Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

CBD-oljans effekt

| 0 comments

CBD-olja innehåller cannabidiol som utvinns ur hampaväxten Cannabis Sativa. Den har förmågan att påverkar receptorerna i kroppens endocannabinoida system. Den stärker kroppens egen bildning av endocannabinoider. Både CB1 som fr a finns i hjärnan och CB2 som finns i övriga kroppen, mest i magen. Det endocannabinoida systemet påverkas av livsstil (bl a kost). Cannabidiolen har visat sig ha positiva medicinala kvaliteter. Det balanserar både kropp och psyke. CBD-oljan är helt laglig eftersom den innehåller mindre än 0,2 % THC som är den sinnesförändrande och beroendeframkallande komponenten i cannabis.

Jag samarbetar med ett företag som heter TrueLife och har nu sålt oljan sedan i höstas till testpersoner. Det har kommit in över 300 utvärderingar och det börjar nu gå att se ett mönster. Här är resultat från tre olika symtomgrupper:

Ångest och depression

Av 68 testpersoner har 43 givit feedback. 41 upplevde positiva resultat. 2 upplevde inga resultat.

IBS & Crohn

Av 46 testpersoner har 39 givit feedback. 38 upplevde förbättringar. 1 inga förändringar.

Epilepsi

Av 31 testpersoner har 13 givit feedback. 12 av dessa upplevde positiva resultat. 1 gjorde det inte.

Det är ju fantastiska resultat. Speciellt när vi pratar om något så naturligt som saknar biverkningar.

CBD-olja LDe resultat som många beskriver är förhöjt stämningsläge, mindre ångest, bättre sömn. Det är härligt att läsa användarberättelser som beskriver så mycket glädje, hopp och tacksamhet. Som vi ser på resultaten ovan blir inte alla hjälpta. Det verkar vara svårt att veta innan. Det är bara genom att testa ett tag som man upptäcker om oljan hjälper just mig.

Jag har frågat speciellt hur det är om man tar antidepressiv medicin. Om det är en kontraindikation. Det säger personerna som håller på med det här att det inte är. Snarare är det tvärtom. De som äter medicin upplever stor lindring när de börjar med oljan och flera har kunnat trappa ned på sin medicin. I samråd med läkare förstås! Den har även visat sig hjälpa personer som har ett beroende som de vill sluta med.

Eftersom det endocannabinoida systemet stärks av rätt livsstil och kost har man tagit fram en Powder of Life som just stödjer oljans effekt på nervsystemet. Skador på nervsystemet ökar ju hela tiden, demenssjukdomar, MS, ALS. Allt fler blir utbrända, får ME som båda kan ge skador på hjärnan. Denna Powder of Life heter N och innehåller bl a en ingrediens som heter Lion´s Mane. En svamp med unika egenskaper som länge har använts inom kinesisk medicin. I forskartidskriften Journal of Health Science beskrevs hur en forskare har upptäckt att Lion´s Mane innehåller en grupp av kraftfulla ingredienser som kan stimulera återbildningen av neuroner och hjärnceller. Vid en double-blind placebokontrollerad studie har ett forskningsteam vid Hokuto Corporation och Isogo Central and Neurological Hospital rapporterat att patienter med en mild kognitiv nedsättning har upplevt en signifikant förbättring under den tid de åt Lion´s Mane.

Powder of Life LI en studie visade man att Lion´s Mane kan minska mängden betaamyloid plack i hjärnan. Det är denna plack som bl a förorsakar demens. När placken minskar förbättras minnet.

Man har vid flera studier visat att Lion´s Mane skyddar nervfibrernas höljen, myelinskidorna. Detta gör att nervimpulserna kan färdas fortare. Dessa försämras normalt med ålder. Det är det som gör att det ibland tar längre tid att svara på en fråga. Vid t ex MS är myelinskidorna så svårt skadade att informationen inte kommer fram.

Utöver Lion´s mane innehåller Powder of Life N också flera andra ingredienser coh innehåller mycket näring och antioxidanter för hjärnan och nervsystemet som spirulina, chlorella, chia, blåbär, nypon, nässla, havtorn, pinebark, maca, shiitake, blåstång, vinddruvskärnor, broccoli, ishavsalg och ingefära.

Just den här Powder of Life lämpar sig väl att ta tillsammans med CBD-ojan för att stärka den positiva effekten på nervsystem och hjärna.

Ja, det var mycket om det. Det är så roligt att det ständigt kommer förbättrade naturliga produkter baserat på nygammal kunskap om den mänskliga kroppen. Det går fortfarande att bli testperson och köpa oljan till halva priset. Skriv bara ett mejl till mig så skickar jag alla uppgifter: eva.areskog@gmail.com.

 

The effects of CBD oil

CBD oil contains cannabidiol extracted from the hemp plant Cannabis sativa. It has the ability to affect the receptors in the body’s endocannabinoid system. It strengthens the body’s formation of endocannabinoids. Both CB1 that is found in the brain and CB2 that is available in the rest of the body, mostly the stomach. The endocannabinoid system is affected by our lifestyle (including diet). Cannabidiol has shown positive medicinal effects, mainly on nervous and immune system. It balances the body and psyche. CBD oil is completely legal because it contains less than 0.2% THC which is the mind-altering and addictive component of cannabis.

I collaborate with a company called True Life, and has now sold CBD oil since last fall to test people. There have been over 300 evaluations and it is now possible to start to to see a pattern. Here are the results for three different symptom groups:

Anxiety and Depression

Of the 68 test persons 43 have given feedback. 41 experienced positive results. 2 experienced no results.

IBS & Crohn

Of the 46 test persons 39 have given feedback. 38 experienced improvements. 1 no changes.

Epilepsy

Of the 31 test persons 13 have given feedback. 12 of these experienced positive results. One did not.

It’s quite amazing results. Especially when we’re talking about something as natural and devoid of side effects.

The results that most are describing are elevated mood, less anxiety, better sleep. It’s great to read the stories that describe so much joy, hope and gratitude. As we look at the results above all are not helped. It seems difficult to know beforehand who will get relief. It is only by testing for a while that it is possible to see if the oil helps the person.

I have asked specifically if it is advisable to take it together with antidepressant medication. If tat is a contraindication. The experts say no. It is not. Rather the opposite is true. Many of those who take medicine experience great relief when they start with the oil and several have been able to scale down on their medication. After consulting with their doctor of course! It has also been shown to help people who have an addiction that they want to end.

Because the endocannabinoid system is strengthened by the right lifestyle and diet a special Powder of Life has been developed, which supports the oil’s effect on the nervous system. Damages to the nervous system are increasing all the time, dementia, multiple sclerosis, ALS. More and more people become burned out, get ME/CFS both of which can cause damage to the brain. This Powder of Life is called N and contains among other things an ingredient called Lion’s Mane. A mushroom with unique properties that have long been used in Chinese medicine. In the scientific journal “Journal of Health Science” they described how researchers have discovered that the Lion’s Mane contains a group of powerful ingredients that can stimulate the regeneration of neurons and brain cells. In a double-blind, placebo-controlled study, a research team at the Hokuto Corporation and Isogo Central and Neurological Hospital reported that patients with mild cognitive impairment have experienced a significant improvement in the time they ate the Lion’s Mane.

In one study it was shown that the Lion’s Mane can reduce the amount of beta amyloid plaques in the brain. It is this plaque that among other causes of dementia. When plaque reduces memory improves.

There are several studies that show that Lion’s Mane protects sheaths of nerve fibers, myelin sheaths. This allows the nerve impulses to travel faster. These normally deteriorate with age. That’s why makes it sometimes takes longer to answer a question. For example, in MS the myelin sheaths are so badly damaged that the information does not arrive at all.

In addition to Lion’s mane contains Powder of Life N also has several other ingredients that contain many nutrients and antioxidants for the brain and nervous system such as spirulina, chlorella, chia, blueberry, rose hips, nettle, buckthorn, pine bark, maca, shiitake, bladderwrack, wind grape seeds, broccoli , dulce and ginger.

This particular Powder of Life is well suited to take together with CBD Ojan to strengthen the positive effects on the nervous system and brain.

So that was a lot about this. It is great that constantly improved natural products based on old-school knowledge of the human body appear. You can still become a test subject and buy oil at half price. Just write an email to me and I will send you all information: eva.areskog@gmail.com (within Sweden and Norway).

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco