Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Fästingar och annan ohyra

| 2 Comments

Vilken underbar försmak av sommaren vi har fått. Det har verkligen varit helt ljuvliga dagar. Plötsligt förändras naturen över en natt. Det är nästan så att man ser dag för dag hur det blir allt grönare. Jag tror aldrig det har gått så fort förr. I alla fall inte i min trädgård. Kyla och vinter är långt borta och plötsligt känns det som att det har varit så här alltid. Tills det förändras igen.

En annan försmak av sommaren var att jag hittade mina första fästingar på kroppen. Förr brydde jag mig inte så mycket om det. Efter de hälsoutmaningar de har inneburit i det förflutna känns de inte lika oviktiga längre. Det verkar som om de är mycket förtjusta i mig. Jag vill verkligen göra vad jag kan för att inte bli biten fler gånger. Då dök den här intressanta artikeln i Kurera upp.  “Så håller du fästingarna borta utan kemikalier”. Perfekt!

Morgondimma över nejden en solig försommardag.

Morgondimma över nejden en solig försommardag.

  • Det första förslaget är vitlök. Det tycker jag mig ha hört förut. Att äta mycket vitlök eller kapslar ska vara bra för många olika saker. Men jag äter inte speciellt mycket. Det blir bara inte riktigt av. Så det här sättet är inte mitt sätt.
  • Ett annat förslag är att äta B-vitaminkomplex. Fast det gör jag alltid! Och mig har det tydligen inte hjälpt. Kanske någon annan …
  • Man kan smörja in benen i rapsolja. Det tycker jag låter som ett enkelt knep varma dagar när man går i shorts. Numera har jag valt att ta på mig långbyxor varje gång jag ska ut i högt gräs, sly eller skog. Och ändå har jag lyckats få med mig fästingar hem. Det här lät betydligt behagligare. Det ska jag absolut testa.
  • Att koka upp rosmarin, blanda med vitvinsvinäger eller ättika och spraya låter också enkelt. Det är något man kan ha klart i kylskåpet och ta till vid behov.
  • Det som jag tycker låter allra mest intressant – kanske i kombination med rapsolja – är att blanda eteriska oljor med vatten och spraya på sig själv, på kläderna, på husdjur. Framför allt rekommenderas lavendel, citron och/eller tea tree. Enkelt och billigt!

Förr i tiden upplevde jag samma saker med mygg. De älskade mig. Jag fick alltid massor av myggbett. Men det har faktiskt ändrats. Det hör säkert ihop med vad man äter på något sätt. Det är kanske här jag har fått hjälp av allt B-vitamin. Uppmuntrande att det kan ändra sig. Många människor får ju aldrig fästingar.

Det är lite oroväckande att läsa om forskningen från Frankrike som redovisas i det kommande numret av Läkartidiningen. “Den visar att fästingar av den art som finns i Sverige sannolikt sprider sjukdomar som ännu är okända för vetenskapen – och patienter riskerar att aldrig få rätt diagnos. Nästan hälften (45 procent) av de undersökta fästingarna bar på två eller flera patogener som misstänks kunna orsaka sjukdom hos människa.” Källa: Svt.se

Årets första blommande bergklint

Årets första blommande bergklint

Själv var jag i Stockholm förra veckan för att träffa en hematolog som jag blivit remitterad till av min läkare. Han tog bl a ett benmärgsprov från höftbenet. Jag låter läkarna fortsätta att leta efter en anledning och behandling för mina hälsoproblem samtidigt som jag gör mitt bästa för att leva på ett sådant sätt att min kropp och mitt sinne får de bästa förutsättningar.

Jag har tidigare berättat om mina besök från djurvärlden. Förra året kom mördarsniglar och mullvadar för första gången. Det har tagit mig flera veckor att ta bort alla mullvadshögar så att jag kan börja klippa gräset. Det blir väldigt dammigt eftersom stora delar inte är gräs längre utan ren jord. Jag hade ett hundratal högar! Jag hittade ett medel mot mullvadar och sorkar som är som singel. Det luktar starkt av vitlök. Det har jag strött ut i gångarna innan jag fyllde i och på. Än så länge – peppar, peppar – har jag inte fått några nya högar och det är nog nästan en månad sedan jag började. Kaninhålan 1 L

I år har jag fått två små söta kaniner som har flyttat in. Inte heller så roligt. Trots att de är supersöta. De hoppar upp i mina odllingslådor som är 60 cm höga och käkar på. Idag hittade jag det här hålet. Längst bak i min köksträdgård är en sandvall. Den har jag stagat upp med armeringsnät och framför har jag en liten rabatt. Här har de gjort ett jättefint och stort hål. Skulle tro att det är här de sover på nätterna. Jag kastade in en halv vitlök och fyllde upp med sand. Fast det lär inte hjälpa … Annars har de otroligt mycket skog, ängar och annat gott runt om min trädgård.

Men – som jag har skrivit tidigare – inga myror inne i år. Härligt!

 

Tics and other vermin

What a wonderful taste of summer we got. It has been really quite lovely days. Suddenly nature changes overnight. You could almost see day by day how it got increasingly greener. I do not think it has ever gone this fast before. At least not in my garden. Cold and winter is far away and suddenly it feels like it’s been like this forever. Until it changes again.

Another taste of summer was that I found my first few ticks on my body. In the past, I did not care so much about them. After the health challenges they have meant in the past, they are not as unimportant anymore. It seems that they are very fond of me. I really want to do what I can to not get any more. Then I found this interesting article. “How to get rid of ticks without chemicals.” Perfect!

  • The first proposal is garlic. I think I have heard that before. To eat a lot of garlic or capsules should be good for many things. But I just don´t eat much garlic. It just does not happen evev though I like it. So this does not seem to be my way.
  • Another suggestion is to eat vitamin B complex. Something I always do! And apparently it has not helped me. Maybe someone else …
  • You can put rapeseed oil on your legs. I think this sounds like a simple trick on hot days when you want to wear shorts. Nowadays, I have chosen to put on my pants every time I’m going out into the tall grass, scrub or forest. And yet I managed to get ticks home with me home. This sounded more pleasant. I’ll certainly give it a try.
  • To boil rosemary, mix with white wine vinegar and spray sounds very simple. It is something you can make and keep in the fridge and just spray on when needed.
  • What I think sounds the most interesting – perhaps in combination with rapeseed oil – is to mix essential oils with water and spray it on yourself, on your clothes, on pets. Some essential oils that are especially recommended are lavender, lemon and / or tea tree. Easy and cheap!

In the past, I experienced the same things with mosquitoes. They loved me. I always got lots of mosquito bites. But it has actually changed. It is probably connected to what you eat. This may be where eating B vitamins have helped. It is encouraging that it can change. Many people never get ticks.

It’s a little disturbing to read about the research from France reported in the next issue of the Swedish Medical Journal. “It shows that the ticks of the species found in Sweden are likely to spread diseases as yet unknown to science – and patients are at risk of never getting the right diagnosis. Nearly half (45 percent) of the surveyed ticks carried two or more pathogens that are suspected to cause disease in humans. ” Source: Svt.se

I was in Stockholm last week to meet with a hematologist that I had been referred to by my doctor. He took bone marrow from the hip bone. I let the doctors continue to look for a reason and treatment for my health issues while I do my best to live in such a way that my body and my mind get the best conditions for strength and health.

I have previously told you about my visit from the animal world. Last year the slugs and moles came for the first time. It has taken me several weeks to remove all the molehills so that I can start mowing the grass. It gets very dusty because large parts is not grass any longer, rather dirt. I had a hundred mounds! I found a remedy for moles and voles. It smells strongly of garlic. I have strewn in the aisles before I put in the soil. So far – knock on wood – I have not received any new piles and it’s probably been almost a month since I started.

This year I got two cute little bunnies that have moved in. Not so much fun. Although they are super cute. They jump up in my cultivation boxes that are 60 cm high and munch on. Today I found this hole. At the back of my vegetable garden is a sandvall. That I braced up with steel mesh and in front of it  I have a small flower bed. Here, they have done a very nice and big hole. Would think that this is where they sleep at night. I threw half a garlic in the hole and filled it with sand. Not very kind of me. Though it is not likely to help … Otherwise, they have an incredible amount of forest, meadows and other goodies surrounding my garden.

But – as I’ve written before – no ants inside the house this year. Lovely!

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco