a treadmill. Perfect combo in other words.

I have now been working out at least twice a week for four months and see the positive effects of it . I do not get a sore back from garden work anymore. It is easy to lift and carry a sack of soil that I last year thought was heavy. Nice. I have almost no pain in my knees anymore either. I am sure that the gym has been a contributing factor. I take MSM now which probably also has affected the pain in a positive way. I am simply in better shape today. Although I still have a fever and am tired.

As for my walking with sticks, I make sure to breathe with my mouth closed. For me it feels restful and makes me walk at a fast but peaceful pace . One study shows that it gives 11% less lactic acid to train with closed mouth and that you take 22 % fewer breaths compared to exercising with your mouth open. Those engaged in the study felt that it was less strenuous and that they could handle more load when they exercised with closed mouth . Here you can read more about the study (in Swedish). Anders Olsson, who I trained with to become breathing instructor, favors low-intensity training ( with mouth closed ). He believes that we should be able to count to three on inspiration . Expiration should preferably to be longer than inhalation.

In February this year several breathing conferences were held around our country. Very good information was conveyed during those days. Anders Olsson recorded and shortened down many of the talks. You can find these short videos here. A real treasure if you are interested in breathing.

Every day, new information comes to light about what we eat without perhaps thinking so much about what we put into the body. Yesterday there was an article in Aftonbladet about the endocrine disruptors found in  toothpaste and sunscreens . Here is the article (in Swedish). Grateful that this kind of information is coming out so that we can make informed choices. I dropped regular toothpaste a good while ago. I combine alternative toothpaste ( now Kingsfisher ) to gargling with colloidal silver. My hygienist was impressed.

It ‘s great with sites such as The Real Thing ( aktavara.se ) . Here is what it says now about what the so-called natural snacks contain . “Flavoring , flavor enhancers, colorings, yeast extract and hydrolyzed soy protein are some of the additives and industrial ingredients the so-called natural snacks contain .” Not quite as natural as the name would have us believe . So it is good to continue to read the list of ingredients. Natural snacks are often sold loose and then maybe it’s easier to forget to check .

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco