Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Kärlek till och tacksamhet för den här kroppen!

| 1 Comment

Sötnos med stora ögon SötnosDet är så lätt att ta det viktigaste för självklart. Som en kropp som fungerar. Dessutom har vi ofta tränat oss att fokusera mer på det som vi upplever som problematiskt eller som vi tycker borde vara annorlunda. Lätt att inte märka alla små rörelser som kroppen gör hela tiden. Som är så otroligt viktiga. En hand som sträcker sig efter en kopp te. En mun som öppnar sig. Smaken och värmen som upplevs så tydligt. Alla dessa små detaljer!

Tänk vilken gåva det är att vakna upp på morgonen och uppleva allt det nya med öppet sinne. Att kunna sträcka på kroppen och sedan resa sig ur sängen på ben som bär. Igår hade jag en dag till kroppens ära. En dag då den här älskade kroppen fick lite tillbaka för allt som den ger mig dag för dag. Först en promenad till Westin. Där blev det träning på gymmet i en timme. Många muskler fick försiktigt hjälp att bli starkare för att lättare kunna göra sina uppgifter utan skador. Därefter blev det vila under en parasoll. Naturlig d-vitamin-boost! Kroppen älskade att sträcka ut sig i, bäras av, det svala och uppfriskande vattnet i poolen. Rörde sig rytmiskt och naturligt. Varje liten led fick sin uppmjukning. Besöket på Westin avslutades med en stilla stund i ångbastun. Den varma ångan omfamnade och öppnade, rensade och renade.

Four Fountain Spa

Four Fountain Spa

Sist, men inte minst, fick kroppen en härlig massage på Fourth Fountain Spa tvärs över gatan. Det heter Swedish massage här. Och det kändes faktiskt precis som en massage hemma. Lagom hård/mjuk. Inkännande med extra fokus på ömhet och spänningar. Allt runt omkring är dock lite annorlunda. När jag hämtats av Lakshmi lägger hon fram ett par vita papperstrosor och en pappersbehå som knyts på ryggen. Sedan lämnar hon mig så att jag får klä av mig i lugn och ro. Därefter får jag sätta mig på en stol för indisk huvudmassage. Underbart skönt. Massagen genomförs med väldoftande uppvärmd sesamolja – mycket sesamolja! I rummet finns också en dusch och när väl massagen är avklarad får den oljiga kroppen dusch och hårtvätt. Jag känner mig så lätt och mjuk när jag går därifrån. Väl värt de 130 kronor som det kostar. Tänker att det är extra viktigt nu när jag är i utrensning. Förr gick jag mycket på massage. Nu händer det aldrig i Sverige längre. Jag upplever inte att jag har samma behov nu. Sinnets avslappning speglas också i kroppen. Det är ju en helhet, kropp/sinne.

Jag har förresten också lärt mig hur man för sig i omklädningsrummet på Westin. Först knackar man på dörren innan man går in. Sedan tar man sin handduk och går in i ett litet privat omklädningsrum, klär av sig och går ut med handduken runt kroppen. Därefter går man in i den avlånga duschen och hänger handduken på insidan av dörren. På det här sättet kan man klä om och duscha utan att någonsin visa någon naken del av kroppen. Nu måste jag erkänna att jag inte gör så. Jag är nästan alltid ensam och tycker att det verkar bökigt. Jag frågade receptionisten och hon sa att om jag själv var bekväm med om någon såg mig naken kunde jag som utlänning göra som jag ville. Skönt!

Lakshmi

Lakshmi

Utöver alla kroppsvänliga aktiviteter ovan fick kroppen också så mycket nyttigheter invärtes. Massor av bra vatten med PH 7,3, grön drink, probiotika, C-vitaminer, proteindrink med lite ekologisk honung i, ekologisk halloumi med olika grönsaker, äpplen och valnötter. Och ayurveda medicinerna förstås. En snäll dag mot kroppen med andra ord. Inkännande och medkännande. Jag är så tacksam för den här kroppen! Jag är inte i kroppen, kroppen är i mig. En välvillig hjälpare, en förutsättning för upplevandet av livet som det är.

Förresten måste jag också bara nämna hur fantastiskt jag tycker att det är med kommunikationerna i världen idag. För ett par dagar sedan satt jag på balkongen under bougainvillan och pratade – via Skype – med en god vän som satt i bilen på väg till Helsingborg. Hon berättade om snömodd, avkörda bilar och mycket långsam trafik. Jag berättade om den osedvanligt vackra gröna papegojan med den långa svansen som precis satte sig i trädet bredvid mig. En värld utan gränser.  Ett enda gränslöst upplevande. Önskar dig sköna dagar med mycket omtanke och kärlek till din kropp! Denna makalösa kropp.

 

Love and gratitude for this body

It is so easy to take the most important thing for granted . Such as having a body that works. Additionally, we are often trained to focus more on what we perceive as problematic or what we think should be different. It then becomes so easy not to notice all the small movements that the body makes all the time. That are so incredibly important. A hand reaching for a cup of tea. A mouth that opens up. The flavor and heat that is felt so clearly. All these little details!

Imagine what a gift it is to wake up in the morning and experience all the new things with an open mind . Being able to stretch your body and then get up out of bed on legs that carry the body. Yesterday I had a day to honor the body . One day when this beloved body got a little back for all that it gives me day by day. First a walk to the Westin. Then training at the gym for an hour. Many muscles were gently help to become stronger to better do their tasks without injuries. After the workout it was time to rest under a beach umbrella . Natural vitamin D boost ! The body loved to stretch out in the pool, carried  by the cool and refreshing water . Moved rhythmically and naturally. Every little part got its softening. The visit to the Westin ended with a quiet moment in the steam room . The hot steam embraced and opened , cleaned and purified .

Last, but not least , the body got a lovely massage at the Fourth Fountain Spa across the street. It’s called Swedish massage here . And it actually felt like a massage at home . Harder touch mixed with softer. Empathetic with focus on soreness and tension. Details around the massage are a bit different here. When Lakshmi collected me in the waiting room, she gave me a couple of white paper panties and a paper bra that you tie at the back. Then she leaves me so that I take my clothes off in peace . After that I sit on a chair for Indian head massage . Wonderfully comfortable. The massage is performed with scented heated sesame oil – a lot of sesame oil! The room also has a shower and once the massage is over, the oily body showers and hair is being washed. I feel so light and soft when I leave the spa. Well worth the 130 SEK that it costs. Thinking that it is especially important now that I’m in detox. In the past , I had a lot of massages. Now it never happens in Sweden anymore. I do not feel that I have the same need anymore. Mind´s relaxation is relfected in the body. It’s one whole body / mind .

Incidentally, I have also learned how to behave in the women locker room at the Westin . First, you knock on the door before entering . Then you take your towel and walk into a small private dressing room. You undress here and then go out with the towel around your body. Next you go into the long shower and hang the towel on the inside of the door. This way you can change clothes and take a shower without ever showing any naked part of your body. Now I must admit I do not do so . I’m almost always alone and think it seems a bit awkward. I asked the receptionist and she said that if I was comfortable with myself if someone saw me naked , I could change in the big room as a foreigner if I wanted. Phew !

In addition to all the body -friendly activities above the body also got a lot of nourishment internally. Lots of good water with pH 7.3, a green drink, probiotics , vitamin C , protein drink with a little organic honey , organic halloumi with various vegetables, apples and walnuts. And the ayurveda medicines of course. A nice day for the body, in other words . Empathetic and compassionate. I am so grateful for this body! I am not in body, the body is in me . A benevolent helper, a prerequisite for the experience of life as it is .

By the way , I also want to mention just how amazing I think it is with communications in the world today. A few days ago I was sitting on the balcony under the beautiful flowers and talked – via Skype – with a good friend who was in the car on her way to Helsingborg. She talked about snow slush, cars in the ditch and very slow traffic . I told her about the unusually beautiful green parrot with a long tail that just sat in the tree next to me . A world without borders. A single borderless experiencing . Wish you a beautiful day with much care and love for your body! This amazying body.

Share

One Comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco