Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Dags att ta nya tag med min hälsa …

| 2 Comments

Som ni kanske kommer ihåg valde jag innan sommaren att be min läkare sluta leta efter anledningen till min ständiga feber. Jag tänkte att antingen blir jag bättre av mig själv – mest troligt – eller så blir jag sämre och då finns det fler symtom att använda som indikation på vad felet är.

Efter besöket hos Ulf Kilman i början av juli fick jag en skjuts av energi direkt. Det har sedan successivt trappats av. Jag har dock blivit av med min andfåddhet. Det är jag otroligt glad och tacksam för. Det är underbart att kunna gå mina morgonpromenader med stavar igen! Det är dock fortfarande så att jag vaknar med 36,5 graders kroppstemperatur och när jag kommer in efter min promenad har jag 38,3-38,5 – varje dag! Något är alltså fortfarande inte riktigt på plats. Jag är också tröttare än jag brukar vara.

De senaste månaderna har jag satsat på att ta hand om min kropp på bästa sätt. Jag äter enligt 5:2 dieten (och LCHF de dagar jag inte delfastar) och har gått ner 9 kg. Jag rör mycket på mig och äter sådant som jag tror att jag mår bra av.

 

Utsikt från min soffa!

Utsikt från min soffa!

Kursen till andningsinstruktör i helgen inspirerade mig till att göra en kraftsatsning på andning. Jag har fått en ännu djupare förståelse av andningens helande och regenererande funktion. 1 oktober påbörjade jag en ny 28 dagars andningsträning. Förra gången jag gjorde den i höstas förstod jag inte riktigt den möjlighet som träningen innebär och jag tog den inte på allvar. Jag tror att jag tänkte att jag andas redan så bra att det inte kan göra så mycket skillnad. Nu vet jag bättre. :)

Andningsträningen innebär att jag ökar min andningsmedvetenhet under dagen. Ser till att jag i görligaste mån andas enl de fem rekommendationerna (med näsan, magen, långsamt, tyst och rytmiskt).

Jag tejpar munnen på natten och genomför min träning (stavgång och yoga) med stängd mun. Dessutom använder jag Relaxatorn som hjälp och påminnelse under dagen. Jag har märkt att jag ibland får en mer ansträngd andning när jag koncentrerar mig, t ex framför datorn. Då är det perfekt att använda Relaxatorn en stund som påminnelse. Jag märker också att jag ibland när jag t ex arbetar i trädgården och blir lite andfådd öppnar munnen. Det håller jag nu på att träna bort. Jag förstår verkligen vikten av att andas med stängd mun. (Jag skriver mer om det senare.)

 

Kvarndammen

Kvarndammen

Under kursen lärde jag mig också mer om andningen som regulator av PH-balansen. Jag har länge försökt få upp mitt PH-värde utan större framgång. Jag förstår nu kopplingen till andningen. Här är koldioxiden så viktig. Bikarbonatets kemiska formel innefattar koldioxidens. Detta är en förklaring till varför bikarbonat kan ha så positiv effekt på vår kropp. Jag ska skriva mer om det senare. Jag valde i alla fall att påbörja en 14 dagars kur med bikarbonat 1 oktober också. Det ska bli spännande att se vilka effekter den här mycket kraftigt basiska kur gör på min kropp. Första två dagarna mådde jag inget vidare måste jag tillstå. Jag har hört många mirakelhistorier kring bikarbonat så det blir intressant att testa. Enkelt och billigt i alla fall.

På kvällen när jag kom hem från Stockholm kom en man, Christer Asp, och visade en apparat som med hjälp av elektromagnetism läser av kroppen. Jag var måttligt intresserad, lindrigt uttryckt. Mitt intresse ökade dock när jag såg att det den här lilla maskinen fick fram när jag höll i en stav kopplad till den, var till stor del samma som de jag har fått från sjukvården. Följande stämde med det jag redan visste:

 •  Lågt PH
 • Ingen B12 brist
 • Högt kolesterol
 • Höga fettlevervärden
 • Allergisk mot pälsdjur och cigarettrök
 • Tål mjölkprodukter
 • Dålig fettomsättning
 • Bra immunförsvar

Det var imponerande att se att den kunde läsa av allt detta samt mycket mer. Jag kände att den kunde vara värdefull som uppföljare och utvärderare nu när jag vill testa olika kurer igen så jag har hyrt den i tre månader till att börja med. Dessutom kan jag ev testa vänner som är intresserade. Det gäller förstås att ta allt detta med en nypa salt. Men som en indikation på hur det står till verkar den vara mycket pålitlig. Jag har nu testat mig flera gånger och får samma resultat så det är bra. Framför allt känns det bra att kunna se om de olika åtgärder som sätts in har någon effekt. T ex om kosttillskott rättar till de brister som finns.

Quantum Resonance Magnetic Analyzer

Quantum Resonance Magnetic Analyzer

Några andra saker som resultatet visade var att jag har mycket stark belastning av tungmetaller. Förvånande! Jag har t ex sanerat tänderna för många år sedan, men hade ändå höga värden av kvicksilver. Kanske är det alla mina långa vistelser i Indien som är orsaken. Det uppmuntrar i alla fall till utrensning. Skönt att veta att mitt dricksvatten är superrent tack vare den fantastiska vattenrenaren jag har.

Efter bikarbonatkuren ska jag börja äta ett grönt pulver som heter Powder of Life som innehåller många bra ingredienser. Bl a havsalger som har hög förmåga att rena tungmetaller. Det blir spännande att löpande undersöka och se om det hela ger resultat. Jag fortsätter att rapportera här så läser du om du är intresserad.

Jag har också varit hos doktorn i veckan och tagit om mina kolesterolprover. I våras var de inte alls bra (högt värde på det onda kolesterolet och lågt på det goda). Jag rekommenderades att börja äta stattiner. Det vill jag inte efter att ha läst om deras biverkningar och risker. Det sägs ju att 5:2 sänker kolesterolvärden. Det blir intressant att se om de nu har gått ner när jag ätit så i fyra månader och gått ner ganska mycket i vikt. Jag vet att jag har en ärftlig tendens till högt kolesterol för jag hade det redan innan jag var 30 år gammal. Har värdena inte alls sänkts kanske jag måste överväga stattiner i alla fall. Apparaten visade på högt kolesterol, men jag kan ju ha höga värden och lägre än i våras. Då går det ändå åt rätt håll.

Vacker höst

Jag har också äntligen tagit ett borreliaprov. Den infektionsläkare som jag har gått hos senaste året ville inte ta det eftersom det är så missvisande. Jag förstår efter att ha läst på nätet att upp till 60 % av de som får svaret att de inte har borrelia ändå kan ha det. Många åker till Tyskland och får hjälp. Men om man får ett positivt svar, d v s att man har borrelia verkar det vara tillförlitligt så det känns ändå rätt att i alla fall ta provet. Fast jag tror ju faktiskt inte alls att jag har borrelia.

Oj då, det var mycket och långt. Ville bara ge en statusrapport om hur det är just nu. Självklart är allt väl oavsett hur kroppen mår! I denna öppenhet blir det bara självklart och naturligt att göra det som görs. Skönt att allt får vara som det är. Både trötthet och kroppens olika signaler och handlingar och kurer att försöka åtgärda. Allt är okej. Alltid i och som det som aldrig förändras. Befriande enkelt. Naturligt att göra det som kan göras utan behov av resultat i vetskap om att det som är alltid är som det är. Detta enda tidlösa ögonblick.

 

Time for new focus on my health

As you may remember , I chose before summer to ask my doctor to stop looking for reasons for my constant fever. I figured that either I get better by myself – most likely – or I will get worse and then there are more symptoms to use as an indication of what is wrong.

After visiting Ulf Kilman in early July , I got a boost of energy directly. It has gradually lessened though . However, I am not out of breath any more. This is something I’m incredibly happy and grateful for. It is wonderful to be able to walk my morning walks with sticks again! However, I still I wake up with a 36.5 degree body temperature and when I come in after my walk , I have 38.3 to 38.5 – every day! Something is thus still not quite in place. I am also more tired than I usually am .

In recent months , I have worked to take care of my body in the best way . I eat according to 5:2 diet ( LCHF on the days that I do not fast) and have lost 9 kg . I move a lot and eat things that I think I feel good .

The course to breathing instructor this  last weekend inspired me to focus on my breathing for a while. I have an even deeper understanding of breathing´s healing and regenerating function. October 1st , I began a new 28-day breathing exercise. Last time I did it last fall , I did not really take it seriously. I think I figured that I already breathe well so that it can not make that much difference . Now I know better. :)

Breathing training means that I increase my breathing awareness during the day. Tries to breath according to the five recommendations ( with the nose, stomach, slowly, silently and rhythmically ) .

I tape my mouth at night and perform my workout ( pole walking and yoga ) with the mouth closed . Also, I use Relaxator to help and reminder of the day. I’ve noticed that sometimes I get a more strained breathing when I concentrate , for example, in front of the computer. Then it’s perfect to use Relaxator for a while as a reminder. I also notice that sometimes when I , for example, work in the garden and get a little out of breath , open my mouth. I certainly understand the importance of breathing with my mouth closed . ( I’ll write more about that later. )

During the course, I also learned more about the breath as regulator of PH balance. I have long tried to get my PH up without much success. I now understand the connection to the breath. Here, carbon dioxide is so important. Bikarbonatet´s chemical formula includes carbon dioxide. This is one reason why baking soda, bikaronate, can have as positive effect on our bodies. I’ll write more about that later. I chose anyway to begin a 14 day course of treatment with bicarbonate October 1 , too. It will be interesting to see what effects this very strongly basic regime does to my body. The first two days I didn´t feel to well though , I must admit . I have heard many miracle stories around bicarbonate so it will be interesting to test . Simple and cheap anyway.

In the evening when I came home from Stockholm a man came, Christer Asp, and showed a device that uses electromagnetism to scan the body. I was moderately interested . My interest grew , however, when I saw that this little machine got results, when I was holding a bar attached to it, was largely the same as those I ‘ve received from health care. The following were consistent with what I already knew :

 • Low PH
 • No B12 deficiency
 • high Cholesterol
 • High fat liver
 • Allergic to fur animals and cigarette smoke
 • Tolerate milk products
 • Poor fat metabolism

It was impressive to see that it could be read by all this and more. I felt that it could be valuable as a sequel and evaluator now when I want to test different cures again so I have rented it for three months to begin with . Also, I can possibly test friends who are interested. You have to take the results for what they are though. But as an indication of how things are it seems to be very reliable . I have now tested myself several times and get the same results so it’s good .I find it especially valuable as a way to check up on different actions taken. Like if supplements taken improve deficencies.

Another thing that the machine indicated was that I have very strong load of heavy metals. Astonishing! I have , for example, cleared my teeth from mercury, many years ago, but still had high levels of mercury. Maybe it’s from all my stays in India. It encourages me anyway to detoxify. Good to know that my drinking water is super clean thanks to the amazing water purifier I have.

After the two weeks with bikarbonate I will start eating a green powder called Powder of Life which contains many nourishing ingredients. Including marine algae which has high ability to purify heavy metals. It will be exciting to continuously explore and see if it is all paying off. I will continue to report here so see if you are interested.

I have also been to the doctor this week and to check my cholesterol again. Last spring , they were not at all good ( high value of bad cholesterol and low on the good ) . I was advised to start eating stattiner. I do not want to after reading about their side effects and risks. They say that 5:2 lowers cholesterol. It will be interesting to see if it has gone down after eating according to 52 for four months and loosing a lot of weight . I know I have an hereditary tendency to high cholesterol because I had it before I was 30 years old . If the numbers ​​are not lowered at all I might have to consider stattiner anyway. The device showed high cholesterol, but I can have high values ​​and lower than in the spring . Then , it is still okay  because it is moving in the right direction.

I’ve also finally taken a Lyme disease test . The infection doctor that I have been seeing this last year did not take it because it is so misleading . I understand after reading up on it online that up to 60 % of those who get the answer that they do not have Lyme disease may still have it . Many go to Germany for help. But if you get a positive response, that means that you have Lyme disease , it seems to be reliable so it feels right to at least take the test. But I don´t think at all that I have Lyme disease.

Oops, that was a a lot and a long text.. Just wanted to give a status report on how it is right now. Of course , all is well no matter how my body is doing! In this openness it becomes obvious and natural to do what is done . Nice that everything may be as it is . Both fatigue and various body signals and actions and cures to try to fix it . Everything is okay. Always in and as that which will never change . Liberatingly simple. To naturally do what can be done without the need for results , knowing that what is is always as it is. This only timeless moment .

 

 

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco