Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Nya tag med min hälsa

| 0 comments

Dags för att ta nya tag med hälsan … igen. Det är nu två år sedan jag fick feber varje dag och inget jag har gjort har ännu förändrat det. Mycket annat har blivit bättre tack vare ett hälsosammare liv. Men något är inte i balans i den här kroppen.

För ett par veckor sedan träffade jag min läkare igen för ny provtagning. Det var länge sedan sist. Det som var positivt var att mina kolesterolvärden har helt normaliserats av en mer hälsosam livsstil, förmodligen framför allt 5:2-dieten. Min läkare var mycket förvånad.

Näva 1

Älskade nävor

Däremot har jag fortfarande hög sänka och låga järnreserver. Lymfocyterna (vita blodkroppar) fortsätter att minska successivt. Det verkar tyda på att någon infektion äter lymfocyter.

Tillsammans kom vi i alla fall överens om att prova en dunderkur med antibiotika. Jag har varit mycket tveksam till att äta antibiotika. Det är många år sedan sist. Nu känner jag att om det är något som blir bra av antibiotikan är det värt de nackdelar som det innebär att äta den. Jag ska nu ta två gånger om dagen i upp till en månad av något starkt som tar många olika sorters bakterier. Vi får se om det hjälper.

Näva 2Någonting hände i alla fall när jag började för jag fick huvudvärk i tre dagar. Jag väljer att se det som en utrensning, som att något har börjat lämna kroppen.

Parallellt går jag hos en terapeut som arbetar med frekvensmedicin. Det känns bra även om jag i ärlighetens namn måste erkänna att ingenting jag har gjort har tagit bort tröttheten.

Det känns nästan som ett heltidsjobb att ta alla minst tjugo olika tillskott som ska tas vid olika tillfällen, ofta flera gånger, inte ihop med andra osv. Jag tar t ex kolloidalt silver som lär öka effekten hos penicillin. Totalt är det vid sju olika tillfällen under dagen som jag ska komma ihåg att ta något. Normalt är det inte så här mycket. Det är just nu under antibiotikakuren som jag mängdar sådant som jag tror stärker effekten av penicillinet och som motverkar biverkningar som candida m m. Tur att det är sommar så att jag har tid till detta. Jag hinner precis klart innan nästa retreat börjar.

Näva 3Visserligen är det kanske lite taskig tajming när jag får höra när jag börjar veckan innan midsommar att jag inte bör vara i solen på fem veckor. :)

Det som är bra med att ha en kropp som inte är i perfekt hälsa är att det naturligt främjar ett hälsosamt liv. När jag t ex i oktober förra året började med Powder of Life, det gröna pulvret jag dricker varje dag, skannade jag kroppen med min lilla frekvensanalysapparat. Jag hade verkligen urusla värden t ex när det gällde hjärta/hjärna/kärl. Idag är de värdena så bra att de inte ens dyker upp i rapporten. Det känns så klart bra. Pulvret är verkligen effektivt och bra för mig. Det är också häftigt att kunna följa förändringar med hjälp av skannern.

Jag vill också påpeka innan jag slutar att jag inte ser något av detta som ett problem eller som fel. Det är så det är just nu. Varken mer eller mindre. I den öppenheten dyker naturligt självklara steg för att stötta systemet upp. Opersonligt och enkelt!

 

Taking action again for better health

Time to take action for better health … again. It is now two years since I got a fever every day and nothing I have done has not yet changed this factt. Much else has improved thanks to a healthier life. But something is not in balance in this body.

A couple of weeks ago I met with my doctor again for taking new tests. It was long time since we last did it. What was positive was that my cholesterol levels have completely normalized by a more healthy lifestyle, probably mainly by the 5:2 diet. My doctor was very surprised.

However, I still have high sedimentation rate and low iron reserves. Lymphocytes (white blood cells) continue to decline gradually. It seems to indicate that there is an infection eating lymphocytes.

Together, we decided to try a strong treatment with antibiotics. I have been very hesitant to eat antibiotics. It is many years since the last time. Now I feel that if s something improves  by taking the antibiotic, it is worth the disadvantages of eating it. I will now take a dose twice a day for up to a month of something strong that takes many different kinds of bacteria. We’ll see if it helps.

Something happened anyway when I started because I had a headache for three days. I choose to see it as a detoxification, that something has begun to leave the body.

I also go to a therapist who works with frequency medicine. It feels good, though I honestly have to admit that nothing I have done has taken away the tiredness or the fever.

It almost feels like a full time job to take all the at least twenty different supplements to be taken at different times, often several times a day, to do not mix with others and so on. I take for example colloidal silver which is likely to increase the efficiency of the penicillin. Overall it is at seven different times during the day that I’ll remember to take something. Normally it’s not this much. It is now during the antibiotics treatment that I maximize things that I believe will strengthen the effect of penicillin, and support the body to combat side effects candida etc. Good thing it’s summer so I have time for this. I just have time to finish this treatment before the next retreat starts.

It is perhaps not the perfect timing since I was told when I started the week before midsummer that I should not be in the sun for five weeks. :) Which is basically the Swedish summer.

The good thing with having a body that is not in perfect health is that it naturally promotes a healthy life. When I, for example, last October began with the Powder of Life, the green powder I drink every day, I scanned the body with my little frequency analyzer. I had really abysmal rates especially when it came to heart / brain / vessels. Today, they are ​​so good that they do not even show up in the report. It feels really nice. The powder is really effective and good for me. It’s also awesome to be able to track changes using the scanner.

I also want to point out before I conclude that I do not see any of this as a problem or error. It is the way it is right now. Neither more nor less. In this openness the  the obvious steps to take arise. Impersonal and simple!

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco