Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Sista dagen på andningsträningen

| 0 comments

I natt var sista natten på andningsträningen som jag gjort över 28 dagar. Det har varit intressant och inspirerande.

Tejpad mun

Under 28 nätter har jag tejpat munnen varje natt. Det är viktigt för oss alla med en god sömn för återhämtning och läkning. Om vi andas med öppen mun under sömnen innebär det med automatik att andningen överstiger kroppens behov. Det blir en form av hyperventilering som ger upphov till syrebrist. Många som börjar sova med tejpad mun upplever att de vaknar piggare, sover lugnare och behöver mindre sömn.

Jag upplever inte någon större förändring med att sova med tejpad mun. Förmodligen för att jag redan tidigare framför allt andats både ut och in med näsan. Det har känts lite lugnare och faktiskt mycket behagligt. Jag kommer att fortsätta ett tag till för att se vilka effekter det kan ge på lång sikt. Om man är osäker på hur man andas kan det vara bra att sova med tejpad mun ett tag för att utforska om det ger några förändringar.

Jag trodde att det skulle vara obehagligt. Det har det inte varit. Jag blev förkyld i förrgår och trodde inte att jag skulle kunna avsluta med tejpad mun. Det har dock gått bra. Det går t o m att hosta lite lätt med tejpad mun. Det förutsätter förstås att inte båda näsborrarna är täppta. :)

Naturen har en naturlig rytm. Andningen är en del av vår naturliga rytm som påverkats av vår förändrade livsstil.

Naturen har en naturlig rytm. Andningen är en del av vår naturliga rytm som påverkats av vår förändrade livsstil.

Relaxatorn

Jag har också använt Relaxatorn minst en halvtimme varje dag. (Rekommendationen är att  börja med en kvart om dagen.)  Oftast har det blivit mer. Relaxatorn är en andningstränare som ger visst motstånd vid utandningen (motståndet ställer man in själv).

Jag är väldigt glad att ha hittat Relaxatorn som ett hjälpmedel för bättre andning. Jag andas redan på ett bra sätt. Men det finns alltid utrymme för förbättring. Framför allt är den ett viktigt redskap för de personer som kanske inte andas optimalt.

Jag märker att om jag sitter och andas med Relaxatorn en längre stund, t ex en timme blir effekten på sinnet mycket påtaglig. Det upplevs mycket öppnare och rymligare. Speciellt viktig blir den för personer med ångest, oro, stress. Inte som ett sätt att neutralisera dessa upplevelser. Utan som ett sätt att medvetandegöra andningen och olika kroppssensationer. Med Relaxatorn blir olika kroppssensationer tydligare och det blir en påminnelse att bara låta allt detta vara som det är utan att gå in i historier om vad som pågår. Det är också mycket tydligt att det naturligt finns en medvetenhet om andningen när man inte använder Relaxatorn som kanske inte finns annars. Vårt fokus blir inte längre helt centrerat kring våra tankar och beskrivningar av allt som pågår. Vi blir vakna, alerta och närvarande!

Vid inandning slår hjärtat snabbare och den sympatiska delen av nervsystemet aktiveras. Det handlar om aktivitet. Utandningen är normalt en passiv handling där  diafragman återgår till sitt ursprungsläge och inga muskler används. Det parasympatiska, nedlugnande, delen av nervsystemet är mer aktivt. Hjärtat vilar och återhämtar sig och pulsen sjunker. Kroppen slappnar helt enkelt av.

När man använder Relaxatorn förlängs utandningen och ger naturligt återhämtning, vila och lugn till kropp och sinne.

Jag kommer absolut att fortsätta att använda Relaxatorn för att öka min medvetenhet om min andning i olika situationer i livet.

Mål

Jag satte upp tre mål med min andningsträning.

  • Att bli feberfri .
  • Att få ökad uthållighet och styrka under mina promenader, framför allt i uppförsbackar.
  • Att få ännu mer energi och ork.

Jag är inte feberfri. Jag upplever dock mer energi och uthållighet. Så visst har andningsträningen gett effekt. Glad!

I det senaste avsnittet av radioprogrammet “Spanarna” pratade en av deltagarna, Gabriella Ahlström,  om medveten andning – bl a om att tejpa munnen. Hon kallar 2013 för andningens år. Varje ögonblick är andningens ögonblick, men det låter fint med ett ökat fokus på vikten av en god andning. Det finns så mycket att vinna på att förbättra andningen. Med vår förändrade livsstil har andningen blivit allt mer konstlad och onaturlig. Här är länk till Spanarna.

Om du är intresserad av detta rekommenderar jag Anders Olssons bok ”Medveten andning”. Du kan köpa den genom mig. Det finns också mycket information på Anders hemsida: www.sorena.se.

 

The last day of the Breathing Training

Last night was the last night of the Breathing Training that I’ve done over 28 days. It has been interesting and inspiring.

Taped Mouth

For 28 nights, I taped my mouth every night. It is important for all of us with good sleep for recovery and healing. If we breathe with open mouth during sleep it automatically means that respiration exceeds the body’s needs. It is a form of hyperventilation which gives rise to lack of oxygen. Many people that start sleeping with taped mouth feel that they wake up more alert,that their sleeping is quieter and that they need less sleep.

I did not experience any major changes due to my sleeping with taped mouth. Probably because I already breathe both in and out with my nose. It has felt a bit calmer and actually very comfortable. I will continue for a while longer to see what effects it can have in the long run. If you are unsure how you breathe when you sleep, you may want to sleep with taped mouth for a while to explore if it gives any changes.

I thought that it would be uncomfortable. It has not been uncomfortable at all. I caught a cold the day before yesterday and did not think I could finish with taped mouth. However, it has gone well. It is even possible to cough lightly with taped mouth. This assumes of course that not both nostrils are blocked. :)

Relaxator

I have also used the Relxator at least half an hour every day. (The recommendation is to start with 15 minutes a day.) Most often, I have used it longer than that. Relaxator is a respiratory trainer that gives some resistance on exhalation (the resistance you set yourself).

I’m very happy to have found the Relaxator as a tool for better breathing. I already breathe in a good way. But there is always room for improvement. Above all, it is an important tool for those who might not breathe optimally.

I notice that if I sit and breathe with the Relaxator for a longer time, eg one hour, the effect on the mind is very obvious. It feels much more open and spacious. It would be especially important for people with anxiety, worry, stress. Not as a way to neutralize these experiences. But as a way to raise awareness about the breathing and the body sensations. With the Relaxator different body sensations become very clear and there will be a reminder to just let all this be as it is without going into the stories of what is going on. It is also very evident that there is a natural awareness of breath when you are not using the Relaxator that might not exist otherwise. Our focus will no longer be completely centered around our thoughts and descriptions of everything going on. We are awake, alert and present!

On inhalation heart beats faster and the sympathetic part of the nervous system is activated. It’s all about activity. The expiration is normally passive in which the diaphragm returns to its original position and no muscles are used. The parasympathetic, calming, part of the nervous system is more active. The heart is resting and recovering and heart rate drops. The body relaxes simply.

When using the Relaxator it prolongs exhalation and provides natural recovery, rest and serves as a reminder of the natural peace to the mind and body.

I will definitely continue to use Relaxation tower to increase my awareness of my breathing in different situations in life.

Goal

I put up three goals with my breathing training.

  • No fever.
  • Gaining increased endurance and strength during my walks, especially on hills.
  • To get even more energy and stamina.

I still have fever. I feel, however, more energy and stamina. So yes, the breathing exercise had an effect. Happy!

There is also much information on Anders website: www.sorena.se.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco