Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Hjärngympa

| 2 Comments

Jag har under många år tyckt mycket om Sudoku och har periodvis gjort det varje dag. Så har det varit senaste året. Det är både roligt och känns bra att hålla hjärnan i trim. :) Genom en nära vän kom jag för ett tag sedan i kontakt med olika möjligheter att ge hjärnan mer träning. Det är ju idag vederlagt att hjärnan är plastisk. Min tolkning är att det både går att träna upp delar som fungerar sämre och att om någon del av hjärnan blir skadad kan en annan del ta över den funktionen. Det är väldigt hoppfullt för många!

När det gäller att skapa bästa förutsättningarna för att använda hjärnans fulla kapacitet är det nog allra viktigast att veta vem jag är och genom det vetandet kunna slappna av med allt sökande och all strävan. För mig har det dessutom känts roligt och naturligt att gå vidare med hjärngympan.

Jag började med att använda en app till min IPAD som heter Clockwork Brain. Det är fyra olika övningar som jag gör varje dag. Det tar inte många minuter. (Man kan köpa till fler övningar. Megapack kostar 22 kr.) Alla är på tid. En är att känna igen anagram (med svenska ord), en annan att räkna tomrum, klicka på siffror i ordningsföljd och att känna igen former. Jag tycker att det är jätteroligt!

Clockwork Brain

Jag har också en geografi app som jag använder ibland. Här lär man sig alla länder och huvudstäder i världen. Den heter Geoexpert! Det känns så bra att veta var länder ligger som man hör om på t ex nyheterna. Mycket har hänt i världen sedan jag lästa geografi senast.

Nu är jag också med i ett träningsprogram här.  Här är det lite mer avancerat. Olika övningar roteras. Det står tydligt vad man tränar som t ex problemlösning, minne, spatialt seende. Man kan se vad man har lättast för och vilken funktion man är sämst på. Det här är också så roligt. Språkövningarna är dock på engelska.

Eldkaprifol

Totalt tar ett sudoko och båda träningsprogrammen kanske en halvtimme om dagen. Det är motiverande att se hur resultaten faktiskt förbättras efterhand!

 

Brain Training

I have for many years done a lot of Sudoku, periodically every day. It has been like this the past year. It’s fun and feels good to keep the brain in shape. :)  Through a close friend I came in contact with various opportunities to give the brain more training. It’s today refuted that the brain is plastic. My interpretation is that it is both possible to train parts that work less well, and that if any part of the brain is damaged, another part can take over that function. It’s very hopeful for many!

When it comes to creating the best conditions for the use of the brain’s full capacity, probably the most important thing to know is who I am and with that knowing all striving and achieving relaxes. For me, it also felt enjoyable and natural to proceed with brain training.

I started by using an app for my iPad called Clockwork Brain. There are four different exercises that I do every day. It does not take many minutes. (You can buy more exercises if you want. All cost 22 SEK.) All of them are times. One is to recognize anagrams (with Swedish or English words), another to count the empty spaces, click the numbers in order and to recognize shapes. I think it is great fun!A

Now I am also involved in a training program here. I do this on my computer. It is a bit more advanced. Various exercises rotate. It is clear what you practice such as problem solving, memory, spatial vision. You can see what has been easiest for you and what function you do less well on. This is so much  fun. Language exercises are in English.

Totallys a Suduko and both training programs take maybe half an hour a day. It is motivating to see how the results actually improve over time!

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco