Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Älskade jordgubbar

| 1 Comment

Jag älskar jordgubbar! Förr åt jag helst en liter om dagen när det var säsong. Förra året kändes det inte lika roligt längre. Det blev mer sällan – om jag inte hade turen att hitta ekologiska. I år vill jag bara äta jordgubbar om de är ekologiska. Vilket innebär att det inte blir så ofta. Här finns inte många som säljer ekologiska. (Här är KRAV:s lista på var  man kan hitta obesprutade jordgubbar.)

Det är jättebra att vi har fått så mycket bra information om hur olika råvaror behandlas. Och det är riktigt sorgligt att inte längre kunna njuta av t ex jordgubbar om de inte är obesprutade. Jag får hålla till godo med mina egna smultron. Nästa år får jag tänka till och se om jag kan få in lite jordgubbsodling i trädgården.

Smultron, 140616Som du kanske vet besprutas jordgubbar åtta gånger. De har lätt att drabbas av ohyra, mögel och annat vilket gör det svårare att odla utan gifter. Vi behöver vara många som efterfrågar ekologiska bär för att de ska bli mer tillgängliga. ” Enligt en rapport från Livsmedelsverket fanns det rester av bekämpningsmedel i 34 av de 36 prov som togs år 2009. 24 olika ämnen hittades, ofta flera ämnen i samma prov. Bland de medel som hittades finns flera som misstänks vara cancerframkallande. I de svenska proverna hittades 8 medel. Vanligast var tre svampmedel som är skadliga för vattenlevande organismer.” från KRAV:s hemsida.

Vi vet att jordgubbar inte bara är supergoda utan också mycket nyttiga. En studie från SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) visar att ekologiska jordgubbar hämmade tillväxten av cancerceller mycket effektivare än konventionella jordgubbar. De innehöll också mer antioxidanter. Det låter självklart att obesprutat är nyttigare. Mycket bra att det görs studier så att vi också får det svart på vitt.

Tack vare slarviga fåglar har jag fått  goda, nyttiga och obesprutade solrosskott.

Tack vare slarviga småfåglar har jag fått goda, nyttiga, obesprutade solrosskott till mina sallader.

Det är helt klart så att vi handlar mer ekologiskt idag. Försäljningen ökar kraftigt hela tiden. Dels beror det förstås på all kunskap vi idag har om vådan av gifter och också att tillgängligheten har ökat. I takt med att efterfrågan ökar minskar också priserna. Det är jag så glad över.

I min ICA-affär är det ofta svårt att hitta t ex ekologiska ägg eftersom de är slutsålda. Den effekten tar jag gärna under tiden som äggproducenterna lägger om till ekologisk produktion. Makten ligger hos oss konsumenter. Det får vi inte glömma!

Ja, det var några tankar efter att ha gått förbi jordgubbsförsäljaren utanför affären utan att stanna.

 

Beloved strawberries

I love strawberries! In the past, I ate a liter a day when they were in season. Last year it did not seem as tempting anymore. It happened more seldom – if I was not been lucky enough to find organic strawberries. This year I just want to eat strawberries if they are organic. Which means it will not be so often. There are not many that sell organic around where I live.

It’s great that we now get so much information on how various produce is being handled. And it’s really sad to no longer be able to enjoy something as simple as strawberries unless they are unsprayed. I have to make do with my own wild strawberries. Maybe I can grow my own strawberries next year.

Strawberries are sprayed eight times. They easily suffer from pests, mold, and other things which makes it more difficult to grow them organically. We need to be many that demand organic berries to make them more accessible. “According to a report from the Swedish National Food Administration, there were pesticide residue in 34 of the 36 samples taken in 2009., 24 different substances were found, often several different poisons in the same sample. Among the resources found there are several that are suspected of being carcinogenic. In the Swedish sample were found eight agents. The most common were three fungicides that are harmful to aquatic organisms. “From KRAV website.

We know that strawberries are not only super tasty but also very healthy. A study by SLU (Swedish University of Agricultural Sciences) shows that organic strawberries inhibited the growth of cancer cells much more efficiently than conventional strawberries. They also contained more antioxidants. It sounds obvious that pesticide-free is healthier. Very good that it is done studies so that we also get it in black and white.

Thanks to shoddy small birds, I have had good, useful, unsprayed sunflower shoots to my salads.

It is quite clear that we eat much more organically grown today. Sales are increasing dramatically all the time. Partly it depends of course on all the knowledge we have today about the danger of toxins and also that availability has increased. As the demand increases, the prices decreases. That´s so great.

In my ICA supermarket, it is often difficult to find for example, organic eggs because they are sold out. I am totally okay with the effect of greater demand while egg producers transit  to organic production. The power is with us consumers. Something we must not forget!

Yes, there were some thoughts after going past the strawberry vendor outside the store today without stopping.

Share

One Comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco